Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2011r
.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.)

zawiadamia się,

że dnia 21 lipca 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, z urzędu oraz na wniosek Pani Renaty Cichockiej (działającej w ramach ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w osnowie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 2/2011 znak: WI.III.70460-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia pod nazwą: “Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” na odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko – pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-27
Data udostępnienia informacji: 2011-08-04
Ilość wyświetleń informacji: 1190
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne,
ul. Jagiellońska 3 ,
85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. (052)3497328, fax (052)3497322,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
wynajęcie lokalu użytkowego w siedzibie K-PUW w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3, z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu.

Czytaj całość
Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-29
Data udostępnienia informacji: 2011-08-02
Ilość wyświetleń informacji: 1620
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 27 lipca 2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 7.1 ust. 5 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo - Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500 do 26+595; etap I od km 22+500 do 23+857”

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-27
Data udostępnienia informacji: 2011-07-28
Ilość wyświetleń informacji: 1417
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR.43.2011 znak: WUOZ.T.AR.5151.19.2011.WS z dnia 28 czerwca 2011 r.; Wójta Gminy Książki znak: RG.6733.10.1.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.; Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie znak: ZDP-7320/21/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.; Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy znak: TN.405-36/11 z dnia 20 lipca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 140/CP/2011 z dnia 11 lipca 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 151/58 obręb Jabłonowo Pomorskie, w Jabłonowie Pomorskim ul. Mostowa, dz. nr 15/6 obręb Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie oraz dz. nr 187/2 obręb Książki, gmina Książki.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-21
Data udostępnienia informacji: 2011-07-21
Ilość wyświetleń informacji: 1292
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lipca 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pani Aleksandry Dolińskiej – Hopcia Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, działającej z upoważnienia Prezydenta  Miasta Inowrocławia, została wydana dnia 19 lipca 2011 r. decyzja Nr 18/2011 znak: WI.III.746.1.15.2011.AK, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ulicy Pakoskiej w ramach Strefy Zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2, 5/1, 6, 12/6, 23, obręb Inowrocław 2, położonych w mieście Inowrocław.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-20
Data udostępnienia informacji: 2011-07-21
Ilość wyświetleń informacji: 1117
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Daniela Kożucha Wójta Gminy Śliwice, reprezentującego Gminę Śliwice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym 38/1, obręb Łążek, położonej w miejscowości Łążek, gm. Osie, w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Łąski Piec gm. Śliwice do wsi Łążek gm. Osie”, stanowiącej w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-14
Data udostępnienia informacji: 2011-09-22
Ilość wyświetleń informacji: 1193
Rejestr zmian dokumentu
 
Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie pomocy społecznej

                                           
Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego w 2011 roku  przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania  w zakresie pomocy społecznej.
Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658).
Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej. 

Czytaj całość
Autor informacji: Krystyna Wyrwicka - MPiPS
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31
Data udostępnienia informacji: 2011-07-14
Ilość wyświetleń informacji: 2714
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
  z dnia 14 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Czesława Poliwka – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 4 w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 140 na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym 6000 Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105 na działkach o nr ewidencyjnych 13, 12/27, obręb 123 Bydgoszcz.
Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) nieruchomości o nr ewid. 13, 12/27 obręb 123 Bydgoszcz, stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-14
Data udostępnienia informacji: 2011-07-14
Ilość wyświetleń informacji: 1190
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  11  lipca  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 1 lipca 2011 r. decyzji  Nr 7/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-11
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12
Ilość wyświetleń informacji: 1351
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Wojciecha Poturalskiego Członka Zarządu WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Inowrocławiu, została wydana dnia 7 lipca 2011 r. decyzja Nr 23/2011 znak: WI.III.70450.16.2011.EG (WI.III.746.1.16.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV wraz z towarzyszącą rurą OPTO50 na działce o numerze ewidencyjnym 152/4 obręb Turzno, gmina Raciążek.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-08
Data udostępnienia informacji: 2011-07-08
Ilość wyświetleń informacji: 1183
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  WU OZ.DB.AR.5151.65.43.2011 z dnia 13 maja 2011 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 maja 2011 r. nr 98/CP/2011;  Starostę Inowrocławskiego, znak: AB.673.44.2011 z dnia 23 maja 2011 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 21/2 w obrębie 1, położonej w Inowrocławiu przy ul. Kruśliwieckiej 1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07
Data udostępnienia informacji: 2011-07-13
Ilość wyświetleń informacji: 1246
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7  lipca 2011 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 na skrzyżowaniu z drogą gminną do m. Kruszyniec i drogą powiatową do m. Osówiec w km 255+046”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07
Data udostępnienia informacji: 2011-07-08
Ilość wyświetleń informacji: 1188
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 7  lipca 2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Lubaszcz od km 232+450 do km 232+900 z uwzględnieniem skrzyżowania w km 232+734

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07
Data udostępnienia informacji: 2011-07-08
Ilość wyświetleń informacji: 1141
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Popek działającego z pełnomocnictwa Pana Stefana Waszak Dyrektora ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Mogilno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV ze stacji 110/15 Mogilno kierunek Olsza i Powstańców Wielkopolskich – budowo elektroenergetycznej linii SN 15 kV napowietrzno – kablowej na dz. nr ewid. 1263/26 i 468 m. Mogilno, ujętych w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07
Data udostępnienia informacji: 2011-07-07
Ilość wyświetleń informacji: 1755
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja
o wynikach konkursu na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 253, poz. 2129) informuję, co następuje:
W dniu 06 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. W skład Komisji wchodziło 11 osób powołanych zarządzeniami Nr 249/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. i Nr 255/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji.

Czytaj całość
Autor informacji: Antoni Baszyński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07
Data udostępnienia informacji: 2011-07-07
Ilość wyświetleń informacji: 1842
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  4  lipca  2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy, działającego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi krajowej  nr 10 - Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Mrozowo od km 222+000 do km 222+500 z uwzględnieniem skrzyżowania w km 222+177”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-04
Data udostępnienia informacji: 2011-07-05
Ilość wyświetleń informacji: 1629
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez; Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr AR-143/2011 znak: WU OZ.DB.AR.5151.91.1.2011.TZ z dnia 2 czerwca 2011 r.; Starostę Świeckiego znak: AB.6730.L.965.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.; Wójta Gminy Lniano znak: BDiGP.6700.13.2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 122/CP/2011 z dnia 16 czerwca 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej kablowej nn na działce o nr ewidencyjnym 352 obręb Lniano, gm. Lniano.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-04
Data udostępnienia informacji: 2011-07-05
Ilość wyświetleń informacji: 1845
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 15 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze  zm. ) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa – reprezentowanej przez pełnomocnika - p. Andrzeja Fiołka – kierownika Działu Inwestycji Strategicznych OGP GAZ-SYSTEM S.A.  (pełnomocnictwo nr Z/P/193/09 z 13 maja 2009 r. ), postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Gustorzyn-Odolanów: Etap I – Gustorzyn – Turek, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o długości ok. 35,5 km – odcinek od Węzła Przesyłowego Gazu Gustorzyn do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem wielkopolskim, teren powiatu włocławskiego- gminy Brześć Kujawski, miasta Brześć Kujawski, gminy Lubraniec, miasta Lubraniec, gminy Izbica Kujawska, miasta Izbica Kujawska wraz z:

 1. śluzą nadawczo-odbiorczą tłoka inspekcyjnego na terenie węzła Przesyłowego Gazu Gustorzyn,
 2. zespołami zaporowo-upustowymi z kolumnami wydmuchowymi i kontenerami AKP, placami technologicznymi, ciągami komunikacyjnymi, ogrodzeniami systemowymi, przyłączami  i instalacjami elektrycznymi, ochrony katodowej, teletechnicznymi, AKP,
  a. ZZU Krowice – dz. 69/1, 69/2 obr. Krowice AM1 ( dz. nr 69 przed podziałem ),
  b. ZZU Milżyn – dz. 36/4, 36/5 obr. Milżyn AM1 ( dz.  nr 36/3 przed podziałem ),

  c. ZZU Izbica Kujawska – dz.  nr 355/3, 355/4 obręb Kazimierowo AM2 ( dz. 355/2 przed podziałem ),
 3. elementami ochrony katodowej ( w tym słupkami ochrony katodowej, stacjami ochrony katodowej wraz z uziomem anodowym głębokim ),
 4. siecią telekomunikacyjną,
 5. słupkami oznaczeniowymi trasy gazociągu,
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-07-04
Data udostępnienia informacji: 2011-07-04
Ilość wyświetleń informacji: 2107
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na wymajem lokalu użytkowego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert
na wynajem lokalu użytkowego
 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu

Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, podaje do publicznej wiadomości,  że ogłasza Konkurs ofertowy na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia bufetu pracowniczego.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-30
Data udostępnienia informacji: 2011-06-30
Ilość wyświetleń informacji: 1853
Rejestr zmian dokumentu
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania
konkursowego

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na brak ważnej oferty w postępowaniu na wynajęcie lokalu użytkowego w siedzibie K- P UW w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3, z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu Wynajmujący zobowiązany jest unieważnić postępowanie konkursowe.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-27
Data udostępnienia informacji: 2011-06-28
Ilość wyświetleń informacji: 2016
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  czerwca 2011 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. ) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 21 czerwca 2011 r. wydał decyzję nr DW-10/2011, znak: WI.DW.7840.7.12.2011.MPt  zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Rembelszczyzna – Gustorzyn  na odcinku od km 0+000 na terenie węzła Gustorzyn w gminie Brześć Kujawski do km 40+816 w gminie Dobrzyń nad Wisłą leżącego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie:
- budowy gazociągu wraz ze światłowodem i stacjami ochrony katodowej na całej długości układu rurowego,
- budowy naziemnych obiektów technologicznych: trzech zespołów zaporowo-upustowych (dalej jako ZZU) wraz z drogami dojazdowymi, ogrodzeniami terenu, wewnętrznymi drogami dojazdowo-technicznymi, techniczno-pożarowymi i chodnikami na terenach ZZU, na działkach o numerach ewidencyjnych:

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-27
Data udostępnienia informacji: 2011-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 1573
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Krzysztofa Frączaka występującego z pełnomocnictwa Pana Jarosława Daniela Prondzińskiego Prezesa Zarządu „Wind Park Łysomice” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, została wydana dnia 17 czerwca 2011 r. decyzja Nr 21/2011 znak: WI.III.70450.8.2011.EG (WI.III.746.1.8.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na terenie działek o nr ew. 272 i 301/2 obręb Mirakowo, gmina Chełmża.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-20
Data udostępnienia informacji: 2011-06-21
Ilość wyświetleń informacji: 1357
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  20 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.     DB.AR.5151.65.47.2011.TZ  z dnia 26 maja 2011 r.; Starosta Inowrocławski znak: RGAB.673.48.2011 z dnia 26 maja 2011 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 115/CP/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znak: ZDW.T1d.509-41/11 z dnia  6 czerwca 2011 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ulicy Pakoskiej w ramach Strefy Zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, w obrębie działek o nr 2, 5/1, 6, 12/6, 23, obręb Inowrocław 2.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-20
Data udostępnienia informacji: 2011-06-20
Ilość wyświetleń informacji: 1207
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ( Dz.U. Nr 29, poz. 150) Wojewoda Kujawsko - Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko - pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2011 roku.

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na 2011 rok.xls

 

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-15
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 884
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Kazimierza Fladrowskiego Prezesa Zarządu firmy Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowe CECOMM S.A., została wydana dnia 10 czerwca 2011r. decyzja Nr 20/2011 znak: WI.III.70450.2.2011.EG (WI.III.746.1.2.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na przebudowie budynku nr 25 dla potrzeb Ośrodka Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, zlokalizowanego na nieruchomości nr ewid. 13/1 w obrębie 172, położonej na terenie garnizonu Bydgoszcz w kompleksie wojskowym 1168  przy ul. Gdańskiej 190.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 1030
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Czesława Muszyńskiego Dyrektora Oddziału „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią, działającego z pełnomocnictwa Pana Marcina Kulickiego Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Derezińskiego Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, została wydana dnia 10 czerwca 2011 r. decyzja Nr 19/2011 znak: WI.III.70450.3.2011.EG (WI.III.746.1.3.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie:
- kanału deszczowego grawitacyjnego dn 300 z PE (ułożony w rurze osłonowej stalowej dn 500);
- rurociągu wody pitnej (przeciwpożarowej) dn 150 z PE (ułożony w rurze osłonowej stalowej dn 250);
- rurociągu ciepłowniczego w izolacji cieplnej 2 x dn 100 z PE (ułożone w rurze osłonowej stalowej dn 500);
- linii kablowej SN 15 kV (ułożona w rurze osłonowej stalowej dn 200);
-
linii kablowej sterowniczej (ułożonej w rurze osłonowej stalowej dn 100), na działkach o nr ewid. 632/4, 632/5, 632/7 obręb Nakło nad Notecią.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 1240
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.DW.UAB.5151.798.2011 z dnia 26 maja 2011 r.; Starostę Aleksandrowskiego nr 3/2011 z dnia 30 maja 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 111/CP/2011 z dnia 1 czerwca 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV wraz z towarzyszącą rurą OPTO50, projektowanego na działce o numerze ewidencyjnym 152/4 obręb Turzno, gmina Raciążek.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 965
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Przemysława Dymarkowskiego działającego z pełnomocnictwa Pana Romana Małkiewicza Prokurent - Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz Pana Waldemara Szada Prokurent - Dyrektor Departamentu Usług Utrzymania Sieci – ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wymianie linii kablowej SN 15 kV relacji: ST „Kotłownia” – ST „Sahara” w Toruniu na terenie dz. nr ewid. 1/45, obręb 75 m. Toruń oraz dz. nr ewid. 282/4, obręb Brzoza gm. Wielka Nieszawka, ujętych w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 1125
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tadeusza Fuks Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przez dz. nr 151/58 obręb Jabłonowo Pomorskie, gmina Jabłonowo Pomorskie, dz. nr 15/6 obręb Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie oraz dz. nr 187/2 obręb Książki, gmina Książki.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 1186
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  czerwca  2011 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem  z dnia 8 czerwca 2011 r. sprostował z urzędu oczywiste omyłki w decyzji z dnia 7 września 2009 r. Nr 5/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do km 141+709

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-08
Data udostępnienia informacji: 2011-06-10
Ilość wyświetleń informacji: 1114
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 8 czerwca  2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 7.1 ust. 5 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000, Etap I, gmina Zławieś Wielka, powiat Toruń”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-06-08
Data udostępnienia informacji: 2011-06-10
Ilość wyświetleń informacji: 1250
Rejestr zmian dokumentu
 
NPPDL 2008 - 2011 - zatwierdzony aneks do wniosków Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpgInformujemy, iż  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 1 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011.

Umożliwia to wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych i dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kolejnych zadań – 8 projektów gminnych i 2 powiatowych, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej. 

Czytaj całość
Autor informacji: Tomasz Siemoniak - MSWiA
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-27
Data udostępnienia informacji: 2011-06-08
Ilość wyświetleń informacji: 1513
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Daniela Hawryłkiewicza działającego z pełnomocnictwa Pana Wiesława Żywickiego Dyrektora i Pani Danuty Wasilewskiej Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych - Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, została wydana dnia 27 maja 2011 r. decyzja Nr 11/2011 znak: WI.III.EG.70450-4/10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 300 mm, MOP 5,5 MPa relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie na działkach o nr ewidencyjnym: 59/1, 59/2, 59/3, obręb Przydatki, na działce o nr ewidencyjnym 61, obręb Moczadło oraz na działce o nr ewidencyjnym 69, obręb Nowy Dwór w gminie Brodnica.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31
Data udostępnienia informacji: 2011-06-02
Ilość wyświetleń informacji: 1285
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  31 maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Macieja Wiśniewskiego występującego z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Jana Kozikowskiego Prezesa Zarządu działającego w imieniu spółki pod firmą „3 E” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, została wydana dnia 31 maja 2011 r. decyzja Nr 16/2011 znak: WI.III.70450.9.2011.EG (WI.III.746.1.9.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącym łączem światłowodowym na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1 i 288/3 obręb Paterek, gmina Nakło nad Notecią.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31
Data udostępnienia informacji: 2011-06-02
Ilość wyświetleń informacji: 1092
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia   31   maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Piotra Lipskiego występującego z pełnomocnictwa Pana Edwina Warczaka – Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Kuczynieckiego - Członka Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz została wydana w dniu 31 maja 2011r., decyzja Nr 15/2011 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wykonaniu stalowej podpory trasy ciepłociągu w bezpośrednim sąsiedztwie zniszczonej w wyniku kolizji z cysterną istniejącej podpory, na działce o nr ewid. 737/16, obręb Solec Kujawski przy ul. Garbary-Sportowa.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31
Data udostępnienia informacji: 2011-06-02
Ilość wyświetleń informacji: 1142
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Mirosław Bednarczyka reprezentującego Zakład Usług Technicznych PROSBET s.c. Bogusława i Mirosław Bednarczyk, działającego z pełnomocnictwa Pana Andrzeja Mareckiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji oraz Pana Wiesław Żywickiego Dyrektora - Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, została wydana dnia 27 maja 2011 r. decyzja Nr 13/2011 znak: WI.III.70450.4.2011.EG (WI.III.746.1.4.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 144, obręb Starorypin Prywatny, gmina Rypin.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-27
Data udostępnienia informacji: 2011-05-31
Ilość wyświetleń informacji: 1110
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  maja 2011 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-27
Data udostępnienia informacji: 2011-05-31
Ilość wyświetleń informacji: 1510
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Michała Kosmalskiego Dyrektora ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Przemysława Zaleskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn na działce o nr ewidencyjnym 352 obręb Lniano, gm. Lniano, ujętej w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-27
Data udostępnienia informacji: 2011-05-30
Ilość wyświetleń informacji: 1447
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia  25  maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Kazimierza Świtajskiego Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Utrzymania Taboru PKP CARGP S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, działającego z pełnomocnictwa Pana Witolda Bawor Członka Zarządu ds. Eksploatacyjnych oraz Pana Ireneusza Wasilewskiego Członka Zarządu ds. Pracowniczych została wydana dnia 25 maja 2011r. decyzja Nr 14/2011, znak: WI.III.746.1.5.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie punktu tankowania lokomotyw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 5/14, obręb nr 195 Miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-25
Data udostępnienia informacji: 2011-05-26
Ilość wyświetleń informacji: 1169
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs - Program wspierajacy powrót osób bezdomnych do społeczności - Edycja 2011 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

1. Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”.
 
2.   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl, w zakładce „BEZDOMNOŚĆ”  (w części I ogłoszenia o konkurskie nastąpiły zmiany).

3.   W ramach konkursu w 2011r. będą dofinansowywane projekty podmiotów uprawnionych spełniające cele:

A. Ogólnokrajowy „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ich otoczeniu”.
B.    Regionalne określone przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej.

Czytaj całość
Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-24
Data udostępnienia informacji: 2011-05-24
Ilość wyświetleń informacji: 1694
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 681 - 720 z 790