Start arrow Cudzoziemcy arrow Zaproszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Zaproszenia Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Formularz wniosku o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń  - pobierz


Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zaproszenie - Karta informacyjna

Zapraszający może dla zapraszanego cudzoziemca uzyskać wpis do ewidencji zaproszenia jako dokumentu potwierdzającego posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie  co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 30.12.2013 poz. 1650 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Zapraszający składa wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Miejsce składania wniosku:

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
tel. 52 349-75-80,  52 349-72-50, 52 349-73-49, fax. 34 97 242,

Opłaty:

Opłata skarbowa 27 zł –  nr  rachunku bankowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Czas załatwienia sprawy – do jednego miesiąca

Niezbędne dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.


Uwaga: Niecałkowite wypełnienie ww. wniosku spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wniosku należy załączyć:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (szczegóły poniżej);
 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.


Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający

 1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 457 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób (należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego).
 2. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu, w przypadku gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc.
 3. Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych, np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów).
 4. Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, jeden z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca lub dysponować nimi w każdym miesiącu pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty takie jak w pkt 1 lub 3).
 5. Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:
  • 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
  • 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt poprzednim;
  • 2500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.
 6. Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.


Uwaga:
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. W przypadku, hospitalizacji cudzoziemca, wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor informacji: Maria Paliga
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-02
Data udostępnienia informacji: 2014-05-05
Ilość wyświetleń informacji: 5475
Rejestr zmian dokumentu