Start arrow Ogłoszenia arrow Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2012 roku

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),


na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2012 rok
 
 

I. Rodzaj (nazwa) zadania:
Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
     Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 9 000,00 zł.
     W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie.

III. Zasady przyznawania dotacji :
 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.).
 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z podmiotem przeprowadzone będą negocjacje, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.
 4. Podmiot może odstąpić od podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
 5. Dotacja może być wykorzystana na:
  1. zakup materiałów, drobnego sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadania,
  2. wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji zadania, z wyłączeniem osób zatrudnionych przez podmiot na podstawie umowy o pracę,
  3. zakup materiałów szkoleniowych, broszur oraz materiałów biurowych,
  4. koszty dojazdów, przejazdów,
  5. inne niezbędne i uzasadnione wydatki służące realizacji zakładanych w ofercie celów.
 6. Dotacja nie może zostać wykorzystana na:
  1. finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  2. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy.
 7. Na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjnej realizacji zadania podmiot może zaplanować nie więcej niż 10 % otrzymanej dotacji.
 8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 2. Warunki realizacji zadania:
  Warunkiem realizacji zadania jest wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa HIV, połączone z prowadzonym w sposób profesjonalny poradnictwem przed i po teście, zgodnie ze standardami europejskimi. Badania winny być prowadzone w sposób zapewniającymi pełną dyskrecję oraz wysoki poziom świadczonych usług.
 3. Zlecenie realizacji zadania oraz przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert. W umowie zostaną szczegółowo określone:
 • kwota przyznanej dotacji,
 • warunki realizacji zadania,
 • zasady rozliczenia dotacji,
 • zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,
 • zasady sprawowania kontroli nad realizacją zadania.

V. Sposób, termin i miejsce składania ofert :
 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany),
  2. aktualny statut podmiotu,
  3. sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności – za okres tej działalności,
  4. sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok, lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności – za okres tej działalności.
   Na ostatniej stronie oferty, w wyznaczonym miejscu, należy wpisać wszystkie załączniki.
 4. Załączniki składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (każda strona) poprzez złożenie podpisu i pieczęci przez osoby, o których mowa w ust. 2.
 5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów.
 6. Do konkursu dopuszczone będą oferty podmiotów mających siedzibę na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 7. Oferty konkursowe na realizację wymienionych w ogłoszeniu zadań publicznych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.X.2012 r. w sekretariacie Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 53 lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.
 8. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
 9. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi informacjami:
  1. pełna nazwa i adres podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa),
  2. „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS”.
 10. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 7 nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 1. Wyboru oferentów, którym zostaną przyznane dotacje, dokona komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy na zadanie, wymienione w pkt I, wpłynie tylko jedna oferta.
 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone nie później, niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w postępowaniu dwuetapowym (1 etap- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 2 etap - weryfikacja ofert pod kątem zawartości merytorycznej).
 4. Ocenie merytorycznej będą podlegały oferty spełniające wymogi formalne. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zdrowia  – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryteria formalne:
   • uprawnienia oferenta do złożenia oferty na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz.1536, z późn. zm.),
   • kompletność i prawidłowość sporządzenia złożonej dokumentacji, o której mowa w dziale  V ogłoszenia,
  2. kryteria merytoryczne:
   • zgodność działalności statutowej oferenta z zadaniami określonymi w ogłoszeniu,
   • możliwość realizacji zadania oraz osiągnięcia rezultatów przez podmiot składający ofertę, z uwzględnieniem:
    -  kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których ma być realizowane zadanie,
    -  zaplecza lokalowego, którym dysponuje oferent na potrzeby wykonania zadania,
    -  zadeklarowanego udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
    -  wkładu pracy wolontariuszy w realizację zadania,
  3. rodzaj i celowość przewidywanych kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego tego zadania,
  4. liczba osób objętych zadaniem,
  5. dotychczasowa realizacja zadań publicznych zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

VII. Informacje dodatkowe w powyższym zakresie można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3  oraz pod nr telefonu (52) 349-74-48.
Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03
Ilość wyświetleń informacji: 1681
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-10-29 Edycja
Radosław Górnicki 2012-10-03 Edycja
Radosław Górnicki 2012-10-03 Utworzenie