Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2014 r.
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu w dniu 19 lutego 2014 r., na wniosek Prezydenta Miasta Grudziądza, postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. Nr 3/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: WI.II.ZRID.7820.10.2013.ZD, dla inwestycji drogowej pn. „Budowa Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 „Grudziądz” – odcinek 2”.


Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 237 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-54.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Grudziądza.
Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru postanowienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. postanowienia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

WI.IV.7820.15.2014

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Arkadiusz Kanigowski
p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa
Specjalnego i Odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26
Data udostępnienia informacji: 2014-02-27
Ilość wyświetleń informacji: 1966
Rejestr zmian dokumentu