Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100", gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (zastosowane oznaczenia - w nawiasach podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):


  1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji

    jednostka ewidencyjna 040601_2 Grudziądz, obręb 0011 Nowa Wieś, działki nr: 28/3, 63/1, 71/3, 72/3, 80/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 746/3, 746/4,
    jednostka ewidencyjna 040601_2 Grudziądz, obręb 0022 Świerkocin, działka nr 367/1,
    jednostka ewidencyjna 040601_2 Grudziądz, obręb 0028 Zakurzewo, działki nr: 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 70/26, 70/33,

  2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału
    jednostka ewidencyjna 040601_2 Grudziądz, obręb 0011 Nowa Wieś, działki nr: 28/4 (28/5, 28/6), 90/7 (90/8, 90/9).


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50, tel. 52/34-97-320), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.
 
Znak sprawy:WI.IV.7830.7.2013

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-04
Data udostępnienia informacji: 2014-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 1114
Rejestr zmian dokumentu