Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego postanowieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 maja 2014 r., znak: WI.III.746.1.8.2014.EG postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej, elektroenergetycznej, wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej ST8a do progu 08 drogi startowej wraz z montażem świateł identyfikacji progu 08, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 63, 64, 65/1, 65/2, 114/7, 114/8 i 117/5 obręb 123, miasto Bydgoszcz oraz dz. nr ew.: 871/16 i 871/14 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-19
Data udostępnienia informacji: 2014-09-23
Ilość wyświetleń informacji: 1975
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku


Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, na podstawie:

 • art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz.1118 z późn. zm.),
 • art. 8 ust. 1 pkt.2  i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1115),
 • uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 • Zarządzenia nr 132/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku.

 1. Załącznik nr 1 - oferta organizacji pozarządowych
 2. Załącznik nr 2 - oferta jednostek samorządu terytorialnego
 3. Załącznik nr 3 - zadania rekomendowane
Autor informacji: Anna Łukaszewska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-19
Data udostępnienia informacji: 2014-09-19
Ilość wyświetleń informacji: 2012
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez

 • Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2014 r., znak: MZ-OZU-523-36786-(1)/PP/14;
 • Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 254/2014 z dnia 1 września 2014 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.63.2014.LS; 
 • Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak: GM 7240.3.P.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14/TZ/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.115.2014;
 • Starostę Aleksandrowskiego Nr 7/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie 2-ch zbiorników podziemnych z polietylenu o łącznej pojemności 24 m³ wraz z podłączeniem do istniejącej przepompowni zużytej solanki, na nieruchomości ozn. nr ewid. 1299/18 obręb m. Ciechocinek.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji: 2014-09-23
Ilość wyświetleń informacji: 1990
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Bobrowo, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Rafała Wrzoska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 080416C Wichulec – granica gminy Bobrowo z linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w miejscowości Wichulec w km 64+436 linii kolejowej nr 208 na działce ozn. nr ewid. 35 w miejscowości Wichulec gmina Bobrowo.
Nieruchomość objęta wnioskiem została ujęta w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm. –  Tom II województwo kujawsko - pomorskie, Lp. 59 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji: 2014-09-18
Ilość wyświetleń informacji: 2165
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/TZ/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.118.2014;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.368.2014.MO z dnia 5 września 2014 r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych przepompowni ścieków przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 54, 55/7 i 62/2 obręb 219, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-17
Data udostępnienia informacji: 2014-09-23
Ilość wyświetleń informacji: 2206
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Rodziewicza – APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej (pismo z dnia 26 sierpnia 2014 r., uzupełnionego pismem z dnia 3 września 2014 r.), działającego w imieniu Gminy Sicienko z pełnomocnictwa Wójta Gminy Sicienko (pełnomocnictwo z dnia 2 września 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec, na nieruchomości ozn. nr ew. 99, obręb Kruszyniec, gmina Sicienko.
Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 515 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-16
Data udostępnienia informacji: 2014-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 2178
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2014 r., znak: WST.612.1.196.2014.KC;
 • Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. znak: GKGN.7213.1.1.2014.PW;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12/TZ/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak: ZKPPT.7637.120.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV w Kominach gm. Brodnica na działce nr 243/1 obręb Kominy.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-16
Data udostępnienia informacji: 2014-09-16
Ilość wyświetleń informacji: 2052
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 1 września 2014 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-073-996/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 16/TZ/2014 z dnia 4 września 2014r., znak: ZKPPT.7637.127.2014;
 • Starostę Inowrocławskiego z dnia 1 września 2014 r., znak: AB.673.93.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz zbiornika na wodę pożarową wraz z przyłączem, na nieruchomości ozn. nr ew. 63/2 obręb Latkowo 0022, gmina Inowrocław (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-12
Data udostępnienia informacji: 2014-09-15
Ilość wyświetleń informacji: 2128
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych (rejon ul. Twardej) w Toruniu, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 13, 14, 15, 48 i 49 obręb 46, miasto Toruń – do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych stronach postępowania.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-12
Data udostępnienia informacji: 2014-09-15
Ilość wyświetleń informacji: 1962
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek,  decyzją   Nr 164/2014 z dnia 10 września 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzyca) gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie na dz. nr ewid. 182/4, 184/2, 182/13, 300/2, 183/2, 231/2, 184/9, 184/14, 184/7, 184/8, 184/11, 184/12, 300/1, 184/13, 182/10, 229/1, 183/1, 183/3, 231/1, 184/10, 232/1 obręb Kotomierz oraz 62, 65, 66 obręb Trzebień”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 7.00 - 15.00.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.7.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-10
Data udostępnienia informacji: 2014-09-12
Ilość wyświetleń informacji: 1713
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 27 sierpnia 2014 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.56.14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.119.2014;
 • Starostę Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak: AB.6730.W.1639.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160mm PE, na nieruchomości ozn. nr ewid. 250 obręb Warlubie, gmina Warlubie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-08
Data udostępnienia informacji: 2014-09-10
Ilość wyświetleń informacji: 2200
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 września 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Lewińskiego Z-cy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Budownictwa „Tech-Woj” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego w imieniu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy z upoważnienia Komendanta płk. dr. n. med. Krzysztofa Kasprzaka, dnia 4 września 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 28/2014, znak: WI.III.746.1.36.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku nr 18 na terenie portierni głównej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, kompleks wojskowy nr 7471, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 3/4 obr. 120 oraz nr ew. 6/18 obr. 124, położonych przy ulicy Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-04
Data udostępnienia informacji: 2014-09-05
Ilość wyświetleń informacji: 1868
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w dniu 29 sierpnia 2014 r. decyzji nr 2/BP/2014, znak: WI.IV.7830.6.2014, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-29
Data udostępnienia informacji: 2014-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1998
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Arkadiusza Świątkowskiego Sekretarza Gminy, reprezentującego Gminę Aleksandrów Kujawski, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 27/2014, znak: WI.III.746.1.28.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości ozn. nr ewid.: 150/2 w obrębie Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-29
Data udostępnienia informacji: 2014-08-29
Ilość wyświetleń informacji: 1934
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Arkadiusza Świątkowskiego Sekretarza Gminy, reprezentującego Gminę Aleksandrów Kujawski, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 26/2014, znak: WI.III.746.1.26.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do projektowanej sieci na nieruchomości ozn. nr ew. 150/2 w obrębie Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-29
Data udostępnienia informacji: 2014-08-29
Ilość wyświetleń informacji: 1857
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krystiana Obidzińskiego V-ce Prezesa ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie, działającego w imieniu Gminy Miasta Toruń z pełnomocnictwa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, dnia 28 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 25/2014, znak: WI.III.746.1.27.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego K-1 w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 54 i 149 obr. 011 oraz dz. nr ewid. 319 obr. 048, miasto Toruń.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-28
Data udostępnienia informacji: 2014-09-01
Ilość wyświetleń informacji: 1795
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszera Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz udzielonego przez Zarząd ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 22 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 24/2014, znak: WI.III.746.1.20.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową złącza kablowego SN dla przyłączenia zakładu produkcyjnego Fronhoffs Polska Sp. z o.o. przy ul. Nadrzecznej 3, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 26 i 28/5 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb 78, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-26
Data udostępnienia informacji: 2014-08-28
Ilość wyświetleń informacji: 1951
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Janiny Buszkowskiej Dyrektora Zakładu Usług Technicznych PROBUDIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającej w imieniu Gminy Nowa Wieś Wielka z pełnomocnictwa Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, dnia 21 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 23/2014, znak: WI.III.746.1.19.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Tarkowo Dolne, gm. Nowa Wieś Wielka, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 54 obręb Tarkowo Dolne, gm. Nowa Wieś Wielka.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-25
Data udostępnienia informacji: 2014-08-26
Ilość wyświetleń informacji: 1848
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Mariusza Pankowskiego i Pani Agnieszki Lisewskiej reprezentujących firmę Park Wiatrowy STOLNO Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu w dniu 20 sierpnia 2014 r., Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 21/2014, znak: WI.III.746.1.24.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa linii kablowej ziemnej ze światłowodem średniego napięcia 15 kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych PW Stolno do GPZ Chełmno ze światłowodem na działce nr 160 obręb Grubno, gmina Stolno. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-08-22
Ilość wyświetleń informacji: 1915
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Pawła Grabowskiego, będącego pełnomocnikiem firmy Summit Polska - Systemy Halowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie w dniu 20 sierpnia 2014 r., Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 22/2014, znak: WI.III.746.1.25.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa jednego budynku garażowo - magazynowego – hangaru typu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ewid.: 10/5 w obrębie 123 Bydgoszcz przy ulicy Szubińskiej 105  w Bydgoszczy. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-08-22
Ilość wyświetleń informacji: 1890
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu z urzędu rozstrzygnięcia decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 19/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., znak: WI.III.746.1.9.2014.EG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem stacji, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 271, 737/16, 738/3 i 680/6 obręb miasto Solec Kujawski przy ulicy Dworcowej, w następujący sposób:

 1. na stronie drugiej decyzji w rozdziale I pkt 1 ppkt 3), dodaje się tiret dziesiąte o następującej treści:
  „ - budowę budynku Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych)”,
 2. na stronie drugiej decyzji w rozdziale II pkt 1,  dodaje się ppkt 6) o następującej treści:
  „6) Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych):
  a) powierzchnia zabudowy: do 530 m2;
  b) powierzchnia biologicznie czynna: dowolna;
  c) wysokość zabudowy: do 13 m;
  d) szerokość elewacji frontowej: do 38 m;
  e) geometria dachu: dowolna”,
 3. na stronie piątej decyzji w zdaniu „(…). Zgodnie z materiałami załączonymi do wniosku, prace budowlane w obrębie ww. działek będą polegały między innymi na:”, dodaje się tiret dziesiąte o następującej treści:
  „ - budowie budynku Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych)”.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-19
Data udostępnienia informacji: 2014-08-21
Ilość wyświetleń informacji: 1962
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pana Grzegorza Rychel pełnomocnika inwestora Gminy Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń, decyzją Nr 22/Tz-K/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  na zadania pn.:

Zadanie 1: Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od Węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Alei Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku.

Zadanie 6: Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną „Bit-City” – odcinek ul. Warszawskiej, ul. Traugutta, ul. Lubickiej od skrzyżowania z ul. Wola Zamkowa wraz z tym skrzyżowaniem do skrzyżowania z ul. Winnica oraz odcinek ul. Plac 18 Stycznia od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Piastowską wraz z tym skrzyżowaniem oraz odcinek ul. Skrzyńskiego od skrzyżowania z ul. Plac 18 Stycznia;

realizowanych na działkach o nr ew.: 109, 113, 129, 138, 140, 142, 147, 161, 162, 187, 190, 194, 197, 218, 221, 222/4 obręb 18 Toruń; 64 obręb 19 Toruń; 1, 37 obręb 57 Toruń, stanowiących pas drogowy drogi krajowej nr 15 i 80; 206 obręb 18 Toruń (teren zamknięty kolejowy), 207, 210, 211, 214, 215, 216, 225, 226 obręb 18 Toruń (obszar kolejowy).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 204) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

znak sprawy: WI.I.7840.6.34.2014.APo

Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-19
Data udostępnienia informacji: 2014-08-20
Ilość wyświetleń informacji: 2197
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pana Macieja Zarzyckiego pełnomocnika inwestora Gminy Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń, decyzją Nr 113/2014 z dnia 07 lipca 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  na zadanie pn.: Modernizacja (rozbudowa) pętli tramwajowej Motoarena w ramach projektu pn.: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” w zakresie:

 • przebudowy układu torowego wraz z budową dodatkowych torów dostawczych,
 • budowy i modernizacji sieci trakcyjnej na obszarze pętli,
 • wymiany wszystkich słupów trakcyjnych i oświetleniowych na terenie pętli na nowe,
 • modernizacji budynku socjalnego dla motorniczych (pokoju socjalnego, szatni, łazienki),
 • remontu parkingu,
 • wybudowania rozjazdów,
 • budowy przejść dla pieszych oraz systemu chodników,
 • budowy ścieżki rowerowej oraz przygotowania placu pod miejsca parkingowe dla rowerów,
 • wykonaniu odwodnienia torowiska na całej długości torów,
 • przebudowy wodociągu oraz podłączenia budynku socjalnego do kanalizacji sanitarnej,
 • modernizacji 2 platform peronowych;

realizowane na działce o nr ew. 101/5 obręb 23 w pasie drogowym drogi krajowej nr 80 (ul. Szosa Bydgoska) w Toruniu.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 204) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

znak sprawy: WI.I.7840.2.62.2014.APo

Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-19
Data udostępnienia informacji: 2014-08-20
Ilość wyświetleń informacji: 2179
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2014 r., znak: UP-4005/8256/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 11/TZ/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.91.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.324.2014.MO z dnia 11 sierpnia 2014r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku nr 18 na terenie portierni głównej 10 WSKzP w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 3/4 obręb 120 oraz 6/18 obręb 124, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji: 2014-08-13
Ilość wyświetleń informacji: 2362
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lipca 2014 r., znak: DUDiM.455.85.2014;
 • Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 sierpnia 2014 r., znak: In 7230.42.2014 AP
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 9/TZ/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ZKPPT.7637.72.2014;
 • Starostę Aleksandrowskiego nr 5/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości ozn. nr ew. 150/2 w obrębie Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji: 2014-08-13
Ilość wyświetleń informacji: 2292
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Antoniego Lipińskiego, pełnomocnika firmy ENEA Operator Sp. z o. o., dnia 12 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 20/2014, znak: WI.III.746.1.17.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN 15kV relacji GPZ WSCHÓD – st. trafo ŁĘCZYCKA na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 12/2 i 13/3 obręb 207 położonych w Bydgoszczy w ul. Inwalidów i Kamiennej. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji: 2014-08-13
Ilość wyświetleń informacji: 2415
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, decyzji Nr 12/ZRID/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., znak WI.IV.7820.30.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-12
Data udostępnienia informacji: 2014-08-20
Ilość wyświetleń informacji: 2370
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lipca 2014 r., znak: DUDiM.455.84.2014;
 • Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2014 r., znak: In 7230.41.2014 AP
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 10/TZ/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. znak: ZKPPT.7637.76.2014;
 • Starostę Aleksandrowskiego nr 6/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do projektowanej sieci na nieruchomości ozn. nr ew. 150/2 w obrębie Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-12
Data udostępnienia informacji: 2014-08-13
Ilość wyświetleń informacji: 1981
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Ireneusza Lelwic, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie 2-ch zbiorników podziemnych z polietylenu o łącznej pojemności 24 m3 wraz z podłączeniem do istniejącej przepompowni zużytej solanki, na nieruchomości ozn. nr ewid. 1299/18 obręb m. Ciechocinek.
Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 200 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-12
Data udostępnienia informacji: 2014-08-12
Ilość wyświetleń informacji: 1902
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Ludmiły Magdańskiej, występującej z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (Nr 284/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Nr 1 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy o pomieszczenie węzła cieplnego jego przebudowie w dostosowaniu do obowiązujących przepisów budowlanych, na nieruchomości ozn. nr ew. 12/27 obręb 123, miasto Bydgoszcz.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 714 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-12
Data udostępnienia informacji: 2014-08-12
Ilość wyświetleń informacji: 1951
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, decyzji Nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., znak: WI.IV.7820.48.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" odcinek od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290.

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-11
Data udostępnienia informacji: 2014-08-12
Ilość wyświetleń informacji: 1959
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Damiana Franczak,  decyzją Nr 142/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody na dz. nr ewid. 184/7, 184/8, 189/4, 197, 201, 202, 179/1, 186 obręb Krojczyn, 76/6, 76/5, 75, 74, 73, 72/1, 70/1, 70/2, 70/3, 60/2, 60/3, 61/1, 58, 68, 7/1 obręb Krępa i 1/1 obręb Grochowalsk gmina  Dobrzyń nad Wisłą”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.5.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-11
Data udostępnienia informacji: 2014-08-11
Ilość wyświetleń informacji: 1587
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki konkursu - Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży romskiej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2014 r. zadania publicznego pn. „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informacja o wynikach

Posiedzenie Komisji  powołanej Zarządzeniem  nr 117/2014  r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014  r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujących działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach odbyło się 31 lipca 2014 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynosiła 82.000 zł

Zadaniami konkursowymi realizowanymi przez organizacje pozarządowe są  inicjatywy z zakresu działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujące działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną  w różnych formach  poprzez prowadzenie działalności świetlicowej dla romskiej mniejszości etnicznej, w tym: organizowanie zajęć świetlicowych wspierających edukację dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach.  Realizacja tego zadania powinna się przyczynić do zwiększenia liczby uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej w szkołach, poprawy frekwencji i wyników nauczania dzieci i młodzieży oraz integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego.

Ustalenia Komisji

Ogółem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło 6 ofert z 6 organizacji. Łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 114.830 zł. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursu.

Wszystkie oferty zostały ocenione pod względem zgodności z wymaganiami szczegółowymi do konkursu oraz poddane analizie merytorycznej zgodnie z następującymi kryteriami:

 • wartością merytoryczną oferty: realność wykonania, celowość i przydatność z punktu widzenia odbiorcy, efekty realizacji zadania publicznego i możliwości rozwiązania określonych problemów,
 • możliwością realizacji zadania: doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym zakresie, kwalifikacje zasobów kadrowych, ocena zasobów kadrowych, w tym bazy lokalowej, spójność zaplanowanych działań oraz sposób ich kalkulacji w kosztorysie,
 • możliwościami organizacyjnymi: planowane koszty, relacja kosztów do planowanych rezultatów, ewentualna wysokość wkładu własnego,
 • prawidłowością rozliczenia zleconych w latach ubiegłych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych.

Pozytywnie zaopiniowano 5 projektów, którym Komisja konkursowa przyznała dotacje na łączną kwotę 58.050 zł.

W wyniku głosowania 5 ofert otrzymało dofinansowanie: 

 1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Edukacji  i Integracji Romów „Nasz Świat – Jamaro Sveto”, ul. Chodkiewicza 62/1, 85-667 Bydgoszcz, tytuł zadania: „Idę do szkoły”, wysokość przyznanej dotacji  – 8.750 zł.
 2. Oferta złożona przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz, tytuł zadania: „Wyprawka dla Żaka” Wyposażenie dzieci pochodzenia romskiego w artykuły szkolne potrzebne do nauki, wysokość przyznanej dotacji  – 6.750 zł;
 3. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”, ul. Tucholska 6/5, 85-165 Bydgoszcz, tytuł zadania: „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, wysokość przyznanej dotacji  – 18.550 zł;
 4. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union”, ul. 14 Pułku Piechoty 4/44, 87-800 Włocławek, tytuł zadania: „Chcę się uczyć!!!”, wysokość przyznanej dotacji  – 9.000 zł.
 5. Oferta złożona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce „ROMA”, ul. Kraszewskiego 25/3, 87-800 Włocławek, tytuł zadania: „Funkcjonowanie Międzykulturowego Centrum Integracji i Edukacji ROMA, połączone z prowadzeniem świetlicy dla dzieci romskich z Włocławka”, wysokość przyznanej dotacji  – 15.000 zł.

Komisja odrzuciła z przyczyn merytorycznych ofertę złożoną przez Fundację „Szansa Dzieciom” ul. Nad Torem 23, 85-409 Bydgoszcz, tytuł zadania: „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Ww. Fundacja, której projekt został zaopiniowany negatywnie przez Komisję konkursową  ma prawo wglądu do dokumentacji w siedzibie Oddziału Zamiejscowego w Toruniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Moniuszki 15-21, w godzinach 8:00 – 15:00, w pokoju nr 18.

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-07
Data udostępnienia informacji: 2014-08-08
Ilość wyświetleń informacji: 1919
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 011/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., znak: UI-4004/447/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 5/TZ/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. znak: ZKPPT.7637.57.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2014 r., znak: WAB.I.670.1.293.2014.ATK;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie jednego budynku garażowo - magazynowego – hangaru typu lekkiego na działce nr ewid. 10/5 w obrębie 123, przy ulicy Szubińskiej 105 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-31
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 2372
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, decyzji Nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., znak: WI.IV.7820.33.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-31
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 1941
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 25 lipca 2014 r., znak: MZD.UEK1.6733.14.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 8/TZ/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., znak: ZKPPT.7637.68.2014;
 • Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2014 r., znak: WAiB.6733.54.1.1.2014 JK;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego K-1 w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 54 i 149 obr. 011 oraz dz. nr ew. 319 obr. 048, m. Toruń.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 2649
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/327/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.14.17.2014.ED;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2014 r., znak: UP-4005/8183/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 7/TZ/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., znak: ZKPPT.7637.68.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2014 r., znak: WAB.I.670.1.306.2014.MO;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z zabudową złącza kablowego SN dla przyłączenia zakładu produkcyjnego Fronhoffs Polska Sp. z o.o. przy ul. Nadrzecznej 3, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 26 i 28/5 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb 78, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 2599
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Krystyny Mikulskiej, działającej w imieniu Gminy Solec Kujawski z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III/108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 lipca 2012 r.), dnia 30 lipca 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 19/2014, znak: WI.III.746.1.9.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem stacji, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 271, 737/16, 738/3 i 680/6 obręb miasto Solec Kujawski przy ulicy Dworcowej.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 2602
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 lipca 2014 r., znak: RBI.II.721.152.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 6/TZ/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., znak: ZKPPT.7637.67.2014;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 16 lipca 2014 r., znak: WB.673.72.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Tarkowo Dolne, gm. Nowa Wieś Wielka, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 54 obręb Tarkowo, gm. Nowa Wieś Wielka.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-07-31
Ilość wyświetleń informacji: 1889
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2014 r., znak: WST.612.1.159.2014.SR;
 • Wójta Gminy Stolno z dnia 21 lipca 2014 r., znak: SIZP.6727.1.2014.PP;
 • Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 4/TZ/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.;
 • Starostę Chełmińskiego z dnia 24 lipca 2014 r., znak: AABŚ.B.673.9.2014.AB;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej ze światłowodem średniego napięcia 15 kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych PW Stolno do GPZ Chełmno ze światłowodem na działce nr 160 obręb Grubno, gmina Stolno.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data udostępnienia informacji: 2014-07-31
Ilość wyświetleń informacji: 1895
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 120 z 790