Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Mariusza Grąbkowskiego Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 5 w Bydgoszczy, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk Krzysztofa Szychulskiego, została wydana dnia 6 listopada 2012 r. decyzja Nr 39/2012 znak: WI.III.746.1.20.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 108 (z funkcji zamieszkania zbiorowego na administracyjno – biurową) na terenie dz. nr ew. 6/28, obręb 124 w kompleksie wojskowym  przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.20.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1641
Rejestr zmian dokumentu