www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Pawła Michalskiego – Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 6 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 33/2012 znak: WI.III.746.1.21.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zabudowaniu 5-polowego złącza kablowego SN-15kV oraz budowie czterech odcinków linii kablowej SN–15kV, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 2/11 obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.21.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-06
Data udostępnienia informacji: 2012-08-07
Ilość wyświetleń informacji: 1610
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-08-07 Utworzenie