Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Krzysztofa Dec, występującego z pełnomocnictwa płk dr n. med. Krzysztofa Kasprzaka Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ, Komendant V Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego w Bydgoszczy, została wydana dnia 8 listopada 2013 r. decyzja Nr 26/2013 znak: WI.III.746.1.27.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego lądowiska śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy wraz drogą dojazdową do transportu pacjentów z płyty lądowiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w kompleksie wojskowym 7471 na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjny 6/18 obręb 124, m. Bydgoszcz, przy ul. Powstańców Warszawy 5.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.27.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-13
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 1464
Rejestr zmian dokumentu