Start arrow Nieruchomości arrow Rozpatywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rozpatywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Podstawa prawna:
art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000 Nr 84, poz. 948 z późn. zm.),

art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000 Nr 84, poz. 948 z późn. zm.).

Kto załatwia sprawę.
Oddział Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 93a, 93c i 94,
tel. 0-52 3497754, fax 0-52 3497752,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pok. 132,
tel. 784 448 380, fax 0-56 6218388,

Oddział Zamiejscowy we Włocławku,
ul. Brzeska 8, pok. 17, Ip.,
tel. 0-542314368, fax 0-54 2313668.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który zawierać musi:
1) oznaczenie osoby występującej o uwłaszczenie,
2) oznaczenie geodezyjne nieruchomości,
3) oznaczenie księgi wieczystej, w której zapisana jest nieruchomość,
4) wykazanie tytułu prawnego do ubiegania się o uwłaszczenie.

Załączniki:
1) oryginał odpisu księgi wieczystej,
2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 5.12.1990 r. i wg stanu obecnego,
3) opis budynków (jeżeli nieruchomość jest zabudowana),
4) dokument potwierdzający prawo zarządu nieruchomością wg stanu na dzień 5.12.1990 r. (w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami), co najmniej jeden z dokumentów wymieniony enumeratywnie w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. nr 23, poz. 120 ze zm.),
5) dokument potwierdzający posiadanie przez PKP gruntów będących własnością Skarbu Państwa wg stanu na 5.12.1990 r. (w trybie art. 34 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”), co najmniej jeden z dokumentów wymienionych enumeratywnie w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 22001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach,
6) dokumenty dotyczące pochodzenia środków na budowę istniejących na nieruchomości budynków, budowli, oraz urządzeń,
7) dokumenty potwierdzające następstwo prawne po osobie prawnej istniejącej w dniu 5.12.1990 r.

Wskazane jest przedłożenie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość:
1) gruntów dla ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
2) budynków, budowli oraz urządzeń nie wybudowanych ze środków własnych.

Opłaty:
Przy art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nie wnosi się opłaty,

Przy art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” decyzja za którą opłatę wnosi się wraz z wnioskiem – 10,00 zł

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa-od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę wnosi się na konto organu podatkowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

lub gotówką w kasie tego organu podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Autor informacji: Mariusz Gromski
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2004-01-11
Data udostępnienia informacji: 2004-01-12
Ilość wyświetleń informacji: 11356
Rejestr zmian dokumentu