Start arrow Obywatel arrow Paszport, Obywatelstwo arrow Uznanie za obywatela polskiego.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Uznanie za obywatela polskiego. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Przedmiot sprawy:
Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. z 2012 r., poz. 916)
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Budynek B, III p. pok. nr 31A
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków: pokój 31a, budynek B, III piętro
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Jakie dokumenty należy złożyć:
 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne, czyli kolorowa fotografia (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,
 3. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 4. kserokopia karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
 5. w przypadku posiadania kilku obywatelstw, kserokopie pozostałych paszportów lub aktów naturalizacji,
 6. kserokopia zezwolenia na pobyt stały w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 7. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 8. potwierdzone urzędowo kserokopie zagranicznych aktów stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski,
 9. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo małżonka cudzoziemca,
 11. kserokopie odpisów aktów urodzenia dzieci wraz z ich zagranicznymi lub polskimi dokumentami tożsamości,
 12. zaświadczenie z organu ewidencji ludności o zameldowaniu się pod konkretnym adresem wraz z poświadczeniem nadania numeru PESEL,
 13. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie w Polsce i za granicą,
 14. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą w wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 15. życiorys napisany odręcznie w języku polskim,
 16. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),
 17. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 18. w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego w przeszłości, dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
 19. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego,
 20. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  - zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu podatków.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, który nie spełnia wymogów wskazanych w punktach  2,3,4,5 lub 7 artykułu 30 ust. 1 ustawy załącza dodatkowo:
 1. dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, dochody z tytułu prac autorskich, emerytura lub renta, PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych) - źródło dochodu musi być stabilne i regularne, np. zatrudnienie na czas nieokreślony, prowadzona od kilku lat działalność gospodarcza od której zgłoszono określone zyski
 2. oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu, np. akt własności budynku lub lokalu mieszkalnego, kopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu, umowa użyczenia, przydział lokalu etc.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:
 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi zdjęcia biometrycznego (jak wyżej),
 2. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 3. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 4. kserokopię karty pobytu małoletniego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody  na uznanie małoletniego za obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,
 6. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.  W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie o uznanie za obywatelstwa polskiego wynosi 219 zł. Dane do wpłaty :

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku - art. 35 kpa. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 2. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty może poświadczyć urząd, który je sporządził lub polski notariusz. Kopie zezwolenia cudzoziemca na pobyt w Polsce i karty pobytu oraz polskich dokumentów tożsamości, potwierdza organ przyjmujący wniosek.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 4. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące.

Wniosek do pobrania:
Formularz wniosku o uznanie za obywatelstwa polskiego.

Autor informacji: Arkadiusz Wróbel
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2004-01-07
Data udostępnienia informacji: 2004-01-08
Ilość wyświetleń informacji: 7486
Rejestr zmian dokumentu