Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 27 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Jerzego Popka działającego z pełnomocnictwa Pana Stefana Waszak Dyrektora ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Mogilno występującego w imieniu Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z pełnomocnictwa Pana Lecha Żak Prezesa Zarządu oraz Pana Tadeusza Romel Członka Zarządu, została wydana dnia 26 września 2011 r. decyzja Nr 27/2011 znak: WI.III.746.1.13.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15kV ze stacji 110/15 Mogilno kierunek Olsza i Powstańców Wielkopolskich - budowa elektroenergetycznej linii SN 15kV napowietrzno-kablowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 468 i 1263/26 m. Mogilno. 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji: 2011-09-28
Ilość wyświetleń informacji: 1390
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  27  września 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Czesława Poliwka – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 4 w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz została wydana dnia 26 września 2011r. decyzja Nr 29/2011, znak: WI.III.AK.70450-18/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 140 na budynek biurowo – sztabowy w kompleksie wojskowym 6000 Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105, położonego na działkach o nr ew. 13, 12/27, obręb 123 Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji: 2011-09-27
Ilość wyświetleń informacji: 1521
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko - Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, umieszczonej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy, zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 26 września 2011 r. do dnia 17 października 2011 r. wykaz dotyczący niżej wymienionej nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej:

Czytaj całość
Autor informacji: Tadeusz Kotanowicz
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-19
Data udostępnienia informacji: 2011-09-26
Ilość wyświetleń informacji: 1476
Rejestr zmian dokumentu
 
Zatwierdzony Regulamin pracy Komisji oceniającej wnioski w ramach NPPDL - Etap II Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl_II_etap.jpg20 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-20
Data udostępnienia informacji: 2011-09-23
Ilość wyświetleń informacji: 1282
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  21  września  2011 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1, art. 38 pkt 2 e   ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. ) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 czerwca 2011r. ( data wpływu do tutejszego organu 15 czerwca 2011 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa – reprezentowanego przez pełnomocnika - p. Andrzeja Fiołka – kierownika Działu Inwestycji Strategicznych OGP GAZ-SYSTEM S.A. ( pełnomocnictwo nr Z/P/193/09 z 13 maja 2009 r.),  Wojewoda – Kujawsko – Pomorski wydał decyzję z dnia 20 września 2011 r., nr DW-18/2011znak: WI.DW.7840.7.20.2011 MPt.  zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8, 4 MPa relacji: Gustorzyn-Odolanów: Etap I – Gustorzyn – Turek, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o długości ok. 35,5 km – odcinek od Węzła Przesyłowego Gazu Gustorzyn do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem wielkopolskim, teren powiatu włocławskiego- gminy Brześć Kujawski, miasta Brześć Kujawski, gminy Lubraniec, miasta Lubraniec, gminy Izbica Kujawska, miasta Izbica Kujawska wraz z:

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-21
Data udostępnienia informacji: 2011-09-21
Ilość wyświetleń informacji: 2081
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  września  2011 r.
o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 września 2011 r. decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 12/ZRID/2010, znak WI.II.ZRID.7048-18/10 z dnia 9 listopada 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Gdańskiej (Droga Wojewódzka nr 241 relacji Tuchola - Rogoźno) w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (DW nr 241 relacji Tuchola - Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (DP Nr 1133 C relacji Więcbork - Wielowicz), Krótkiej (DG Nr 020714 C) i Starodworcowej (DP Nr 1129 C relacji Sępólno Kraj. - Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-19
Ilość wyświetleń informacji: 2024
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Grzegorza Szymanka – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar nr 2 w Inowrocławiu działającego z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Szychulskiego – Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego – budynku nr 2 usytuowanego na terenie kompleksu wojskowego 1532 – JW 1641 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu, zlokalizowanego na działce nr 10 w obrębie ewidencyjnym Inowrocław, ujętej w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w Resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-19
Ilość wyświetleń informacji: 2009
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  16   września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Leszka Olejnika – Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL”  Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego Nr 149 na budynek sztabowo-koszarowy wraz z odwodnieniem placu przy budynku, dla potrzeb Komendy Obsługi Lotniska w Bydgoszczy, JW. 3293 Powidz, w kompleksie wojskowym 6000 Bydgoszcz, ul. Szubińska 105, dz. nr 13, obręb 123 w Bydgoszczy.
 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-16
Ilość wyświetleń informacji: 1227
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14  września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Urbaniaka pełnomocnika PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie, Dystrybucja Energii Elektrycznej, Kujawski Rejon Dystrybucji, działającego z upoważnienia Pana Leszka Kostrzewskiego  oraz Pana Stanisława Lach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii zasilających podstacje trakcyjną Terespol Pomorski, na działce o nr ew. 15, obręb Kozłowo, gmina Świecie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-14
Data udostępnienia informacji: 2011-09-15
Ilość wyświetleń informacji: 1224
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  13  września  2011 r.
o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 9 września 2011 r. decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 2/ZRID/2010, znak WI.II.ZRID.7048-1/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą krajową nr 16 w m. Grupa”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13
Data udostępnienia informacji: 2011-09-14
Ilość wyświetleń informacji: 1164
Rejestr zmian dokumentu
 
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozpoczął procedurę powoływania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz.660).

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-05
Data udostępnienia informacji: 2011-09-12
Ilość wyświetleń informacji: 2080
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Papowo Biskupie z pełnomocnictwa której wystąpił Pan Dariusz Śliwiński Sekretarz Gminy Papowo Biskupie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Firlus na terenie zamkniętym – PKP, działka nr ew. 17/10 obręb Firlus, gmina Papowo Biskupie (zadanie II),ujętej w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-08
Data udostępnienia informacji: 2011-09-09
Ilość wyświetleń informacji: 1097
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Przemysława Dymarkowskiego działającego z pełnomocnictwa Pana Romana Małkiewicza Prokurenta oraz Pana Waldemara Szada Prokurenta reprezentujących spółkę pod nazwą ENERGA - OPERATOR–S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, została wydana dnia 7 września 2011 r. decyzja Nr 25/2011 znak: WI.III.746.1.14.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na wymianie (budowie) linii kablowej SN 15kV relacji: ST „Kotłownia„ – ST „Sahara” w Toruniu na działce o nr ewidencyjnym 282/4 obręb Brzoza gm. Wielka Nieszawka i na działce o nr ewidencyjnym 1/45 obręb 75 Toruń.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-08
Data udostępnienia informacji: 2011-09-09
Ilość wyświetleń informacji: 1386
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  8  września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Dybicza występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak – Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik – Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku przemysłowego w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin, na terenie działki nr ew. 21, obręb Zalesie Barcińskie, ujętej w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-08
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1795
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Kasprzak Członka Zarządu oraz Pana Zbigniewa Matuszczak Prokurenta, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hali do zdejmowania powłok malarskich z powierzchni samolotu o lekkiej konstrukcji wraz z przyłączami do istniejącej sieci na terenie dz. nr ew. 10/1 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1242
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie reprezentowanego przez Pana Tadeusza Fuks – Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, została wydana dnia 24 sierpnia 2011 r. decyzja Nr 26/2011 znak: WI.III.746.1.18.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przez działki o nr ewid. 158/58, obręb Jabłonowo  Pomorskie, dz. o nr ewid. 15/6, obręb Konojady, położonych na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie oraz na dz. o nr ewid. 187/2, obręb Książki, gmina Książki.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1258
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  7  września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ. DB.UAB.5151.1.29.2011.AW  z dnia 16 sierpnia 2011 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 167/CP/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.;  Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.555.2011.AL z dnia  22 sierpnia 2011 r., uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 140 na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym 6000 Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 na działkach nr ew. 13, 12/27, obręb 123 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1567
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Michała Kosmalskiego działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Przemysława Zaleskiego Członka Zarządu spółki pod firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 24 sierpnia 2011 r. decyzja Nr 22/2011 znak: WI.III.70450.12.2011.EG (WI.III.746.1.12.2011.EG), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn na działce o nr ewid. 352 obręb Lniano, gmina Lniano.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1264
Rejestr zmian dokumentu
 
Nabór wniosków na rok 2012 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl_II_etap.jpgNa podstawie Uchwały Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2012.

 

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07
Ilość wyświetleń informacji: 1256
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  26  sierpnia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. decyzji  Nr 9/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 na skrzyżowaniu z drogą gminną do m. Kruszyniec i drogą powiatową do m. Osówiec w km 255+046”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07
Ilość wyświetleń informacji: 1122
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia  26  sierpnia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. decyzji Nr 10/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Lubaszcz od km 232+450 do km 232+900 z uwzględnieniem skrzyżowania w km 232+734”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07
Ilość wyświetleń informacji: 993
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  26  sierpnia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. decyzji Nr 8/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej  nr 10 - Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Mrozowo od km 222+000 do km 222+500 z uwzględnieniem skrzyżowania w km 222+177”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07
Ilość wyświetleń informacji: 1064
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) zawiadamiam o wydaniu w dniu  19 sierpnia 2011 r. decyzji Nr 2/ZRID/BP/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo - Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500 do 26+595; etap I od km 22+500 do 23+857” obejmującego działki przejmowane pod inwestycję o numerach ewidencyjnych oznaczonych tłustym drukiem:

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji: 2011-08-30
Ilość wyświetleń informacji: 1000
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 26  sierpnia  2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek zarządcy drogi, tj. Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej zadanie pn. „Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowa Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła Grudziądz autostrady A1” obejmującego działki przejmowane pod inwestycję o numerach ewidencyjnych oznaczonych tłustym drukiem (w nawiasie podano numery działek powstałych z podziału):

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji: 2011-08-29
Ilość wyświetleń informacji: 1349
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   24  sierpnia 2011 r.

Stosownie do przepisu art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) – informuję, że zostały wydane decyzje o ustalenie odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w Koronowie, oznaczone jako działki: - nr 645/1 o powierzchni 0,275 ha (decyzja nr WI.IV.7724-118/10 z dnia 24 sierpnia 2011r.), - nr 534/3 o powierzchni 0,0048 ha (decyzja nr WI.IV.7724-122/10 z dnia 24 sierpnia 2011r.), które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, w związku z ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2009 r., Nr 5/2009, znak: WI.II.ZRID.7048-6/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do km 141+709”.

 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-24
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1224
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  24  sierpnia 2011 r.

Stosownie do przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – ze względu na brak możliwości zawiadomienia stron informuję, że zostały wydane decyzje o ustalenie odszkodowania za nieruchomości, położone w Koronowie, oznaczone jako działki: - nr 674/1 o powierzchni 0,0072 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1B/00003713/9 po zmarłych Andrzeju i Helenie Szkopiak (decyzja nr WI.IV.7724-142/10 z dnia 24 sierpnia 2011r.) , - nr 634/1 o powierzchni 0,0025 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1B/00025699/4 po zmarłym Józefie Witorzęc (decyzja nr WI.IV.7724-131/10 z dnia 24 sierpnia 2011r.), - nr 297/1 o powierzchni 0,0039 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1B/00017425/4 po zmarłym Józefie Witorzęc (decyzja nr WI.IV.7724-132/10 z dnia 24 sierpnia 2011r.), które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, w związku z ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2009 r., Nr 5/2009, znak: WI.II.ZRID.7048-6/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do km 141+709”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-24
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08
Ilość wyświetleń informacji: 1357
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 z dnia 24 sierpnia 2011r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1, art. 38 pkt 2 lit. e, g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusz Flis przedstawiciela firmy TESGAS S.A. Dąbrowa ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo, pełnomocnika inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku z dnia 18 lipca 2011r., ostatecznie uzupełnionego w dniu 9 sierpnia 2011r., wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Przebudowa WRG Gustorzyn – wprowadzenie gazociągów DN 700”, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-24
Data udostępnienia informacji: 2011-08-25
Ilość wyświetleń informacji: 1145
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Stosownie do przepisu art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - informuję, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położona w Ostromecku, oznaczona jako działka:  nr 210/2 o powierzchni 0,0157 ha (decyzja nr WI.IV. ASz.7724-20/09 z dnia  24. 08. 2011 r.), która stała się z mocy prawa własnością Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2009 r.  Nr 3/2009, znak: WI.II. ZRID.7048-2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 2+120,00 do km 2+665,00 wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Ostromecko gmina Dąbrowa Chełmińska”,.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-24
Data udostępnienia informacji: 2011-08-26
Ilość wyświetleń informacji: 1136
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23  sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ. DB.AR.5151.68.9.2011.TZ  z dnia 28 lipca 2011 r.; Burmistrza Mogilna znak: WDS.6730.33.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 160/CP/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.; Starostę Mogileńskiego znak: AB.6730.19.2011 z dnia  28 lipca 2011 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV ze stacji 110/15 Mogilno kierunek Olsza i Powstańców Wielkopolskich – budowa elektroenergetycznej linii SN 15 kV napowietrzno - kablowej na terenie dz. nr ew. 1263/26 i 468 obręb Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-23
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 1072
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Michała Kosmalskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Przemysława Zaleskiego Członka Zarządu spółki pod firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nn w m. Wudzyn, gmina Dobrcz (trasa linii kablowej SN-15 kV przebiega m.in. po terenie działek nr: 304/12, 304/14 - teren PKP, obręb Wudzyn, gmina Dobrcz), ujętych w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-23
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 1104
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Wojciecha Kuhn działającego z pełnomocnictwa Pana Pawła Kanabaj Prezesa Zarządu oraz Pana Leszka Linkner Członka Zarządu - Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali przeglądu wagonów z infrastrukturą na terenie jednostki sekcji Bydgoszcz w Maksymilianowie na dz. nr ew. 320/1 przy ul. Warsztatowej 6, ujętej w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-23
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 1046
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia  2011 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2011 r. sprostował z  urzędu błędy pisarskie w decyzji z dnia 1 lipca 2011 r. Nr 7/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy – Pana Lecha Jaworskiego, dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-19
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 975
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Miejskiego Konserwatora Zabytków znak: WKW-IV.4120.8.2.55.2011 IJ z dnia 2 sierpnia 2011r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. nr 159/CP/2011; Prezydenta Miasta Bydgoszczy, znak: WAB.I.670.1.528.2011.MO z dnia 4 sierpnia 2011r. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Nr ZDM-TP-4005/3917/11 z dnia 3 sierpnia 2011r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia polegającego na budowie płyty fundamentowej pod montaż agregatu prądotwórczego wraz z zasilającymi liniami kablowymi do budynku nr 25 w kompleksie wojskowym 1168 dla potrzeb Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, zlokalizowanego na terenie garnizonu Bydgoszcz w kompleksie wojskowym 1168 przy ul. Gdańskiej 190, na działce o nr 13/1 obręb 172 stanowiącej w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-18
Data udostępnienia informacji: 2011-08-19
Ilość wyświetleń informacji: 1086
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  17   sierpnia 2011 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49, 61 § 1 i 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy – Pana Lecha Jaworskiego w sprawie uzupełnienia decyzji nr 7/ZRID/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”,

 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-17
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 981
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17  sierpnia 2011 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji „Autostrady płatnej A1 Toruń – Stryków, zadanie 1 Budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady A1 Toruń – granica woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Przejście dla zwierząt  - obiekt nr 1, obiekt inżynierski PZ-153A w km 156+480.00”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-17
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 1052
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  17 sierpnia 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, na wniosek Pana Dariusza Śliwińskiego Sekretarza Gminy Papowo Biskupie działającego z pełnomocnictwa Gminy Papowo Biskupie, została wydana dnia 17 sierpnia 2011 r. decyzja Nr 17/2011 znak: WI.III.70450.10.2011.EG, WI.III.746.1.10.2011.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubielno i Firlus na terenach PKP (dz. nr ewid. 185/3 obręb Dubielno; dz. nr ewid. 17/10 obręb Firlus, gm. Papowo Biskupie).

 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-17
Data udostępnienia informacji: 2011-08-18
Ilość wyświetleń informacji: 937
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143,poz. 963) zawiadamiam o wydaniu w dniu  1 sierpnia 2011 r. decyzji Nr 1/ZRID/BP/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+))), etap I, gm. Zławieś Wielka, pow. Toruń”

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-09
Data udostępnienia informacji: 2011-08-11
Ilość wyświetleń informacji: 1358
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  sierpnia  2011 r.

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamia się, iż po rozpatrzeniu odwołania z dnia 04.03.2010 r. Pana Wojciecha Piątek od decyzji nr 2/2011 Starosty Brodnickiego, znak: WB.7351-8-148/10 z dnia 26 stycznia 2011 r., zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na poszerzeniu pasa drogowego w ul. Nad Drwęcą w Brodnicy w formie chodnika, Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu  8  sierpnia 2011 r. wydał decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję Starosty Brodnickiego i umorzył postępowanie organu I instancji.

 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-08
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07
Ilość wyświetleń informacji: 1158
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  5  sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR.46.2011 znak: WUOZ.T.AR.5151.20.2011.WS z dnia 1 lipca 2011 r.; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad znak: GDDKiA-O/BY-Z-3(b)/073/667/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.; Starostę Toruńskiego znak: AB.673.6.2011.KM z dnia 13 lipca 2011r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 144/CP/2011 z dnia 14 lipca 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wymianie linii kablowej SN 15 kV relacji: ST „Kotłownia” – ST „Sahara” w Toruniu  na terenie dz. nr ewid. 1/45, obręb 75 m. Toruń oraz dz. nr ewid. 282/4, obręb Brzoza gm. Wielka Nieszawka.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-08-05
Data udostępnienia informacji: 2011-08-18
Ilość wyświetleń informacji: 889
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2011r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. e i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.)

zawiadamia się,

że dnia 29 lipca 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Pana Leszka Kuzieli działającego w imieniu i z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w osnowie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2011 znak: WI.III.70460-1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 PN8,4 Mpa Gustorzyn – Odolanów przebieg na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Etap I powiat włocławski) wraz
z infrastrukturą techniczną.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-03
Data udostępnienia informacji: 2011-08-08
Ilość wyświetleń informacji: 1218
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 641 - 680 z 790