Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art 61 ust. 1, pkt 2 i art. 90 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.),

przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117".


Jednocześnie informuję, że:

  1. organem administracji właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w tym zakresie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  2. organem właściwym do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,
  3. organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej do protokołu przez okres 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, I piętro, pokój 152), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 35 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Znak sprawy: WI.IV.7820.33.2013

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-17
Data udostępnienia informacji: 2014-02-17
Ilość wyświetleń informacji: 2047
Rejestr zmian dokumentu