Start arrow Obywatel arrow Paszport, Obywatelstwo arrow Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Przedmiot sprawy:
Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia czy wnioskodawca posiada lub utracił obywatelstwo polskie.

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. Nr 28, poz. 161 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 925)
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Spraw Wewnętrznych  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Budynek B, III p. pok. nr 31
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 252 lub
52 34 97 240

Jakie dokumenty należy złożyć:
  1. wniosek złożony na formularzu, określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 925),
  2. kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,
  3. oryginalne odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu,
  4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski dowód osobisty, paszport, polska książeczka wojskowa, etc.),
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wynosi 58 zł. Dane do wpłaty :


Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku - art. 35 kpa.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek do pobrania:
Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
Autor informacji: Arkadiusz Wróbel
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 9162
Rejestr zmian dokumentu