Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 8 maja 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 3 grudnia 2013 r., znak WN.673.20.2013 zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Wójtowi Gminy Osielsko na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krakowskiej w miejscowości Niwy, gmina Osielsko klasa techniczna drogi „L” (lokalna),  decyzją z dnia  8 maja 2014 r. , w której: uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, zapis znajdujący się na stronie 8, w pkt 7 i orzekł w tym zakresie, uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 9, pkt 9 zaskarżonej decyzji i w tym zakresie umorzył postępowanie oraz uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 9, w pkt 10 zapis akapitu pierwszego i orzekł w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 237 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-76-72 lub 052-349-74-54.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy w Osielsku.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7821.2.2014

Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08
Data udostępnienia informacji: 2014-05-15
Ilość wyświetleń informacji: 1379
Rejestr zmian dokumentu