Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pani Aliny Turkiewicz – Staniak,  działającej z pełnomocnictwa (Nr 7/1/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.) Pana Sławomira Woźniaka Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 6 listopada 2012 r. decyzja Nr 37/2012 znak: WI.III.746.1.26.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Gardei zadanie – 2 PL 15001” w zakresie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej (sieć elektroenergetyczna nn – 0,4 kV zasilająca oraz oświetlenie ogrodzenia zewnętrznego) na terenie dz. nr ew. 195/8, 195/11, 195/12, 195/13, 3047/10, 3047/13, 3047/14, 3047/17, 3047/20, 3047/22, 3070/10 obręb Gubiny, gm. Rogóźno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.26.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1564
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-11-08 Utworzenie