Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopad 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, na wniosek Pana Ferdynanda Rzóska właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „TELREM”, występującego z pełnomocnictwa nr 200/2012 z lipca 2012r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskigo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym została wydana decyzja Nr 38/2012 z dnia 6 listopada 2012r., znak: WI.III.746.1.32.2012.JG dla zadania pod nazwą: „Przygotowanie infrastruktury technicznej do montażu dwóch kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych [KMMW] w kompleksie nr 4476 Łojewo działka nr 151/5 obręb Łojewo.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dotycz sprawy: WI.III.746.1.32.2012.JG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09
Ilość wyświetleń informacji: 1152
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-11-09 Utworzenie