Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Jakuba Paczkowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Michała Romana, działającego z pełnomocnictwa Pana Rafała Czyżewskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Orzech Wiceprezesa Zarządu ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 31 stycznia 2013 r. decyzja Nr 3/2013 znak: WI.III.746.1.37.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 114/2, obręb Mały Rudnik, gm. Grudziądz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.37.2012.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-04
Data udostępnienia informacji: 2013-02-04
Ilość wyświetleń informacji: 1439
Rejestr zmian dokumentu