Start arrow Urząd Wojewódzki arrow Kontrole zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Kontrole zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

rok 2014

 
Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
 1. Urząd Kontroli Skarbowej
w Bydgoszczy
Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

10.03-31.12.2014

podsumowanie ustaleń

sprawozdanie wstępne

 2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wykonanie budżetu państwa w 2013 r.

 9.01-2.04.2014

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

 3. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań z zakresu administracji rządowej

7.04-15.07.2014

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź 

 

rok 2013

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kontrola prawidłowości realizacji projektu "Budowa narzędzi e-Administracji o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego"

15-17.01.2013
21-31.01.2013
06.02.2013
12-15.02.2013
19.02.2013

informacja pokontrolna

 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

19-22.03.2013
25-27.03.2013
2-4.04.2013
8-9.04.2013

protokół kontroli

 3. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

11-13,16-20,23.09.2013
02.10.2013
 

protokół kontroli

 4. Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 styczeń - czerwiec 2013

 Sprawozdanie
 5. Najwyższa Izba Kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie

 8.01-3.04.2013

 wystąpienie

odpowiedź

 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  Czynności wykonywane przez IPOC w związku z weryfikacją Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej 

 20-23.08.2013

Informacja pokontrolna

odpowiedź

 

rok 2012 

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
 1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2011 r.,
cz. 85/04 województwo kujawsko-pomorskie.
 24.01-04.04.2012

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Ustalenie stanu sanitarnego archiwum zakładowego zlokalizowanego w obiekcie KPUW przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 3 w Bydgoszczy
 10.05.2012 protokół z kontroli
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Ustalenie stanu higieniczno - sanitarnego w Przechowalni Akt Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych przy ul. Grabowej 2a w Bydgoszczy  11.05.2012

protokół z kontroli

 4. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Kontrola Archiwum Zakładowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu, Plac Teatralny 2  19.04.2012

protokół z kontroli

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź 

5.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Kontrola Archiwum Zakładowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Jagiellońska 3

 16,18,24.04.2012

8,11.05.2012

protokół z kontroli

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź
 6. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Kontrola Archiwum Zakładowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku, Brzeska 8  25.05.2012 protokół z kontroli

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź
 7. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie organizacji systemu orzekania o niepełnosprawności w latach 2010-2012(do czasu zakończenia kontroli)
 28.05.2012 - 5.10.2012

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

 8. Urząd do Spraw Cudzoziemców Kontrola w zakresie oceny zgodności danych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym POBYT z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

 22-26.10.2012

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

 9. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Uzupełnienie we wnioskach o pozwolenie na budowę braków o charakterze formalnym, usuwania nieprawidłowości o charakterze materialnym oraz działania po wezwaniu do uzupełnienia braków o charakterze materialnym.

 03-07.07.2012

wystąpienie pokontrolne


odpowiedź

 

rok 2011

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy 
Kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2010 r.,
cz. 85/04 województwo kujawsko-pomorskie.
19.01-01.04.2011

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy 
Kontrola w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 roku. 22.02-11.04.2011 wystąpienie pokontrolne 
3. Państwowa Agencja Atomistyki  Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objetą zezwoleniem. 24.02.2011 protokół z kontroli
4. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Prawidłowość gromadzenia i windykacji należności z tytułu opłat legalizacyjnych, kar oraz grzywien nakładanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w 2008 r. 1.04 - 31.08.2011

wynik kontroli

odpowiedź

5. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Prawidłowość gromadzenia i windykacji należności z tytułu opłat legalizacyjnych, kar oraz grzywien nakładanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w 2009 r. 1.04 - 31.08.2011

wynik kontroli

odpowiedź

6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym w okresie od 01.01.2011 do 16.09.2011 12.05 - 16.09.2011

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

7. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kontrola w zakresie zarządzania służbą cywilną w porządku prawnym określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o służbie cywilnej w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2011 4-29.07.2011

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

8. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola funkcjonowania służby cywilnej w okresie od 24 marca 2009r. do 30 czerwca 2011r., w ramach obowiązujących regulacji prawnych. 10.08 - 31.10.2011 

wystąpienie
pokontrolne

odpowiedź

9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej za okres od 01.01.2010 do 30.09.2011 z uwzględnieniem danych za 2009 r. 13.09 - 17.11.2011

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

 

 rok 2010

 

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)

1.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Kontrola w zakresie gospodarowania mieniem przez związki międzygminne w latach 2003-2009 (I półrocze)

10.11.2009 - 08.01.2010

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

2.  Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział we Włocławku
Ocena realizacji uprzednio wydanych decyzji oraz wniosków, zawartych w nakazie oraz wystąpieniu PIP 5,17,23.02 i 11,16.03.2010 protokół kontroli 
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola Kujawsko-Pomorskiego UW w zakresie wykonania budżetu państwa w 2009r., cz. 85/04 województwo
kujawsko-pomorskie
05.01.-02.04.2010 wystąpienie
pokontrolne


odpowiedź
4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Realizacja ustawowych zadań administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 29.03 - 02.04.2010

informacja pokontrolna

odpowiedź

5. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy  Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Posredniczącej w Certyfikacji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 19.04-07.05.2010

wynik kontroli

6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
 
Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 01.01.2007 do 31.03.2010 15.07-14.09.2010

Wystąpienie pokontrolne


odpowiedź

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Ustalenie stanu higieniczno-sanitarnego Archiwum Zakładowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 17.09.2010 protokół kontroli
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy  Ustalenie stanu higieniczno-sanitarnego obiektu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Składnicy Akt przy
ul. Wyszyńskiego 54 w Bydgoszczy
20.09.2010 protokół kontroli
9. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy 

Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4.10-3.12.2010

wyniki audytu

odpowiedź

 10.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
 

Kontrola w zakresie realizacji prywatyzacji bezpośredniej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 2.09-15.12.2010 wystąpienie pokontrolne

odpowiedź
 11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
 
Kontrola wykonywania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 22.08-15.12.2010  wystąpienie pokontrolne

odpowiedź
 

rok 2009

 

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)

1.

Minister Skarbu Państwa

Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa Transportowego "Transbud-Bielawy" w Bielawach

09.02-13.03.2009

wystąpienie pokontrolne

2.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Wykonanie bużetu państwa w 2008 roku w części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie. 09.01-31.03.2009

wystapienie pokontrolne

odpowiedz

3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Potwierdzenie zachowania niezależności i funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji od instytucji zarządzających programami operacyjnymi w okresie od 01.01 - 27.03 2009 r. 28-29.05.2009 informacja pokontrolna
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Kontrola prawidłowości realizacji projektów w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji W Kujawsko-Pomorskim UW.

03-04.06.2009

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

5. Delegatura NIK w Bydgoszczy Kontrola w zakresie realizacji procedur wyboru jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim do dofinansowania w ramach "Narodowego Progrmu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". 23.04-04.06.2009

wystąpienie

odpowiedź

6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie 
tworzenia warunków
prawno-organizacyjnych szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe osób i rzeczy oraz sprawowania nadzoru nad tą dziłalnością za okres od 01.01.2007 do 31.03.2009.
20.04-22.06.2009

wystąpienie

odpowiedź

7. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji RPO województwa 05.08-09.11.2009

wynik kontroli

odpowiedź

8. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
w administracji publicznej
w latach 2005-2009
(I półrocze).
18.09 - 12.10.2009

wystąpienie

odpowiedź

9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie funkcjonowania nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w latach 2006-2009 (do 30 czerwca). 15.09 - 13.11.2009

wystąpienie

odp_wojewody

odp_WINGiK

10. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie funkcjonowania systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego w latach 2006 - 2009. 16 -23.11.2009

wystąpienie

odpowiedź

11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  Prawidłowość i skuteczność realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-091/09 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 24-25.11.2009

informacja pokontrolna

12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  Prawidłowość i skuteczność realizacji projektu POPT.03.01.00-00-089/09 24-25.11.2009 informacja pokontrolna
13. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
 
Kontrola realizacji zdania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej w latach 2004 - 2006 30.10 - 11.12.2009

wystąpienie

odpowiedź

14. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Kontrola w zakresie działań podejmowanych w latach 2007-2009, związanych z wdrażaniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sytemu powiadamiania ratunkowego z zastosowaniem numeru alarmowego 112.

24.11 - 15.12.2009

wystąpienie

odpowiedź

 

rok 2008

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Delegatura NIK w Bydgoszczy Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontorli przy realizacji wybranych regionalnych programów operacyjnych. 05.02.-17.03.2008

wystąpienie

odpowiedź

2. Delegatura NIK w Bydgoszczy Wykonanie budżetu państwa w 2007 rokuw części 85/04-Województwo Kujawsko-Pomorskie 08.01-01.04 2008

wystąpienie

odpowiedź

3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Realizacja w 2007 roku szkolenia pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowych Urzędów Pracy w Województwie Kujawsko-Pomorskim 31.03-04.04.2008 wystapienie
4. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Prawidłowość prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pn. Fabryka wodomierzy i zegarów "Metron" w Toruniu i Fabryka Urządzeń Technicznych "Wisła" we Włocławku. 17.12.2007-28.04.2008

protokół kontroli

postanowienie

odpowiedź

5. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Sprawozdanie z audytu zgodności w Instytucji Pośredniczacej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 19.02-05.05.2008 sprawozdanie z audytu
6. Delegatura NIK w Bydgoszczy Prywatyzacja przedsiebiorstw państwowych w drodze leasingu pracowniczego w latach 2000-2007. 15.04-16.06.2008 wystąpienie
7. Delegatura NIK w Bydgoszczy Nadzór wojewody nad prawidłowością wykonania przez jednostki samorządu teryutorialnego zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2007 06.05-29.07.2008 wystąpienie


odpowiedź
8. Ministerstwo Finansów Ocena poprawności systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Posredniczącej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 21-22 sierpnia 2008 informacja pokontrolna

9.

Delegatura NIK w Bydgoszczy Wykorzystanie środków publicznych przez ośrodki doradztwa rolniczego w latach 2005 - 2008 30.06-08.09.2008 wystąpienie

odpowiedź
10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Przygotowanie WIPOC do wykonywania zadań oraz przestrzeganie przepisów prawnych, porozumień i procedur określoych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. 22-24.09.2008

raport pokontrolny

odpowiedź

11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola projektów nr: 01/755, 02/759, 03/804, 03/800 realizowanych w ramach Priorytetu 4-Pomoc Techniczna ZPORR przez Kujawsko-Pomorski UW  24.09.2008 informacja pokontrolna
12. Archiwum Państwowe Kontrola w zakresie praktycznego stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w Kujawsko-Pomorskim UW 02-20.10.2008

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź

13. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola wdrożenia projektu pn. "Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie - e-Urząd Wojewódzki".  19-24.11.2008 wynik kontroli

14.

Delegatura NIK
w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie od 01.01.2007r. do 30.09.2008r. 9.10-28.11.2008

wynik kontroli

odpowiedź


rok 2007

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w informację i promocję w ramach ZPORR 16.01.2007

 

informacja pokontrolna

2. Ministerstwo Finansów Kontrola systemu zarządzania i kontroli Instytucji Pośredniczącej ZPORR (EFRR) 25.01.2007-26.01.2007 informacja pokontrolna
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych, w okresie od 1 stycznia 2001 r. do końca I półrocza 2006 r. 19.10.2006-30.01.2007 wystąpienie

odpowiedź
4. Ministerstwo Obrony Narodowej Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29.03.2007-23.03.2007 protokół
5. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2006r. w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 18.12.2006-27.03.2007 wystąpienie

odpowiedź
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2006r. w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie (dysponent III stopnia) 03.01.2007-27.03.2007

wystąpienie

odpowiedź

pismo z NIK

odpowiedź na pismo z NIK

7. Centralne Biuro Antykorupcyjne Kontrola w zakresie "Przebiegu procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Wodomierzy i Zegarów METRON w Toruniu" 12.01.2007-18.05.2007 wystąpienie
8. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wdrażania ochrony na obszarach Natura 2000 w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. 11.04.2007-02.07.2007 wystąpienie

odpowiedź
9. Główny Insprektor Nadzoru Budowlanego Kontrola problemowa dot. zbadania prawidłowości prowadzenia rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zbadania terminowosci przekazywania uwierzytelnionych kopii tych rejestrów do organów wyższego stopnia. 16.07.2007-20.07.2007 wystąpienie

odpowiedź
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola dot. projektu "Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Ciechocinku" 19.03.2007-04.06.2007 wynik kontroli
11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wywiązywania się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnościa wybranych palcówek opiekuńczo-wychowawczych w 2006 r. i  I półroczu 2007 r. 05.07.2007-08.08.2007 wystąpienie

odpowiedź
12. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie finansowania usług doradczychi eksperckich oraz innych zadań zleconych w latach 2006-2007 (do 30 września) 23.08.2007-31.10.2007 wystąpienie

odpowiedź
13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola na zakończenie realizacji projektów: 02/343, 01/657, 01/449 realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR 06.11.2007 informacja pokontrolna
14. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wdrażania projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. w ramach ZPORR 22.08.2007-15.11.2007

wystąpienie


odpowiedź

 

rok 2006

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2005r. BDG część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 27.03.2006r. wystąpienie

odpowiedź
2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2005r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 03.04.2006r. wystąpienie

odpowiedź
3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ZPORR 04.05.2006r. wynik kontroli
4. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Kontrola archiwum zakładowego K-PUW; stosowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych 20.03.2006r.

wystąpienie
odpowiedź1
odpowiedź2
pismo

5. Urząd do Spraw Repatryjacji i Cudzoziemców Kontrola w zakresie spraw zaiązanych z nabyciem i nadaniem obywatelstwa polskiego 06.03.2006r.

protokół

odpowiedź

6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola dot. realizacji programu wieloletniego "Program dla Odry 2006" 06.06.2006r. wystąpienie
7. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola dot. prawidłowości prywatyzacji w latach 2001-2005 przedsiębiorstw państwowych 18.08.2006r.

wyniki

odpowiedź

8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Stosowanie przepisów przeciwpożarowych w budynku K-PUW w Bydgoszczy 10.10.2006r.

decyzja1
decyzja2
decyzja3
odpowiedź1
odpowiedź2
pismo

9. Państwowa Agencja Atomistyki Kontrola w zakresie ochrony radiologicznej 12.10.2006r. protokół
10. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej 23.11.2006r.

wystąpienie

odpowiedź

11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2003-2006 06.11.2006r. protokół
12. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola dot. prawidłowości prywatyzacji w latach 2001-2005 przedsiębiorstw państwowych 27.11.2006r. wyniki
13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola w spawie, trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli Narodowego Planu Kontroli oraz trubu rozliczeń 13-14.12.2006r. informacja pokontrolna

 

rok 2005

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2004r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 17.12.2004r. - 24.01.2005r. wystąpienie

odpowiedź
2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Przestrzeganie wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i podstawowych w latach 2002-2004 21.03.2005r. - 25.05.2005r. wystąpienie

odpowiedź
3. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Prawidłowość prowadzenia rejestrów o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwolenie na budowę wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji 21.04.2005r. wystąpienie

odpowiedź
4. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola Urzędu Wojewódzkiego pod kontem przygotowania do absorbcji środków z funduszy strukturalnych 10.12.2004r.

wynik kontroli

odpowiedź

5. Ministerstwo Polityki Społecznej Wykorzystanie przez urzędy gminy i miast środków budżetowych otrzymanych w 2004 r. (za pośrednictwem wojewodów) - na realizację pilotażu Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" 01.06.2005r. - 10.06.2005r. protokół
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wywiązywanie się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnościa domów pomocy społecznej 23.08.2005r.

wystąpienie
zastrzeżenia
uchwała
odpowiedź

7. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
KOntrola w zakresie gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 23.09.2005r.

wystąpienie

odpowiedź

8.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Kontrola rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę 21.04.2005r.

pismo

odpowiedź

9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku 08.12.2005r.

wystąpienie

odpowiedź

10.

Narodowy Bank Polski
O/O Bydgoszcz

Kontrola eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej i eksploatacji bankowości elektronicznej 21.04.2005r. protokoły
11.

Narodowy Bank Polski
O/O Bydgoszcz

Kontrola eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej i eksploatacji bankowości elektronicznej 29.11.2005r. protokoły
12. Agencja Rezerw Materiałowych Nadzór nad stanem i warunkami przechowywania rezerw państwowych wyrobów medycznych

03.10.2005r. -
14.10.2005r.

pismo
13 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykorzystanie funduszy strukturalnych, w tym w szczególności EFRR w ramach ZPORR 02.11.2005

wystąpienie
zastrzeżenia
zawiadomienie
notatka służ.
wystąpienie
postanowienie
uchwała
odpowiedź

 

rok 2004

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2003r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 30.12.2003r. - 02.04.2004r.

wystąpienie
odpowiedź
realizacja

2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2003r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie (dysponent III stopnia) 06.01.2004r. - 05.04.2004r. wystąpienie
odpowiedź
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja wniosków pokontrolnych dot. wykonania zadań wynikających z konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsińska) 09-26.03.2004r. wystąpienie
4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych podczas realizacji ustawowych zadań administracji architektoniczno-budowlanej na terenach zamkniętych 08-10.03.2004r. protokół
wystąpienie

odpwiedź
5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie Zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych 22-24.03.2004r. protokół
zawiadomienie
odpowiedz
decyzja
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja zadań wojewody w zakresie rejestracji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w świetle prawidłowości ich funkcjonowania w latach 2003-2004 (I kwartał) 6-16.07.2004r. wystąpienie
odpowiedź
7. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Zabezpieczenie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców w latach 2002-2003 oraz w I kwartale 2004r. 27.07.2004r. - 06.08.2004r. protokół
wystąpienie
8. Ministerstwo Finansów Warszawa
Głowny Inspektor Audytu Wewnętrznego
Ocena stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrzengo 23-27.02.2004 ocena
odpowiedź
9. Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji
Departament Kontroli
Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonych postępowaniach w sprawach skargi wniosków 27.09.2004r. - 01.10.2004r. protokół
odpowiedź
10. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy 03-10.11.2004r. nakaz
wystąpienie
odpowiedź
odpowiedź
odpowiedź
11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Funkcjonowanie systemu orzekania o niepełnosprawnoąci w latach 2002-2004 (I półrocze) 24.09.2004r. - 18.10.2004r. wystąpienie
odpowiedź
12. Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji
Departament Kontroli
Nadzór Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nad komendantami wojewódzkimi Policji i Straży Pożarnej 29.06.2004r. - 09.07.2004r. protokół
odpowiedź
13. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja przez administrację rządową zadań związanych z ochroną cudzoziemnców w kontekście przystąpienia Polski do Uni Europejskiej w okresie od 1.09.2003r. do 30.06.2004r. 06.09.2004r. - 30.11.2004r. wystąpienie
odpowiedź
14. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykorzystanie przychodów i akcji z prywatyzacji w latach 1999-2004 (I półrocze) 18.10.2004r. - 29.11.2004r. wystąpienie
odpowiedź
15. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Przygotowanie do absorbcji środków z funduszy strukturalnych 10.12.2004r. wynki kontroli
odpowiedź
16. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Organizacja i funkcjonowanie służby cywilnej w latach 2000-2004 (I półrocze) 29.07.2004r. - 04.10.2004r. wystąpienie
odpowiedź
Autor informacji: Arakdiusz Chachowski
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2005-10-16
Data udostępnienia informacji: 2005-10-17
Ilość wyświetleń informacji: 16896
Rejestr zmian dokumentu