Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 18 września 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 18 września 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
WI/DT.7820.1.26.2012.EJ

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  18  września 2012 r.


Na podstawie:
art. 33 ust. 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz. 1227, ze zm.), w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 05 września 2012 r., znak: WOO.4242.90.2012.ADS.10,

podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. W związku z prowadzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponowną oceną oddziaływania na środowisko w ramach  postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
1) „Wybudowanie linii tramwajowej na Os. Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany”
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Reja i Broniewskiego nr 234/7 i 227, obręb 5 oraz nr 2 i 174, obręb 7;
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Bema, Broniewskiego i Sienkiewicza: nr 117, obręb 6, nr 343, obręb 7 oraz nr 58/1 i 67, obręb 8,
2) „Wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym”
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic: Alei Solidarności, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska i Odrodzenia nr 132, 133, obręb 9; nr 788, obręb 10; nr 14/6, obręb 14,
w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013”,
       
powtórnie zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w trybie art. 33-36 i art. 38 ww. ustawy.
W toku prowadzonego postępowania Inwestor złożył 3 aneksy do raportu (kolejno w dniach: 13 lipca, 14 i 31 sierpnia 2012 r.), które powinny zostać poddane weryfikacji przez społeczeństwo.


2. Wniosek Gminy Miasta Toruń, reprezentowanej przez Pana Marcina Kowallka – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, działającego przez pełnomocnika Panią Annę Tomaszewską z BBF Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji został złożony dnia 27 marca 2012 r. i uzupełniony dnia 18 kwietnia 2012 r
Możliwość udziału społeczeństwa zapewniono Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2012 r., które zamieszczono w miejscach jak w nin. rozdzielniku w terminie od 01 do 25 czerwca 2012 r. W terminie publikacji ww. ogłoszenia, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

3. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21-dniowym, licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Akta sprawy znajdują się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Plac Teatralny 2, pokój 353 oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63. Uwagi i wnioski złożone po upływie 21-dniowego terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art. 35 przywołanej na wstępie ustawy).

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
Rozdzielnik:
1.  Wnioskodawca
2.  Gmina Miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń
3.  Miejski Zarząd Dróg ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
4.  Tablica ogłoszeń:
     *  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
         Delegatura w Toruniu,  Plac Teatralny 2
     *  Urząd Miasta Torunia
         - Budynek Główny – ul. Wały Gen Sikorskiego 8
         - Wydział Architektury i Budownictwa – ul. Grudziądzka 126b
         - Wydział Gospodarki Komunalnej – ul. Legionów 220
5.  Strona internetowa bip: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
6.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 63, 85-930 Bydgoszcz
7.  a/a    sprawę prowadzi Elżbieta Jankowska  ( tel. 56 6218368 -
                  w poniedziałek i  wtorek w godz. 8,00-15,00;
                  w środę w godz. 8,00-12,00)

 
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-18
Data udostępnienia informacji: 2012-09-25
Ilość wyświetleń informacji: 1323
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-09-25 Utworzenie