www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydanie i wymiana karty pobytu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Formularz wniosku o wydanie, wymianę karty pobytu - pobierz

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu - pobierz


Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Wymiana  i wydanie karty pobytu - karta informacyjna

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 1. Zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 2. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. Jej utraty;
 4. Jej uszkodzenia;
 5. Przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;
 6. Przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.


W przypadku cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, pierwszą kartę pobytu wydaje się z urzędu.
Wyjątek dotyczy cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną - podstawa prawna decyzji art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach – w takim przypadku cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy jest zobowiązany złożyć osobiście wniosek o wydanie karty pobytu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 30.12.2013 poz. 1650 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:
Wniosek o wymianę karty pobytu cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.
Przy składaniu wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wymiany karty pobytu.

Miejsce składania wniosku:
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
 tel. 52 349-75-80,  52 349-72-50, 52 349-73-49, fax. 34 97 240,

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku.
 2. Dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące lub pobyt stały.
 5. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.


Opłaty:

nr rachunku bankowego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu – 50 zł

Wydanie nowej karty pobytu w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca:
100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)
200 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemcom:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,
 3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu są:

 1. zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 2. zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
 3. odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.


Uwaga!

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia zawiadamia o tym fakcie organ, który ją wydał.
Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu dokumentu wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania cudzoziemcowi kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

Autor informacji: Krzysztof Sokołowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-03
Data udostępnienia informacji: 2014-07-03
Ilość wyświetleń informacji: 3009
Rejestr zmian dokumentu