Start arrow Urząd Wojewódzki arrow Dyrektor Generalny

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

abaranowsk_kier.jpg  

      Dyrektor Generalny
      
Andrzej Baranowski

       ul. Jagiellońska 3, pok. 152
      85-950 Bydgoszcz
      e-mail: abaranowski@bydgoszcz.uw.gov.pl
      tel. (52) 349-77-84
      fax (52) 349-74-60

 

 

 

 

Zadania Dyrektora Generalnego określają m.in.:

Art. 25. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)
 

Dyrektor Generalny urzędu:

1)   zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:

a)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika urzędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw,
b)  nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,
c)  występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu,
d)  ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
e)  gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
f)  wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.),
g)  reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.),
h)  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie, 
i)  zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
j)  zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej; 

2)   dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:

a)  przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
b)  dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
c)  organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d)  dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
e)  administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie; 

3)   wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

4)   wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu.

5)  Dyrektor generalny urzędu do końca stycznia każdego roku składa Szefowi Służby Cywilnej sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy za rok ubiegły.

6) Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu z kierownikiem urzędu, zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równorzędną), a w urzędach wojewódzkich - wydziałem (komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa dyrektor generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Służby Cywilnej.

7) Osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu, do czasu jego obsadzenia.

8) W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu i niewyznaczenia osoby jego zastępującej, Szef Służby Cywilnej w porozumieniu z kierownikiem urzędu wyznacza członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w tym urzędzie do zastępowania dyrektora generalnego urzędu, do czasu obsadzenia tego stanowiska.

9) Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzędu w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, wykonują kierownicy tych urzędów.

10) Dyrektor generalny urzędu albo osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu, w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, może wydawać zarządzenia w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1. 


§ 2 ust. 3 i 4 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 98/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 60, poz. 1219 z późn. zm.):

Dyrektor Generalny Urzędu zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie i warunki jego działania oraz właściwą organizację pracy w Urzędzie w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody. Szczegółowe zadania Dyrektora Generalnego Urzędu określają odrębne przepisy.

Zadania, o których mowa powyżej Dyrektor Generalny Urzędu realizuje biorąc pod uwagę opinie, wnioski i oceny przedstawione przez Wojewodę.


§ 7 Regulaminu  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 148A/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 


1. Dyrektor Generalny Urzędu zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania i właściwą organizację pracy w Urzędzie w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu. Sprawuje nadzór nad pracą wszystkich wydziałów w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, a w szczególności nad Biurem Kadrowo-Organizacyjnym, Biurem Finansowo-Inwestycyjnym oraz Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji (w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich). 

2. Dyrektor Generalny Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór w szczególności nad:

1) organizacją pracy Urzędu poprzez:

a) wnioskowanie do Wojewody o nadanie Regulaminu Urzędu,
b) ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
c) realizację postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Urzędu,
d) nadzorowanie i wykorzystanie działalności kontrolnej i audytu wewnętrznego, do usprawnienia pracy Urzędu,
e) zapewnienie organizacyjnej odrębności realizacji zadań ustawowych w zakresie audytu wewnętrznego,
f) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w Urzędzie i przepływu informacji między wydziałami oraz na zewnątrz Urzędu,
g) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
h) zapewnienie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Urzędu,
i) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
j) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu i pracowników Urzędu,
k) zapewnienie dbałości o właściwe postępowanie z symbolami państwowymi,
l) zapewnienie warunków pracy Urzędu oraz poprawę stanu technicznego środków pracy;

2) realizacją zadań z zakresu kadr i szkolenia, w tym służby cywilnej, poprzez:

a) przygotowanie i realizację programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie,
b) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
c) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy z pracownikami Urzędu oraz podejmowanie innych decyzji kadrowych wobec pracowników Urzędu,
d) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
e) ustalenie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia,
f) dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej,
g) administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie,
h) nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
i) nadzorowanie wykonania zadań wynikających z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w odniesieniu do pracowników Urzędu podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
j) nadzorowanie wykonywania czynności wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony w zakresie dotyczącym pracowników Urzędu;

3) realizacją obsługi administracyjnej i księgowej Urzędu poprzez:

a) nadzorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu i przygotowywanie układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Urzędu oraz nadzorowanie realizacji budżetu po przekazaniu środków przez właściwy organ administracji rządowej,
b) gospodarowanie mieniem Urzędu,
c) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu,
d) zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,
e) nadzorowanie zlecania usług i dokonywania zakupów dla Urzędu, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
f) nadzorowanie gospodarki lokalami Urzędu,
g) zapewnianie obsługi kadrowo-płacowej pracowników Urzędu,
h) realizowanie postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników i mienia Urzędu;

4) realizacją zadań związanych z certyfikacją wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu między Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, wykonywanych przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich – Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

3. Dyrektor Generalny Urzędu dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym pracowników Urzędu  zobowiązanych do złożenia oświadczenia.

4. Dyrektor Generalny Urzędu współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

5. Dyrektor Generalny Urzędu w celu realizacji zadań wymienionych w pkt. 2 może wydawać zarządzenia.

Autor informacji: Wanda Pastwa
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 15321
Rejestr zmian dokumentu