Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Pawła Grabowskiego, będącego pełnomocnikiem firmy Summit Polska - Systemy Halowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie w dniu 20 sierpnia 2014 r., Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 22/2014, znak: WI.III.746.1.25.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa jednego budynku garażowo - magazynowego – hangaru typu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ewid.: 10/5 w obrębie 123 Bydgoszcz przy ulicy Szubińskiej 105  w Bydgoszczy. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.


Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-08-22
Ilość wyświetleń informacji: 2457
Rejestr zmian dokumentu