Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Ryszarda Marciniaka właściciela firmy STIVI  Ryszard Marciniak z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia z dnia 29 kwietnia 2013 r. Pana Stefana Firszta – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Spółki z o.o. z siedzibą w Barcinie, została wydana dnia 6 grudnia 2013 r. decyzja Nr 29/2013 znak: WI.III.746.1.30.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Piechcin na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 247 i 250 obręb Piechcin, gmina Barcin.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.30.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Data udostępnienia informacji: 2013-12-09
Ilość wyświetleń informacji: 1516
Rejestr zmian dokumentu