Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5   lutego  2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 stycznia 2013 r. decyzji Nr 2/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi, tj. autostrady A-1 o urządzenia ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem drogi, tj. zbiorniki rozrodcze dla płazów na działkach: 20, 58, 60/1, 61/2, 62/3, 86/1, 86/2, 87/2, 88, 48/3, 48/5, 48/7, 49/4, 49/7 w km od 217+118 do 217+576”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Gmina Kowal, Obręb Strzały Nr 0014: 20/1 o powierzchni 2,1097 ha (powstała z podziału dz. nr 20); 58/1 o powierzchni 1,1207 ha (powstała z podziału dz. nr 58);

Gmina Kowal, Obręb Unisławice Nr 0015: 60/5 o powierzchni 0,5341 ha (powstała z podziału dz. nr 60/1); 61/4 o powierzchni 2,5963 ha (powstała z podziału dz. nr 61/2); 62/4 o powierzchni 0,2579 ha (powstała z podziału dz. nr 62/3); 48/3 o powierzchni 0,6500 ha; 48/10 o powierzchni 0,1175 ha (powstała z podziału dz. nr 48/5); 48/8 o powierzchni 0,0791 ha (powstała z podziału dz. nr 48/7); 49/12 o powierzchni 0,0259 ha (powstała z podziału dz. nr 49/4); 49/10 o powierzchni 0,4370 ha (powstała z podziału dz. nr 49/7);

Gmina Kowal, Obręb Dąbrówka Nr 0003: 86/3 o powierzchni 0,0518 ha (powstała z podziału dz. nr 86/1); 86/5 o powierzchni 0,0558 ha (powstała z podziału dz. nr 86/2); 87/3 o powierzchni 0,6433 ha (powstała z podziału dz. nr 87/2); 88/1 o powierzchni 0,7835 ha i 88/2 o powierzchni 0,0013 ha (powstałe z podziału dz. nr 88).

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości:
Gmina Kowal, Obręb Unisławice Nr 0015: 61/5 o powierzchni 2329,6 m2 (powstała z podziału dz. nr 61/2);

Gmina Kowal, Obręb Dąbrówka nr 0003: 87/4 o powierzchni 228 m2 (powstała z podziału dz. nr 87/2).

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00,
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt –nr tel. 052-349-7492,   052-349-7667   lub 052-349-7494

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7820.6.2013                                                   
Podpisała
Z  up.  Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań
Wydziału  Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 1588
Rejestr zmian dokumentu