www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Paszport Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Bieżące informacje o paszportach na stronach MSWiA.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.).

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU PASZPORTOWEGO

DZIECI DO LAT 5

UWAGA: W  momencie składania wniosku nie jest wymagana obecność dziecka do lat 5. Dziecko otrzyma paszport ważny przez 5 lat.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1) wypełniony wniosek o wydanie paszportu,
2) posiadany paszport,
3) odpis zupełny aktu urodzenia – w przypadkach nieustalonego ojcostwa małoletniego, lub dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego,
4) oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej
5) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą  naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach wystepują rozbieżności w danych osobowych, organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

W imieniu małoletniego wniosek paszportowy składają rodzice lub opiekunowie prawni wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona (w omawianym zakresie).
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
Jeżeli jeden z rodziców przebywa za granicą, zgodę na wydanie paszportu dla dziecka może wyrazić przed polskim konsulem lub notariuszem posiadającym uprawnienia apostille.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, przy składaniu wniosku należy złożyć odpis aktu zgonu.


OSOBY MAŁOLETNIE OD 5 DO 18 LAT

Małoletni muszą być obecni przy składaniu wniosku o wydanie paszportu, jego odbioru może dokonać jeden z rodziców.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1) wypełniony wniosek o wydanie paszportu,
2) posiadany paszport,
3) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadkach nieustalonego ojcostwa małoletniego, lub dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego,
4) oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej (oraz dokument uprawniający do ewentualnej zniżki - np. legitymacja szkolna),
5) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez okrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach wystepują rozbieżności w danych osobowych, organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.


W imieniu małoletniego wniosek paszportowy składają rodzice lub opiekunowie prawni wspólnie, chyba że na podstawie o0rzeczenia sadu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona (w omawianym zakresie).
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sadu rodzinnego.
Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
Jeżeli jeden z rodziców przebywa za granicą, zgodę na wydanie paszportu dla dziecka może wyrazić przed polskim konsulem lub notariuszem posiadającym uprawnienia apostille.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, przy składaniu wniosku należy złożyć odpis aktu zgonu.


OSOBY PEŁNOLETNIE

Złożenie wniosku paszportowego oraz jego odbiór, następują osobiście.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1) wypełniony wniosek o wydanie paszportu,
2) posiadany paszport,
3) dowód osobisty – w przypadku braku ważnego paszportu,
4) oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej (oraz dokument uprawniający do ewentualnej zniżki - np. legitymacja szkolna),
5) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez okrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
6) odpis polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach wystepują rozbieżności w danych osobowych, organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.


ISTOTNE INFORMACJE

PASZPORT TYMCZASOWY - dokument taki może otrzymać osoba czasowo przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu, w sytuacjach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, po uprzednim udokumentowaniu tego faktu a także w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową

WŁASCIWOŚĆ MIEJSCOWA (CZYLI W JAKIM URZĘDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK) - paszporty i paszporty tymczasowe wydaje wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą konsul.

ZMIANA DANYCH - w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zawartych w dokumencie paszportowym osoba posiadająca ten dokument jest obowiązana niezwłocznie wystąpić o jego wymianę, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

UTRARA WAŻNOŚCI W WYNIKU ZMIANY DANYCH - dokument paszportowy podlegający wymianie ze względu na zmianę danych w nim zawartych traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.   

PASZPORTOWY PORTAL INFORMACYJNY przy MSWiA umozliwia sprawdzenie stanu realizacji wniosku o wydanie paszportu.

Formularze paszportowe można pobrać w wyznaczonych przez Urzędy Wojewódzkie punktach.

Autor informacji: Waldemar Nowicki
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 181214
Rejestr zmian dokumentu