Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Damiana Zgrabczyńskiego, występującego w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, z pełnomocnictwa z dnia 21 lutego 2013 r. wydanego przez Pana Franciszka Złotnikiewicza – Dyrektora ww. Zarządu, została wydana dnia 14 listopada 2013 r. decyzja Nr 27/2013 znak: WI.III.746.1.10.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap II od km 21+302 do km 33+962”, polegającego na robotach regulacyjnych koryta rzeki Kcynki, w zakresie obejmującym w gminie Kcynia części działek o nr ewid. 57/13 obręb Grocholin, nr ewid. 2 obręb Palmierowo oraz nr ewid. 709/1 w obrębie m. Kcynia.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.10.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 1701
Rejestr zmian dokumentu