Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 27 marca 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 27 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 25 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 6/2014, znak: WI.III.746.1.19. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego (obwodnicy) wraz z budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji telekomunikacyjnej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz montażu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego 8618 Osówiec”, na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 497, 498, 499, 500, 501, 366/3-LP (22366/3), 367/3-LP (22367/3), 367/4-LP (22367/4), 367/5-LP (22367/5), 368-LP (22368), 389/3-LP (22389/3), 390/4-LP (22390/4) obręb Osówiec, gm. Sicienko.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 231 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-96.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Znak sprawy: WI.III.746.1.19.2013.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-27
Data udostępnienia informacji: 2014-03-31
Ilość wyświetleń informacji: 2068
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-03-31 Edycja
Radosław Górnicki 2014-03-31 Utworzenie