Start arrow Cudzoziemcy arrow Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE arrow Przedlużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Przedlużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Przedłużenie pobytu bezwizowego - Karta informacyjna


Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego. (Obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 30.12.2013 poz. 1650 z późn. zm.) wraz  z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego,i uzasadnia ten wniosek.

Miejsce składania wniosku:

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
tel. 52 349-75-80,  52 349-72-50, 52 349-73-49, fax. 34 97 242,

Opłaty:

Bezpłatnie

Czas załatwienia sprawy – niezwłocznie, do jednego miesiąca

Uwaga: Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni. Odmowa przedłużenia następuje w drodze decyzji.

Niezbędne dokumenty:

  1. Sporządzony w języku polskim wniosek zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie. 


Uwaga:
Brak we wniosku któregokolwiek z ww. elementów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

  1. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski – kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu).


Uwaga:
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Autor informacji: Maria Paliga
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-05-02
Data udostępnienia informacji: 2014-05-05
Ilość wyświetleń informacji: 2817
Rejestr zmian dokumentu