Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu z urzędu rozstrzygnięcia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 28/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. znak: WI.III.746.1.35.2013.EG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I” polegającego na przebudowie kompleksu budynków dworca kolejowego w Bydgoszczy w tym na:
  1. budowie budynku stacyjnego dworca kolejowego w miejscu istniejącego budynku nr 9 [według wniosku A (15)];
  2. przebudowie budynku dworca wyspowego nr 6 [według wniosku B (16)] (wpisanego do ewidencji zabytków) zlokalizowanego na peronie 3-4;
  3. rozbiórce budynków oznaczonych na załączniku nr 3 do decyzji numerami 1 (według wniosku nr 2), 4 (według wniosku nr 13), 9 [według wniosku nr A(15)], 10 (według wniosku nr 12) i 11 (według wniosku nr 17), oraz istniejących budynków i pawilonów handlowo-usługowych oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji bez numeracji (według wniosku nr 22, 24, 25 i 26);
  4. przebudowie innych obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej, w tym peronów, torowisk, ciągów komunikacji poziomej i pionowej;
  5. budowie tymczasowego budynku dworca stacyjnego na okres realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
  6. budowie parkingu dla obsługi ruchu pasażerskiego z  miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,
na terenie działki ewidencyjnej nr 10/26 obręb 114, miasto Bydgoszcz, poprzez dodanie na stronie pierwszej decyzji po treści „(...) – Członków Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z  siedzibą w Warszawie” następującego zapisu:
„dla:    Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa”.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 111 § 2 k.p.a. termin dla strony do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla ww. zadania z dnia 29 listopada 2013 r. Nr 28/2013, znak: WI.II.746.1.35.2013.EG,  biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia o uzupełnieniu decyzji.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.35.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-12-11
Ilość wyświetleń informacji: 1513
Rejestr zmian dokumentu