Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Stefana Gralikowskiego – Prezesa Zarządu firmy „BUDPROJEKT” Sp. z o.o. działającego z upoważnienia (Nr 123/2011 z dnia 25 października 2011 r.) Pana Grzegorza Honc – Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, została wydana dnia 25 czerwca 2012 r. decyzja Nr 19/2012, znak: WI.III.746.1.11.2012.AK  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „ Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 3/152 obręb Grupa Plac w miejscowości Grupa.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-26
Data udostępnienia informacji: 2012-06-26
Ilość wyświetleń informacji: 1011
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Piotra Szeflera, reprezentującego Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” s.c. z siedzibą w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa Pana Władysława Majewskiego Prezesa Zarządu oraz Pani Eweliny Ruczkowskiej Zastępcy Prezesa Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, została wydana dnia 25 czerwca 2012 r. decyzja Nr 18/2012 znak: WI.III.746.1.3.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Równinnej na odcinku od Lecznicy CITOMED Sp. z o.o. do ul. Polnej w Toruniu, na dz. nr ew. 226 i 228 obręb 44 oraz dz. nr ew. 51 i 107 obręb 45.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-26
Data udostępnienia informacji: 2012-06-26
Ilość wyświetleń informacji: 1031
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2012 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/41/2012 znak:  WU OZ. T.ZAR.5151.13.2012.WS z dnia 11 czerwca 2012r.;
 • Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu znak: ZDM-I-E.6730.3.36.2012 z dnia 11 czerwca 2012r.
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 123/CP/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.;
 • Prezydent Grudziądza znak: PP-II.6730.1.2.2012 z dnia 5 czerwca 2012r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 59, w obrębie 164, położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa, w ramach zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Data udostępnienia informacji: 2012-07-09
Ilość wyświetleń informacji: 1079
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mariusza Grąbkowskiego Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 5 w Bydgoszczy, występującego z pełnomocnictwa (Nr 197/2011 z dnia 21.12.2011 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk Krzysztofa Szychulskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 108 (z funkcji zamieszkania zbiorowego na administracyjno – biurową) na terenie dz. nr ew. 6/28, obręb 124 w kompleksie wojskowym  przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.
Zgodnie z decyzją Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, ww. nieruchomość stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-21
Data udostępnienia informacji: 2012-06-21
Ilość wyświetleń informacji: 968
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN 486/12 znak: WUOZ.DB.WZN.5151.6.29.2012.ZWF.TZ z dnia 5 czerwca 2012 r.;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WST.612.1.97.2012.SR z dnia 29 maja 2012r.;
 • Starostę Świeckiego znak: AB.6730.Dr.845.2012 z dnia 30 maja 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 108/CP/2012 z dnia 4 czerwca 2012r.;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na nadbudowie z rozbudową i przebudową budynku koszarowego nr 88 w kompleksie wojskowym Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu, na dz. nr ew. 3/152 obręb Grupa, gmina Dragacz.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-18
Data udostępnienia informacji: 2012-06-18
Ilość wyświetleń informacji: 1145
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki konkursu nr 2/2012 "Szeroko rozumiana pomoc społeczna" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Informacja o wynikach Konkursu nr 2/2012 z zakresu "Szeroko rozumiana pomoc społeczna"
 
W dniu 06 czerwca 2012 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 246/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 czerwca 2012 r.
 
Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wynosił 623 000 zł.
Czytaj całość
Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14
Ilość wyświetleń informacji: 1372
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Tomczak właściciela Firmy ENERTOM z siedzibą w Radziejowie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV do przesyłania energii elektrycznej z farmy wiatrowej „Zborowiec”, na terenie dz. nr ew. 1058/2 m. Piotrków Kujawski.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2008 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-12
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14
Ilość wyświetleń informacji: 1006
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamia się iż po rozpatrzeniu odwołań Pani Małgorzaty Kwiatkowskiej i Pana Tadeusza Kwiatkowskiego, od decyzji Prezydenta Torunia z dnia 30 grudnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic: Podgórnej, Gen. J. Bema oraz budowa łącznika między ul. Szosa Chełmińska i Al. 700-lecia Torunia opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Al. 700-lecia w Toruniu wraz z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo-usługowego na terenach sąsiednich”,

Wojewoda Kujawsko – Pomorski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-12
Data udostępnienia informacji: 2012-06-13
Ilość wyświetleń informacji: 1090
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków UAB-Nr 403/2011 znak: WUOZ.DB.UAB.5152.2.12.2011.AW;
 • Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu znak: ZZ-2120-54/11;
 • Starostę Inowrocławskiego znak: AB.673.39.2011, AB.673.106.2011 oraz GN.II.6122.3. 127.1.2011;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 92/CP/2011;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strzelnicy wojskowej, 1-kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z funkcjami: szkoleniowo – dydaktycznymi, stanowiska dowodzenia w postaci 3-kondygnacjowej wieży na działkach o nr ew. 151/7, 151/1, 151/5 obręb Łojewo oraz dz. nr ew. 2/4, 2/7 obręb Ostrowo Krzyckie, położonych na terenie kompleksu wojskowego 4476 Łojewo.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11
Data udostępnienia informacji: 2012-06-12
Ilość wyświetleń informacji: 1174
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2012 r.
o wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 7.1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciw powodziowego podmiejskiej niziny Chełmińskiej w km 16 + 180 do 21 + 150; zadanie I km 16 + 180 do 19 + 880 (Gmina Chełmno), zadanie II km 19 + 880 do 21 + 150 (miasto Chełmno)”.

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

 • Miasto Chełmno, obręb Nr 0008: działki nr 13, 15, 10 (10/1, 10/2), 31(31/1, 31/2);
 • Gmina Chełmno, obręb geodezyjny Starogród nr 0017 : działki nr 3, 19;
 • oraz działki czasowo zajmowane Miasto Chełmno, obręb Nr 0008: działki nr 12, 10 (10/1, 10/2), 31(31/1, 31/2),
 • Gmina Chełmno, obręb geodezyjny Starogród nr 0017: działki nr 41/4, 2/2, 4, 22/5, 176/2.

Działki przeznaczone pod inwestycję, stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych


Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11
Data udostępnienia informacji: 2012-06-12
Ilość wyświetleń informacji: 1217
Rejestr zmian dokumentu
 
Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie pomocy społecznej
                                            
Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego w 2012 roku  przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania  w zakresie pomocy społecznej.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej.
Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-12
Data udostępnienia informacji: 2012-06-12
Ilość wyświetleń informacji: 1814
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Stefana Gralikowskiego Prezesa Zarządu firmy „BUDPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, działającego z upoważnienia (nr 122/2011 z dnia 25 października 2011r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppkł Grzegorza Honc, została wydana dnia 11 czerwca 2012 r. decyzja Nr 17/2012 znak: WI.III.746.1.13.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 868/1 położonej w Brodnicy przy ul. Czwartaków.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11
Data udostępnienia informacji: 2012-06-12
Ilość wyświetleń informacji: 1021
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Kanabaj Prezesa Zarządu oraz Pani Jadwigi Szczęśniak Członka Zarządu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno – Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hali przeglądu wagonów z infrastrukturą na terenie jednostki sekcji Bydgoszcz na dz. nr ew. 320/23 obręb Maksymilianowo, gm. Osielsko.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 488 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-08
Data udostępnienia informacji: 2012-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 994
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR.36.2012 znak: WUOZ.T.ZAR.5151.11.2012.WS z dnia 28 maja 2012r.;
 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-558/12 z dnia 28 maja 2012r.;
 • Wójta Gminy Grudziądz znak: GBK.7211.1.53.2012 z dnia 1 czerwca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 109/CP/2012 z dnia 4 czerwca 2012r.;
 • Starostę Grudziądzkiego znak: GN.673.168.2012 z dnia 28 maja 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE: dn 110 mm PE długości ok. L=17,00 m na działce nr ew. 114/1, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-08
Data udostępnienia informacji: 2012-06-08
Ilość wyświetleń informacji: 1082
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Jadwigi Radzimierskiej, występującej z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 315 PE relacji Różankowo – Toruń – zadanie nr 6 gm. Łysomice” na terenie dz. nr ew. 244 obręb Różankowo – Świerczyny, gm. Łysomice.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2510 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-08
Data udostępnienia informacji: 2012-06-08
Ilość wyświetleń informacji: 1237
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że, na wniosek Pani Katarzyny Szypowicz – działającej w imieniu spółki pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działającej z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Piekarskiego Dyrektora PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie i Pana Tomasza Kozłowskiego Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. techniczno – eksploatacyjnych, udzielonego im przez Pana Pawła Pieśniewskiego Członka Zarządu oraz Pana Jacka Prześlugi Członka Zarządu (Repertorium A – 577/2011 z dnia 15.04.2011 r.), została wydana dnia 5 czerwca 2012 r. decyzja Nr 16/2012 znak: WI.III.746.1.43.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa Dworca Kolejowego Toruń Miasto” przy ul. Plac 18 Stycznia w Toruniu, na terenie dz. nr ew. 204, 205 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz dz. nr ew. 206 obręb 18, m. Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-06
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 1065
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2012 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału – Pana Marka Kowalczyka w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25” obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję), ostatecznie uzupełniony dnia 5 czerwca 2012 r.:
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-05
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 2743
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu znak: MKZ.4120.1.3.2012 z dnia 21 maja 2012r.;
 • Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu znak: ZDM-I-E. 6730.3.32.2012 z dnia 17 maja 2012r.;
 • Prezydenta Grudziądza znak: PP-II.6730.1.1.2012 z dnia 14 maja 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 92/CP/2012 z dnia 17 maja 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 4 obręb 32 położonej w Grudziądzu przy ul. Bema.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-05
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 1004
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5  czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy znak: nr WZN 420/12, znak: WUOZ.DB.WZN.5151.6.27.2012.ZWF  z dnia 9 maja 2012 r.;
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znak: ZDW.T1e.509 – 4/12 z dnia 15 maja 2012 r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 93/CP/2012 z dnia 17 maja 2012 r.;
 • Starostę Świeckiego znak: AB.6730.Dr.708.2012 z dnia 11 maja 2012 r.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „ Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 3/152 obręb Grupa Plac w miejscowości Grupa.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-05
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 1089
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jacka Zalejskiego, działającego z upoważnienia Pana Artura Lorczak Prezesa Zarządu Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 581 m. Mogilno.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1757 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-04
Data udostępnienia informacji: 2012-06-04
Ilość wyświetleń informacji: 1211
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.32.2012 znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.10.2012 JS z dnia 9 maja 2012r.;
 • Prezydenta Miasta Torunia znak: WAiB.030.546.75.2012 JK z dnia 11 maja 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 91/CP/2012 z dnia 17 maja 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Równinnej na odcinku od Lecznicy CITOMED Sp. z o.o. do ul. Polnej w Toruniu, na dz. nr ew. 226 i 228 obręb 44 oraz dz. nr ew. 51 i 107 obręb 45.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-04
Data udostępnienia informacji: 2012-06-04
Ilość wyświetleń informacji: 1080
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 maja 2012 r.

Na podstawie: art. 33 ust. 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz. 1227, ze zm.), w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2012 r. znak: WOO.4242.90.2012.ADS.4, podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-31
Data udostępnienia informacji: 2012-05-31
Ilość wyświetleń informacji: 1392
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 maja 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że ma wniosek Pana Janusza Frączek – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddział u Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Kowalczyka – Członka Zarządu, reprezentujących spółkę działającą pod firmą ENEA Operator  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , została wydana dnia 29 maja 2012 r. decyzja Nr 15/2012, znak: WI.III.746.1.53.2011.AK  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV na działce nr 85/14 w obrębie Śliwice, gmina Śliwice do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce 73/2.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-30
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30
Ilość wyświetleń informacji: 1032
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 maja 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Kazimierza Świtajskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Utrzymania Taboru PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, działającego z pełnomocnictwa Pana Witolda Bawor – Członka Zarządu ds. Eksploatacyjnych oraz Pana Janusza Lach – Członka Zarządu ds. Finansowych, Firmy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 29 maja 2012 r. decyzja Nr 13/2012, znak: WI.III.746.1.49.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku warsztatowego tokarni zestawów kołowych lokomotyw na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 5/14 w obrębie 195, położonej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 1.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-30
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30
Ilość wyświetleń informacji: 1074
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 maja 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Pawła Wiktorskiego – Burmistrza Lubienia Kujawskiego, została wydana dnia 29 maja 2012 r. decyzja Nr 14/2012, znak: WI.III.746.1.48.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska na terenie działki nr ew. 38, obręb Kaliska Kujawskie, gmina Lubień Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-30
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30
Ilość wyświetleń informacji: 1101
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29  maja  2012 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

Na podstawie 10 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) zawiadamiam o wydaniu w dniu 21 maja 2012 r. decyzji Nr 1/ZRID.BP/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji na wniosek inwestora, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmującej zadanie pn.:
„Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko – pomorskim, z podziałem na obiekty:
Obiekt 1 - Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory.
Obiekt 2 - Rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo – kontrolnego stopnia (ASTKZ).
Obiekt 3 - Remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
Obiekt 4 - Remont śluzy i awanportów.
Obiekt 5 - Przebudowa przepławki dla ryb.”

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach (oznaczonych tłustym drukiem) położonych w Gminie Mieście Włocławek, stanowiących własność Skarbu Państwa:

1)    zajmowanych w całości:
Włocławek KM 20, obręb 0200: działki nr: 200-3/4, 200-3/5, 200-3/6 i 200-3/21, Włocławek KM 21, obręb 0210: działki nr 210-4/23 i 210-4/24, Włocławek KM 22, obręb 0220: działki nr 220-1/25, 220-2/2, 220-3/2 i 220-4/2, Włocławek KM 23, obręb 0230: działki nr 230-1/9, 230-1/2, 230-1/3 i 230-1/4, Włocławek KM 95, obręb 0950: działki nr 950-1/6, 950-1/7 i 950-1/9, Włocławek KM 96, obręb 0960: działki nr 960-1/2 i 960-2/2,

2)    zajmowanych czasowo o numerach ewidencyjnych:
Włocławek KM 21, obręb 0210: działka nr 210-4/25 i Włocławek KM 22, obręb 0220: działka nr 220-1/24

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-29
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30
Ilość wyświetleń informacji: 1076
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 maja 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Michalskiego – Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zabudowaniu 5-polowego złącza kablowego SN-15kV oraz budowie czterech odcinków linii kablowej SN–15kV, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 2/11 obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko.

Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 457 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-29
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30
Ilość wyświetleń informacji: 981
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Andrzeja Plucińskiego, występującego z upoważnienia Pana Andrzeja Łykowskiego właściciela ANBUD Firmy Remontowo – Budowlanej, Andrzej Łykowski z siedzibą w Witkowie, została wydana dnia 28 maja 2012 r. decyzja Nr 11/2012 znak: WI.III.746.1.47.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie dz. nr ew. 38 m. Kaliska, obręb Kaliska Kujawskie, gm. Lubień Kujawski, łączącej elektrownie wiatrową z GPZ.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-28
Data udostępnienia informacji: 2012-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 1177
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Adama Straszyńskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Gniewkowie, została wydana dnia 28 maja 2012 r. decyzja Nr 12/2012 znak: WI.III.746.1.10.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew.:

 • 1/3, 1/4, obręb Szadłowice, gmina Gniewkowo;
 • 25/3, 25/4, obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-28
Data udostępnienia informacji: 2012-05-29
Ilość wyświetleń informacji: 1062
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/106/2012 znak:  WU OZ.DB.ZAR.5151.55.99.12.TZ z dnia 2 maja 2012r.;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr 2/2012 znak: TI-4004/276/12 z dnia 16 maja 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 86/CP/2012 z dnia 8 maja 2012r.;
 • Prezydent Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.337.2012.MO z dnia 7 maja 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku warsztatowo- magazynowego działka nr ewid. 10/13 obr. 0114 Bydgoszcz, Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-25
Data udostępnienia informacji: 2012-05-28
Ilość wyświetleń informacji: 965
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Witolda Maciejewskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c na terenie dz. nr ew. 78/53 i 78/56 położonych przy ul. Targowej w Brodnicy, stanowiącej część projektowanego gazociągu ś/c dn 355 mm.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-25
Data udostępnienia informacji: 2012-05-25
Ilość wyświetleń informacji: 1046
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 23 maja 2012 r. decyzji Nr 6/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Mirosława Kielnik, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 654 i 258 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Złotoria – Osiek”

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Obręb Złotoria: 310/11; 310/7; 32/3; 34/1; 35/1; 40/1; 55/6; 55/7; 55/8; 328; 318/1; 282/2; 283/1; 284 (284/1 i 284/2); 89/12 (89/13 i 89/14); 295 (295/1 i 295/2); 296/1 (296/4 i 296/5); 296/3 (296/6 i 296/7); 297/1 (297/3 i 297/4); 298 (298/1 i 298/2); 299 (299/1 i 299/2); 300 (300/1 i 300/2); 301/1 (301/2 i 301/3);
Obręb Grabowiec: 148/3; 148/5; 168 (168/1 i 168/2); 170 (170/1 i 170/2); 172 (172/1 i 172/2); 178/5 (178/6 i 178/7); 244/27 (244/45 i 244/46); 279 (279/1 i 279/2); 185/8 (185/15 i 185/16); 185/7 (185/13 i 185/14);
Obręb Silno: 61/3; 62/1; 62/2 (62/3 i 62/4); 61/7 (61/11 i 61/12); 61/8 (61/9 i 61/10);  2135/17 (2135/18 i 2135/19); 60/1; 41/15; 41/16; 60/2 (60/3 i 60/4); 135/5; 135/4; 39/2 (39/3 i 39/4); 39/1; 38/1; 36/1; 178/5; 135/1; 135/6; 135/7; 40/2; 40/1;
Obręb Dzikowo: 353; 11/5 (11/8 i 11/9); 55/2; 12 (12/1 i 12/2);
Obręb Osiek: 390; 391 (391/1 i 391/2); 392/2 (392/3 i 392/4); 392/1 (392/5 i 392/6); 394 (394/1, 394/2 i 394/3);

działki przewidziane do czasowego zajęcia (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone do zajęcia czasowego).

Obręb Złotoria: 90/3;
Obręb Grabowiec: 171; 173/8; 185/4; 148/1; 148/6;
Obręb Silno: 13/3.

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-24
Data udostępnienia informacji: 2012-05-28
Ilość wyświetleń informacji: 1124
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie znak: ZDW.RDW.4.12b.509-51/12 z dnia 9 maja 2012r.;
 • Burmistrza Brodnicy znak: PSI.6730.2.2012 z dnia 10 maja 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 83/CP/2012 z dnia 8 maja 2012r.;


uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 868/1 położonej w Brodnicy przy ul. Czwartaków.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23
Data udostępnienia informacji: 2012-05-23
Ilość wyświetleń informacji: 1118
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/90/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.99.3.12.TZ z dnia 24 kwietnia 2012r.;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  znak:WST.612.1.71.2012.EP z dnia 20 kwietnia 2012r.;
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi znak: ZDP-6730-27-P-2012r. z dnia 25 kwietnia 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 77/CP/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.;
 • Starostę Tucholski znak: BD.673.ŚL.6.2012 z dnia  24 kwietnia 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania ZPHU Piotr Wutkowski w Śliwicach – przejście przez tory kolejowe przy ul Dworcowej i Łobodzkiej w Śliwicach, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 85/14 w obrębie Śliwice, gm. Śliwice.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23
Data udostępnienia informacji: 2012-05-25
Ilość wyświetleń informacji: 1067
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/108/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.111.1.2012.TZ z dnia 2 maja  2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 85/CP/2012 z dnia 8 maja  2012r.;
 • Starostę Nakielski znak: WWA.670.2.3.2012.AD z dnia 7 maja 2012r.


uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko i Mrocza w gminie Mrocza, dla odcinka na terenie działki nr 107 obręb Krukówko gmina Mrocza.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji: 2012-05-25
Ilość wyświetleń informacji: 1073
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2012 r.

Nawiązując do obwieszczenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., znak: WI.III.746.1.14.2012.EG (opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 kwietnia 2012 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia (nr 36/2012 z dnia 22 marca 2012 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Mirosława Paradowskiego,  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na nadbudowie z rozbudową i przebudową budynku koszarowego nr 88 w kompleksie wojskowym Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu, prostuję z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w numerze działki oraz nazwie gminy, w następujący sposób:

w wierszu dwunastym na stronie pierwszej obwieszczenia – jest: „3/125 obręb Grupa, gmina Grudziądz” powinno być: „3/152 obręb Grupa, gmina Dragacz”

Znak sprawy:
WI.III.746.1.14.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 904
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN/410/2012 znak: WU OZ.DB.WZN.5151.2.23.2012.AW z dnia 27 kwietnia 2012r.;
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad znak: GDDKiA – O/BY-Z-3-bb-073-424/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 81/CP/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.;
 • Starostę Inowrocławskiego znak: AB.673.58.2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.;
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC-LTL-2/530-0309/01/12 z dnia  8 maja 2012r.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na  budowie hangaru obsługowego przeznaczonego do wykonywania obsługi okresowej i specjalnej, napraw bieżących oraz drobnych remontów śmigłowców Mi-24, Mi-2 i W-3 oraz ewentualnych śmigłowców młodszej generacji, na terenie działki nr ew. 63/2 w obrębie Latkowo 0022, położonej w Latkowie w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-21
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1076
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Dąbrowskiego Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczania sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 28/30 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 59, w obrębie 164, położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa, w ramach zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu”.

Wymieniona nieruchomość ujęta jest w decyzji Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r.), stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-21
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1093
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 17 maja 2012 r. sprostował z urzędu błędy pisarskie i oczywiste omyłki w decyzji z dnia 3 lutego 2012 r. Nr 1/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w imieniu którego wystąpił Miejski Zarząd Dróg w Toruniu reprezentowany przez Dyrektora Andrzeja Glonka, dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-21
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1084
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 17 maja 2012 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24 kwietnia 2012 r. utrzymującej w mocy decyzję nr CEKC.1.2012 Starosty Tucholskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 19+750,00 do km 21+739,00 długości 1,989 km - granice powiatu Tucholskiego, Powiat Tucholski.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-21
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1071
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 481 - 520 z 790