Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 90 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 września 2022 r., znak:WOO.4242.143.2012.ADS.2,

podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:
 

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”.

    Obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko wynika z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  2. Wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego wystąpił, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25” został złożony w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dnia 5 kwietnia 2012 r. i ostatecznie uzupełniony dnia 5 czerwca 2012 r.
    Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte dnia 5 czerwca 2012 r. Strony zostały zawiadomione zawiadomieniem. Dodatkowo obwieszczenia o wszczęciu postępowa zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych: Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Mogilnie, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, Urzędu Miejskiego w Strzelnie,  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz sołectw położonych na terenie planowanej inwestycji drogowej.

  3. Organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji, jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski, natomiast do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach tego postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

  4. Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji, projektem budowlanym i raportem) oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokółu. Akta sprawy znajdują się w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pokój 204 oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63. Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 - dniowego terminu pozostaną bez rozpoznania (art. 35 przywołanej na wstępie ustawy).

  5. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Znak sprawy:WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-03
Data udostępnienia informacji: 2013-01-08
Ilość wyświetleń informacji: 1397
Rejestr zmian dokumentu