Start arrow Komunikacja arrow Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Edycja 2015 

 

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015. Tym samym ostatecznie zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w przyszłym roku.

Kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie programu w województwie kujawsko-pomorskim w  roku 2015 wynosi 60 210 000 zł (w tym drogi powiatowe: 30 105 000 zł , drogi gminne: 30 105 000 zł). Umożliwia to wsparcie 41 zadań - 14 dotyczących dróg powiatowych i 27 dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadanie w każdej z kategorii poniżej wnioskowanej kwoty - do wysokości przyznanego limitu środków).


Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2015 roku.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazło się 70 wniosków na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą blisko 95 mln zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 wynosi 60 210 000 zł i umożliwia wsparcie 14 zadań dotyczących dróg powiatowych i 27 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo). Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  przekazana została Lista  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, na której znalazły się najwyżej ocenione wnioski mieszczące się w puli środków dostępnych dla województwa. Decyzja o zatwierdzeniu Listy zakwalifikowanych wniosków zapadnie do 20 grudnia 2014 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 31 października 2014 roku wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


Na liście znalazło się 70 wniosków na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 94 636 457 zł. Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 pula środków w ramach Programu wynosi 60 210 000 zł. Umożliwia ona dofinansowanie pierwszych 14 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 28 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadania – 14. w kategorii drogi powiatowe i 28. w kategorii drogi gminne – częściowo).

Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – tj. do dnia 14 listopada 2014 r. (godz. 15:30), maja prawo do wniesienia zastrzeżeń (forma pisemna). Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 151, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

 


 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków  o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015, do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 aplikacji na łączną sumę dofinansowania wynoszącą 94 636 457,36 zł (drogi powiatowe: 16 wniosków na kwotę 33 435 402,48 zł;  drogi gminne: 54 wnioski na kwotę 61 201 054,88 zł). Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 pula środków wynosi 60 210 000,00 zł (po 30 105 000,00 zł na drogi powiatowe i drogi gminne).
Obecnie trwa proces oceny wniosków. Wstępna lista rankingowa wniosków zostanie opublikowana do końca października br.

 


 

 

W dniu 10 września 2014 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 


 

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2015


Edycja 2014

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 11 września 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na zwiększeniu, dzięki oszczędnościom poprze targowym, poziomu dofinansowania  ostatniego zadania w Części B Drogi gminne, które realizowane jest przez Gminę Lubraniec.
 
Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 30 lipca 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowało się dodatkowo 5 zadań, w tym 3 dotyczące dróg powiatowych (od poz. 12. do poz. 14. listy rankingowej) oraz 2 zadania obejmujące swoim zakresem drogi gminne (z poz. 17. i 18. listy rankingowej).

Wsparcie dodatkowych projektów możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku postępowań przetargowych.


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 15 kwietnia 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowano dodatkowo 7 zadań dotyczących dróg powiatowych (od poz. 5. do poz. 11. listy rankingowej) oraz 11 zadań dotyczących dróg gminnych (od  poz. 6. do poz. 16. listy rankingowej).
 
 
Objęcie wsparciem kolejnych zadań stało się możliwe dzięki zwiększeniu planowanych wydatków budżetu państwa w roku bieżącym, przewidzianym w uchwale Rady Ministrów nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego kwota na realizację programu w roku 2014 wzrosła  z 15.052.500 zł do wysokości 42.147.000 zł 
 Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2014.

Kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie programu w województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku wynosi 15 052 500 zł (w tym drogi powiatowe: 7 526 250 zł , drogi gminne: 7 526 250 zł). Umożliwia to wsparcie 9 zadań - 4 dotyczących dróg powiatowych i 5 dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadanie w każdej z kategorii poniżej wnioskowanej kwoty - do wysokości przyznanego limitu środków).

  

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2014 roku.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 74 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą blisko 99 mln zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 wynosi 15 052 500 zł i umożliwia wsparcie 4 zadań dotyczących dróg powiatowych i 5 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).
Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  przekazana została Lista  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, na której znalazły się najwyżej ocenione wnioski mieszczące się w puli środków dostępnych dla województwa. Decyzja o zatwierdzeniu Listy zakwalifikowanych wniosków zapadnie do 20 grudnia 2013 r.Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
 
Na wstępnej liście rankingowej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 95 720 709 zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014, po zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu, wynosi 15 052 500 zł i umożliwia dofinansowanie 4 zadań dotyczących dróg powiatowych i 5 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).
 
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 14 listopada 2013 r. (godz. 15:30), wnioskodawcy mogą wnieść do niej zastrzeżenia w formie pisemnej  (pkt 11.2. uchwały Nr 174/2011 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.). Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Komisja rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 30 listopada 2013 r. Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 


 

W dniu 4 września 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


 

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2014

 Edycja 2013


Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 3 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu
Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 2 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Zmiana listy polegała na jej uzupełnieniu o kolejne projekty z ostatecznej listy rankingowej. W części A – Drogi powiatowe dodano projekty Powiatu Świeckiego i Powiatu Chełmińskiego, a w części B – Drogi gminne, zadania zgłoszone do dofinansowania w ramach programu przez Gminę Świekatowo, Gminę Sadki, Gminę Lubraniec, Gminę Brodnica, Gminę Koronowo oraz Gminę Kijewo Królewskie. Rozszerzenie listy było możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku postępowań przetargowych.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Tym samym ostatecznie zakończył się etap wyboru projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2013.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Zgodnie z procedurą wyboru zadań do dofinansowania, na ostatecznej liście rankingowej uwzględniono wyniki rozpatrzenia  zastrzeżeń - zarówno tych, które zostały wniesione do wstępnej listy rankingowej, jak i tych, które dotyczyły wniosków zgłoszonych w naborze uzupełniającym.

Zmiany nie dotyczą wniosków, które zostały ocenione najwyżej i na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej znalazły się w grupie wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 73 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą ponad 85 937 tys. zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys. i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).

Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa.

Kolejnym – ostatnim już etapem wyboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013 roku jest przekazanie do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  Listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań. Znajdują się na niej najwyżej ocenione zadania, które zmieściły się w puli środków dostępnych dla województwa.

Zgodnie z procedurą Minister zatwierdza listę zakwalifikowanych wniosków do 31 stycznia 2013 roku.Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej znalazły się 73 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 85 937,389 tys. zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys. i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).

Wstępna uzupełniona lista rankingowa zawiera wnioski o dofinansowanie zadań w roku 2013, złożone przez samorządy zarówno w pierwszym naborze (1 - 30 września 2012 roku), jak i uzupełniającym naborze wniosków (28 listopada – 19 grudnia 2012 roku).
W ramach pierwszego naboru, do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761, 245 tys. zł (maksymalny poziom dofinansowania  z budżetu państwa wynosił wtedy 30% wartości zadania).
W związku ze zmianą uchwały ustanawiającej Program, w ramach uzupełniającego naboru wniosków złożono 53 aneksy do wniosków zgłoszonych w pierwszym naborze, które umożliwiają podwyższenie poziomu dofinansowania do obecnie obowiązującego maksymalnego poziomu (50%). W ramach powyższego naboru złożono także 14 nowych wniosków. Wnioskodawcy wycofali 11 wniosków zgłoszonych w pierwszym naborze.

W terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 07.01.2013 r. (godz. 15:30), wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w uzupełniającym naborze wniosków mogą wnosić do niej zastrzeżenia w formie pisemnej (pkt 11.2. uchwały Nr 174/2011 r. Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia Programu).
Uprawnienie to nie przysługuje wnioskodawcom, którzy zgłosili wnioski o dofinansowanie w pierwszym naborze (1 - 30 września 2012 roku), w tym także tym, którzy zgłosili aneksy do wniosków o dofinansowanie.

Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zastrzeżenia, które wpłynęły do wstępnej listy rankingowej, zatwierdzonej w dniu 31.10.2012 r., zostały rozpatrzone przez Komisję w dniach 15-30 listopada 2012 r. Wnioskodawców, którzy je zgłosili poinformowano o wyniku ich rozpatrzenia.

Wynik rozpatrzenia zastrzeżeń, zgodnie z procedurą oceny wniosków, zostanie uwzględniony na ostatecznej liście rankingowej.

 


 


Komisja, powołana zarządzeniem nr 329/2012 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2012 r., działając na podstawie Regulaminu Pracy Komisji, stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia, na posiedzeniach plenarnych w dniach 15-30 listopada 2012 r. dokonała rozpatrzenia wniesionych przez wnioskodawców zastrzeżeń do arkusza oceny merytorycznej i wstępnej listy rankingowej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 1 września 2012 r.

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku.


 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2013 zakwalifikowało się wstępnie 70 zadań (21 powiatowych i 49 gminnych) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761 245 zł.

Dostępna pula środków dotacji z budżetu państwa w roku 2013, wg dotychczasowych zapisów Uchwały Rady Ministrów, dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 60 210 tys. zł. Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Uchwały Rady Ministrów w sprawie NPPDL. W przypadku uchwalenia odpowiednich zmian przez Radę Ministrów Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie zobowiązany ogłosić nabór uzupełniający wniosków (nowe projekty lub korekta już zgłoszonych w zakresie poziomu dofinansowania), ponieważ wg projektu nowych zapisów dofinansowanie zwiększy się do 50%. Nowe zasady mają mieć zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych w 2012 roku. Nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na przebudowę i remont dróg gminnych w 2013 r. – z 1 mld zł do 500 mln zł – w skali kraju.
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego pula dotacji ma się zmniejszyć do 30 105 tys. zł.

Wnioskodawcy, w terminie 14 od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 14.11.2012 r., mogą wnosić do niej  zastrzeżenia w formie pisemnej.
Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - (plik do pobrania pdf)

Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - (plik do pobrania pdf)

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - (plik do pobrania pdf)


 19 września 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Komisja wybierze wnioski, które realizowane będa w roku 2013.  

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2013.

Edycja 2012

nppdl_II_etap.jpg

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zadań, które realizowane będa w ramach NPPDL- Etap II Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój w roku 2012.

W dniu 20 grudnia 2011 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w ramach programu w roku 2012.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (województwo kujawsko-pomorskie)
(plik do pobrania.pdf)


 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził ostateczną liste rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2012 zakwalifikowało się 19 zadań (7 powiatowych i 12 gminnych) spośród  51 wniosków, które pozytwnie przeszły ocenę formalną. 

Ostateczna lista rankingowa wniosków została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z zapisami Programu powinno to nastapić do dnia 20 grudnia br.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (plik do pobrania.pdf)

Zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2012 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (plik do pobrania.pdf)

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej (plik do pobrania.pdf)
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie na rok 2012. 

Wojewoda Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową  wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój.

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (edycja na rok 2012) dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 7 września 2011 r. Do Urzędu wpłynęły 53 wnioski (38 gminnych i 15 powiatowych). Wnioskowana kwota dotacji wynosi razem 32 406,726 tys. zł.


Protokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępnośc - Rozwój" edycja na rok 2012.

Wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków (do dnia 14.11.2011 r.) zgłaszać zastrzeżenia w formie pisemnej. Zastrzeżenia należy składać w Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Termin upływa z dniem 14.11.2011 r., godz. 15.30 – wpływ drogą pocztową lub dostarczenie osobiste. Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez Komisję do 30.11.2011 r. 

20 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Załącznik:

  1. Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
  2. Załącznik nr 1 - Arkusz oceny formalnej,
  3. Załącznik nr 2 - Arkusz oceny merytorycznej.

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2012.

Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-30
Data udostępnienia informacji: 2013-09-01
Ilość wyświetleń informacji: 14514
Rejestr zmian dokumentu