www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2014 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-547/14;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 104/CP/2014 z dnia 16 maja 2014r.;
  • Starostę Inowrocławskiego z dnia 16 maja 2014 r., znak: AB.673.36.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków garażowo – magazynowych – hangarów typu lekkiego wraz z niezbędną infrastrukturą: dojazdy, zasilanie energetyczne, przebudowa kolidujących linii energetycznych, rozbudowy instalacji wodociągowej o hydranty zewnętrzne dla celów ppoż., na działce nr ewid. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo 0022, gmina Inowrocław.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.15.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-22
Data udostępnienia informacji: 2014-05-23
Ilość wyświetleń informacji: 1165
Rejestr zmian dokumentu