Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):


1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji
Jednostka ewidencyjna Białe Błota (040301_2), obręb Białe Błota (0001), działki nr: 110/1, 844/1,

2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału
Jednostka ewidencyjna Białe Błota (040301_2), obręb Białe Błota (0001), działki nr: 33/6-LP (33/11-LP, 33/12-LP, 2215), 33/8-LP (33/13-LP, 33/14-LP, 2217), 65/5-LP (65/11-LP, 2216), 66/6-LP (66/10-LP, 2131), 66/9-LP (66/11-LP, 2132), 67/5-LP (65/10-LP, 2214), 839/1 (839/2, 839/3), 847/5 (847/6, 847/7), 2005 (2005/1, 2005/2), 2076 (2076/1, 2076/2),

3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji
Jednostka ewidencyjna Białe Błota (040301_2), obręb Białe Błota (0001), działki nr: 32/1-LP, 847/5 (847/6, 847/7), 2133, 2134, 2182,
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0275, działki nr: 1, 2, 3, 4/1, 5/1,

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, I piętro, pokój 152), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy:WI.IV.7820.52.2013

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11
Data udostępnienia informacji: 2014-02-12
Ilość wyświetleń informacji: 2017
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-02-13 Edycja
Radosław Górnicki 2014-02-12 Edycja
Radosław Górnicki 2014-02-12 Utworzenie