Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 28 styczna 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 28 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamia się,
 
że, na wniosek Pana Andrzeja Kalety – Kierownika Wydziału Infrastruktury 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 270/2012 z dnia 4 października 2012 r.), została wydana dnia 25 stycznia 2013 r. decyzja Nr 2/2013 znak: WI.III.746.1.29.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku nr 36/2022 z funkcji koszarowy na szkoleniowy oraz budynku nr 43/2022 z funkcji dom modlitwy na magazynowy na terenie działki nr ew. 171 obręb 55 m. Toruń.
 
W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.29.2012.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-30
Data udostępnienia informacji: 2013-01-30
Ilość wyświetleń informacji: 1317
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Roman Szuścicki 2013-01-30 Utworzenie