Start arrow Obywatel arrow Paszport, Obywatelstwo arrow Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Przedmiot sprawy:
Przekazanie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych, albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 928)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Budynek B, III p. pok. nr 31A
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków: pokój 31a, budynek B, III piętro
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Jakie dokumenty należy złożyć:
 1. wniosek skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony czytelnie w języku polskim na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne, czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 3. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport),
 4. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 5. aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego ,
 6. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE),
 7. poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,

Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dodatkowo dołącza:

 • fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi zdjęcia biometrycznego (jak wyżej),
 • oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 • kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie małoletniego,
 • poświadczoną urzędowo kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez małoletniego obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody  na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,
 • oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

Opłaty:
Brak opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
Przekazanie wniosku następuje niezwłocznie, jeśli zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:
Nie podlega procedurze odwoławczej.

Ponadto warto wiedzieć:
 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.
 3. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
 4. Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
 5. W sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.
 6. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 8. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu.

Wniosek do pobrania:
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie sie obywatelstwa polskiego
Autor informacji: Arkadiusz Wróbel
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2006-03-13
Data udostępnienia informacji: 2006-03-14
Ilość wyświetleń informacji: 6558
Rejestr zmian dokumentu