Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu z urzędu rozstrzygnięcia decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 19/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., znak: WI.III.746.1.9.2014.EG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem stacji, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 271, 737/16, 738/3 i 680/6 obręb miasto Solec Kujawski przy ulicy Dworcowej, w następujący sposób:

 1. na stronie drugiej decyzji w rozdziale I pkt 1 ppkt 3), dodaje się tiret dziesiąte o następującej treści:
  „ - budowę budynku Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych)”,
 2. na stronie drugiej decyzji w rozdziale II pkt 1,  dodaje się ppkt 6) o następującej treści:
  „6) Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych):
  a) powierzchnia zabudowy: do 530 m2;
  b) powierzchnia biologicznie czynna: dowolna;
  c) wysokość zabudowy: do 13 m;
  d) szerokość elewacji frontowej: do 38 m;
  e) geometria dachu: dowolna”,
 3. na stronie piątej decyzji w zdaniu „(…). Zgodnie z materiałami załączonymi do wniosku, prace budowlane w obrębie ww. działek będą polegały między innymi na:”, dodaje się tiret dziesiąte o następującej treści:
  „ - budowie budynku Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych)”.


W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 111 § 2 K.p.a. termin dla strony do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., znak: WI.III.746.1.9.2014.EG do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.9.2014.EG

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-19
Data udostępnienia informacji: 2014-08-21
Ilość wyświetleń informacji: 2561
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-08-21 Utworzenie