Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 lutego 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych i Transportu ZDM i KP w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa Mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy w ramach zadania pn.: Przebudowa Węzła Zachodniego Etap II-a" obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (zastosowane oznaczenia - w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):


1. Numery   działek   położonych   w   całości   w   liniach   rozgraniczających   teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0030, działki nr: 66/1, 65/2, 81/1,
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0059, działki nr: 107, 89, 90, 133, 87, 73/2, 72/2, 71/2, 66/3, 117/5, 67/1, 121/2, 121/1, 101/1, 97/1, 97/2, 96/2, 95/2, 94/2, 95/1, 96/1, 94/1,122/2,122/1,123,124,125,128,126,127, 92, 93,129, 91,130,

2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału

Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0030, działki nr: 67/2 (67/3, 67/4),
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0058, działki nr: 49/2 (49/7, 49/8),
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0059, działki nr: 117/4 (117/7, 117/8), 66/4 (66/5, 66/6), 66/7 (66/9, 66/10), 67/3 (67/6, 67/7), 68/1 (68/3, 68/4), 69 (69/1, 69/2), 71/3 (71/5, 71/6, 71/7), 73/7 (73/8, 73/9), 120 (120/1, 120/2), 85/1 (85/3, 85/4), 121/4 (121/6, 121/7), 86/1 (86/3, 86/4), 88 (88/1, 88/2), 98/2 (98/5, 98/6), 98/1 (98/3, 98/4), 100/1 (100/3, 100/4), 101/2(101/3, 101/4), 136/12 (136/13, 136/14),

3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji

Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0029, działki nr: 42/3, 42/1, 42/2, 43/1,
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0030, działki nr: 59/3, 60/3, 60/5, 67/2 (67/3, 67/4), 81/2, 65/3, 65/1,
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0058, działki nr: 49/6, 49/2 (49/7, 49/8),
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0059, działki nr: 65, 86/1 (86/3, 86/4), 98/2 (98/5, 98/6), 98/1 (98/3, 98/4), 100/1 (100/3, 100/4), 100/2, 101/2 (101/3, 101/4), 136/12 (136/13, 136/14), 117/4 (117/7, 117/8), 77, 105, 106, 132, 134, 103/2,
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0060, działka nr: 10/2,
Jednostka ewidencyjna 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0061, działka nr: 7/1.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. lid ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, I piętro, pokój 152), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy:WI.IV.7820.60.2013

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego 

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-10
Data udostępnienia informacji: 2014-02-10
Ilość wyświetleń informacji: 2927
Rejestr zmian dokumentu