Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 16/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.), została wydana dnia 20 czerwca 2013 r. decyzja Nr 15/2013 znak: WI.III.746.1.7.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektro-energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o. dla kompleksu lotniskowego JW nr 1641 w Inowrocławiu na dz. nr ew. 220/6 i 154 obręb Szadłowice, gm. Gniewkowo, nr ew. 11/2 obręb Balin oraz dz. nr ew. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo gm. Inowrocław.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.7.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji: 2013-06-25
Ilość wyświetleń informacji: 1480
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2013-06-25 Utworzenie