Start arrow Budownictwo arrow Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
1. Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorski Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p.:
w zakresie:          

 • obiektów i robót budowlanych: hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 
 •  lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 
 • obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym.


  2. Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Brzeska 8, pok. 15, tel. 054 231 43 59- z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym.

  Jakie dokumenty trzeba złożyć:
     1. zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonanie robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
     2. oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
     3. odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
     4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
     5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - przy zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
     6. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku zgłaszania budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

  Opłaty:
  Zgłoszenia budowy lub rozbiórki oraz zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej.

  Kiedy będzie załatwiona sprawa:
  bez zbędnej zwłoki

  Czy i do kogo można się odwołać:
  od przyjętego zgłoszenia odwołanie nie przysługuje

  Ponadto warto wiedzieć:
  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

  Formularze:

      *
  Zgłoszenie

      *
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Autor informacji: Eugeniusz Mąka
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2004-01-09
Data udostępnienia informacji: 2004-01-10
Ilość wyświetleń informacji: 14441
Rejestr zmian dokumentu