Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r., znak: UA.6733.23.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 26/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.157.2014,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie przyzakładowej oczyszczalni ścieków w związku z planowaną inwestycją modernizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenia ścieków z budynku administracyjno-magazynowego na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/17 w obrębie Włocławek -79/1.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-25
Ilość wyświetleń informacji: 2070
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2014r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. y i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501).

zawiadamia się,

że dnia 19 listopada 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Pana Andrzeja Lisa, działającego w imieniu i na rzecz inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał decyzję Nr 1/2014, znak: WIR.II.747.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa stacji gazowej pomiarowo - regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości QN = 33 000 m3/h, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 MOP 8,4MPa i DN200 MOP 5,5MPa, w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach:


Lp.

Właściciel

Nieruchomości

 

Władający nieruchomością

wg katastru nieruchomości lub

Zarządca nieruchomości

Nr działki

Obręb

Gmina

KW

1

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

z siedzibą w Warszawie

541/4

0004 Grębocin

Lubicz

TO1T/00090736/5

2

Krysiak Beata (Jerzy, Ewa)

541/11

0004 Grębocin

Lubicz

TO1T/00092113/6

3

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

z siedzibą w Warszawie

541/12

0004 Grębocin

Lubicz

TO1T/00116371/7

 

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-21
Data udostępnienia informacji: 2014-11-21
Ilość wyświetleń informacji: 1972
Rejestr zmian dokumentu
 
Zaproszenie do konsultacji społecznych - pomoc społeczna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (załącznik  do pobrania) w terminie do dnia 10 grudnia 2014r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do pobrania:

 1. Projekt Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.).
Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-17
Data udostępnienia informacji: 2014-11-21
Ilość wyświetleń informacji: 1550
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Budownictwa TECH-WOJ. Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia płk. Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 368/2014 z dnia 14 października 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku warsztatowego nr 57 wraz z przyłączem sanitarnym w kompleksie wojskowym 1163 w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 3/7 obr. 120 i 6/28 obr. 124, miasto Bydgoszcz.

Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 3 października 2014 r., poz. 321 – Lp. 175 załącznika do ww. decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-21
Data udostępnienia informacji: 2014-11-21
Ilość wyświetleń informacji: 1961
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 listopada 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Mariusza Dolewskiego – Właściciela Zakładu Usługowego MAGBUD Mariusz Dolewski z siedzibą w Białych Błotach, działającego w imieniu Gminy Kcynia z pełnomocnictwa Burmistrza Kcyni, dnia 20 listopada 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 37/2014, znak: WI.III.746.1.41.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn 110 PVC, na nieruchomości ozn. nr ewid. 724/3 obręb Studzienki, gmina Kcynia.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-20
Data udostępnienia informacji: 2014-11-20
Ilość wyświetleń informacji: 2001
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 6 listopada 2014 r., L.dz.org.1880/2014/AN, wpływ do tut. Urzędu: 10 listopada 2014 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”, w zakresie zmiany mocy przyłączeniowej do kontenera lub szafy zainstalowanej w lokacji wieży radiokomunikacyjnej (str. 4, I Określenie rodzaju inwestycji pkt 2 ppkt 6).

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-17
Data udostępnienia informacji: 2014-11-18
Ilość wyświetleń informacji: 1949
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.268.2014.PS;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 22/TZ/2014 z dnia 28 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.189.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2014 r., znak: WAB.I.670.1.443.2014.MO;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 28 października 2014 r., znak: WB.673.107.2014;
 • Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 listopada 2014 r., znak: ULC-LTL-3/5021-0046/01/14;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej, elektroenergetycznej, wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej ST8a do progu 08 drogi startowej wraz z montażem świateł identyfikacji progu 08, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 63, 64, 65/1, 65/2, 114/7, 114/8 i 117/5 obręb 123, miasto Bydgoszcz oraz dz. nr ew.: 871/16 i 871/14 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-14
Data udostępnienia informacji: 2014-11-17
Ilość wyświetleń informacji: 2000
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Grzegorza Rodziewicza – APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, działającego w imieniu Gminy Sicienko z pełnomocnictwa Wójta Gminy Sicienko, dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 36/2014, znak: WI.III.746.1.44.2014.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec, na nieruchomości ozn. nr ew. 99, obręb Kruszyniec, gmina Sicienko.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-14
Data udostępnienia informacji: 2014-11-14
Ilość wyświetleń informacji: 1949
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich Wąbrzeźno z dnia 23 października 2014 r., znak: ZDW.RDW.4.12a.509.138.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 21/TZ/2014 z dnia 23 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.182.2014,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rypin – dz. nr 856/38, 856/42, obręb 1 Rypin.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-13
Data udostępnienia informacji: 2014-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 1948
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego oraz Pana Sławomira Rybarskiego Członków Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Inwalidów – Konduktorskiej w Bydgoszczy, na nieruchomości ozn. nr ewid. 39/10 obręb 0229, miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 – Lp. 1143 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-07
Data udostępnienia informacji: 2014-11-10
Ilość wyświetleń informacji: 1955
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2014 r.
o zmianie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o zmianie obwieszczenia z dnia 20 października 2014 r. o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Wojciecha Rembacza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym" w następujący sposób:
w tekście Obwieszczenia zamiast pkt. 1 o treści:

„Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 041409_4 Świecie, obręb 0002 Przechowo, działki nr: 379/6, 379/7, 369/8, 369/9, 382/8, 382/10, 382/6, 382/9, 385/19, 375/5, 385/6, 377/2, 423/4, 171/3, 180/1, 198/1, 197/5, 3377/6, 3377/7",

winno być: 

„Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 041409_4 Świecie, obręb 0002 Przechowo, działki nr: 379/6, 379/7, 369/8, 369/9, 382/8, 382/10, 382/6, 382/9, 385/19, 375/5, 385/6, 377/2, 423/4, 171/3, 3377/6, 3377/7,

Jednostka ewidencyjna 041409_5 Świecie, obręb 0009 Głogówko Królewskie, działki nr: 180/1, 198/1, 197/5".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-07
Data udostępnienia informacji: 2014-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 1979
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla potrzeb przyłączenia instalacji zakładów produkcyjnych Gzella i Lniano do sieci SN 15 kV w miejscowości Osie, realizowana na działce o nr ewid. 307/1 obręb Osie, gmina Osie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-06
Data udostępnienia informacji: 2014-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 1944
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (pełnomocnictwo z dnia 17 września 2014 r., znak: OR-II-P.0027.55.2014) oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (pełnomocnictwo z dnia 20 sierpnia 2014r., znak: TB-2112/BiT/047b/2014), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie, na nieruchomości ozn. nr ewid. 26/1 obr. 0001, gmina Białe Błota w ramach zadania pn.: Wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City”.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-05
Data udostępnienia informacji: 2014-11-06
Ilość wyświetleń informacji: 1972
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 11 lipca 2014 r. znak WN.673.7.2014, zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Wójtowi Gminy Białe Błota na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narcyzowej w m. Lipniki, decyzją z dnia 4 listopada 2014 r., w której:

utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-04
Data udostępnienia informacji: 2014-11-06
Ilość wyświetleń informacji: 1896
Rejestr zmian dokumentu
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - po korekcie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - PO KOREKCIE KOSZTORYSÓW

Więcej informacji na stronie Kuratorium

Autor informacji: Anna Łukaszewska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-03
Ilość wyświetleń informacji: 1584
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Burmistrza Kcyni z dnia 10 października 2014 r., znak: DR.7012.35.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 20/TZ/2014 z dnia 8 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.171.2014;
 • Starostę Nakielskiego z dnia 15 października 2014 r., znak: WWA.670.4.4.2014.P.P;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn 110 PVC, na nieruchomości ozn. nr ewid. 724/3 obręb Studzienki, gmina Kcynia.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-24
Data udostępnienia informacji: 2014-10-28
Ilość wyświetleń informacji: 2027
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 października 2014 r., znak: WPN.612.69.2014.WR;
 • Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 października 2014 r., znak: GKOŚiR.6730.2.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 19/TZ/2014 z dnia 3 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.157.2014;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 2 października 2014 r., znak: WB.673.91.2014,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec, na nieruchomości ozn. nr ew. 99, obręb Kruszyniec, gmina Sicienko.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-21
Data udostępnienia informacji: 2014-10-22
Ilość wyświetleń informacji: 1991
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 pździernika 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Wojciecha Rembacza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym".
w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Data udostępnienia informacji: 2014-10-21
Ilość wyświetleń informacji: 2111
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 paźdiernika 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Ludmiły Magdańskiej właściciela firmy PION Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającej z upoważnienia płk. Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 20 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 34/2014, znak: WI.III.746.1.37.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Nr 1 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy o pomieszczenie węzła cieplnego i jego przebudowie w dostosowaniu do obowiązujących przepisów budowlanych, na nieruchomości ozn. nr ewid. 12/27 obręb 123, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Data udostępnienia informacji: 2014-10-21
Ilość wyświetleń informacji: 2017
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Ireneusza Lelwic, Dyrektora 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku, dnia 16 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 32/2014, znak: WI.III.746.1.39.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie 2-ch zbiorników podziemnych z polietylenu o łącznej pojemności 24 m³ wraz z podłączeniem do istniejącej przepompowni zużytej solanki, na nieruchomości ozn. nr ewid. 1299/18 obręb m. Ciechocinek.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17
Data udostępnienia informacji: 2014-10-17
Ilość wyświetleń informacji: 2005
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego - Członka Zarządu oraz Pana Józefa Dankowskiego - Prokurenta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy p. z o.o., dnia 17 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 33/2014, znak: WI.III.746.1.34.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych przepompowni ścieków, przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 54, 55/7 i 62/2 obręb 219, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17
Data udostępnienia informacji: 2014-10-17
Ilość wyświetleń informacji: 2090
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Kabacińskiego – (pismo z dnia 4 września 2014 r., uzupełnionego pismem z dnia 22 września 2014 r. oraz dnia 1 października 2014 r.), działającego z upoważnienia Pana Zbigniewa Gregorczyka – Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Zakład Kujawski w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Skobel - Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Szwankowskiego - Członka Zarządu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przyzakładowej oczyszczalni ścieków w związku z planowaną inwestycją modernizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenia ścieków z budynku administracyjno-magazynowego na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/17 w obrębie Włocławek -79/1.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 1727 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-16
Data udostępnienia informacji: 2014-10-16
Ilość wyświetleń informacji: 2066
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady" w Bydgoszczy - zadanie 3 pt. „Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

 1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, obręb 0499, działka nr 22,
  Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, obręb 0107 działka nr 138/2.
 2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału:
  Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, obręb 0499 działki nr: 79 (79/1, 79/2), 23(23/1, 23/2, 23/3).
 3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:
  Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, obręb 0499 działki nr: 24, 30.
Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-15
Data udostępnienia informacji: 2014-10-16
Ilość wyświetleń informacji: 2371
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 października 2014r., znak: WST.612.1.230.2014.KC;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 18/TZ/2014 z dnia 2 października 2014 r. znak: ZKPPT.7637.159.2014;
 • Starostę Brodnickiego z dnia 7 października 2014 r. znak: WB.6740.11.61.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 080416C Wichulec – granica gminy Bobrowo z linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w miejscowości Wichulec w km 64+436 linii kolejowej nr 208 na działce o nr ewid.: 35 w miejscowości Wichulec, gmina Bobrowo.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 1991
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Mirosławy Zielińskiej, pełnomocnika firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu w dniu 7 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 29/2014, znak: WI.III.746.1.32.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN 15kV w Kominach gm. Brodnica na działce nr 243/1 obręb Kominy. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2085
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

WIR.II.747.1.2014

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1, art. 38 pkt 2 lit. y i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Andrzeja Lis przedstawiciela firmy TECHCOM PROJEKT s.c. z siedzibą w Michałowicach, pełnomocnika inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku,

wszczynam postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa stacji gazowej pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości QN = 33 000 m³/h, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 MOP 8,4MPa i DN200 MOP 5,5MPa.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2100
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Pana Michała Korolko Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (pełnomocnictwo z dnia 17 września 2014 r., znak: OR-II-P.0027.55.2014), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Trzciniec, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 713/1, 713/2, 715/1, 715/2, 848/5, 848/6 i 950/3 obr. 0001 m. Trzciniec, gmina Białe Błota.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 287, 288, 290, 291, 293, 294 i 298 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2234
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Mirosława Kozłowicza Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (pełnomocnictwo z dnia 20 sierpnia 2014r., znak: TB-2110/BiT/047b/2014), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Bielawy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 82/2, 84/2, 86/2, 100/2 i 100/4 obr. 0196 oraz nr ewid.: 5/3, 12/2, 13/1 i 13/3 obr. 0207 miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 1101, 1104, 1105, 1107, 1109, 1114, 1115 i 1116 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2004
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Aleksandra Kirycha, Pełnomocnika Prezesa Zarządu Wojskowego Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działającego z upoważnienia płk. Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 10 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 31/2014, znak: WI.III.746.1.31.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz zbiornika na wodę pożarową wraz z przyłączem, na nieruchomości ozn. nr ew. 63/2 obręb Latkowo 0022, gmina Inowrocław (w części nieobjętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2394
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Kazimierza Robionka reprezentującego firmę pod nazwą Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK z siedzibą w Grudziądzu, występującego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, dnia 6 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 30/2014, znak: WI.III.746.1.30.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160mm PE, na nieruchomości ozn. nr ewid. 250 obręb Warlubie w miejscowości Warlubie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2364
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Sławomira Kołtuna (pismo z dnia 9 września 2014 r., uzupełnionego dnia 13 października 2014 r.), występującego z pełnomocnictwa (Nr 366/2014 z dnia 10 października 2014 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie budynku magazynowego nr 37 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek akumulatorni położonego na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu na działce nr 25/1, obręb 4 Inowrocław dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1523.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 3 października 2014 r., poz. 321 – Lp. 227 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 2348
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Gminy Wielka Nieszawka z pełnomocnictwa Wójta Gminy Wielka Nieszawka (pełnomocnictwo z dnia 25 września 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Cierpice - Kąkol, na nieruchomości ozn. nr ewid. 95/1 obr. 0002 m. Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 2573 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2014-10-13
Ilość wyświetleń informacji: 1998
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Pana Michała Korolko Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (pełnomocnictwo z dnia 17 września 2014 r., znak: OR-II-P.0027.55.2014) oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Mirosława Kozłowicza Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (pełnomocnictwo z dnia 20 sierpnia 2014r., znak: TB-2112/BiT/047b/2014), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 82/2 obr. 0053 oraz nr ewid. 3 obr. 0274 miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 996 i 1186 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2014-10-13
Ilość wyświetleń informacji: 2101
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka z dnia 25 sierpnia 2014 r., decyzją   Nr 189/2014 z dnia 08 października 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej pod droga wojewódzką Nr 254 na dz. nr ewid. 119/1  ul. Łabiszyńska w m. Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 700 - 1500.

Nr sprawy: WI.I.7840.2.111.2014.AŻ

podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Krzysztof Smoczyk
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-08
Data udostępnienia informacji: 2014-10-10
Ilość wyświetleń informacji: 1799
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenia z dnia 30 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.

o wydaniu postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 września 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania z urzędu decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 4/ZRID/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. znak: WI.IV.7820.7.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DK nr 80, rozbudowa i budowa nowego odcinka DW nr 256 w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód”.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-30
Data udostępnienia informacji: 2014-10-02
Ilość wyświetleń informacji: 2127
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w dniu 30 września 2014 r. decyzji nr 3/BP/2014, znak: WI.IV.7830.7.2014, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000-4+100", gmina Grudziądz, powiat grudziądzki.

 

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-30
Data udostępnienia informacji: 2014-10-02
Ilość wyświetleń informacji: 2044
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  30 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Henryka Dober – HD PROJEKT (pismo z dnia 20 sierpnia 2014 r., uzupełnionego dnia 24 września 2014 r.), występującego z pełnomocnictwa (ZB/TP2/DŚ-SK-20016148-1/14 z dnia 22.09.2014 r.) Pana Mariusza Mirek – Dyrektora Zakładu w Bydgoszczy, działającego na podstawie prokury oddziałowej Pani Agnieszki Haraj – Prokura Oddziałowa Samoistna Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rypin – dz. nr 856/38, 856/42, obręb 1 Rypin.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 2024 oraz 2025 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-30
Data udostępnienia informacji: 2014-09-30
Ilość wyświetleń informacji: 2195
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2014 r., znak: UP-4005/8414/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 17/TZ/2014 z dnia 10 września 2014r., znak: ZKPPT.7637.132.2014;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.381.2014.MO z dnia 10 września 2014r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Nr 1 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy o pomieszczenie węzła cieplnego i jego przebudowie w dostosowaniu do obowiązujących przepisów budowlanych, na nieruchomości ozn. nr ew. 12/27 obręb 123, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-22
Data udostępnienia informacji: 2014-09-24
Ilość wyświetleń informacji: 2230
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Rotmańskiego, działającego w imieniu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Tomasza Moraczewskiego Prezesa Zarządu (pełnomocnictwo z dnia 29 kwietnia 2014 r., znak: 2014/04/00912), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej, elektroenergetycznej, wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej ST8a do progu 08 drogi startowej wraz z montażem świateł identyfikacji progu 08, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 63, 64, 65/1, 65/2, 114/7, 114/8  117/5 obręb 123, miasto Bydgoszcz oraz dz. nr ew.: 871/16 i 871/14 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota.
Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 714 załącznika do ww. decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-22
Data udostępnienia informacji: 2014-09-24
Ilość wyświetleń informacji: 2192
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Mariusza Dolewskiego – Właściciela Zakładu Usługowego MAGBUD Mariusz Dolewski z siedzibą w Łochowie, działającego w imieniu Gminy Kcynia z pełnomocnictwa Burmistrza Kcyni (pełnomocnictwo z dnia 14 maja 2014 r., znak: RI.7011.1.7.2014), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn 110 PVC, na nieruchomości ozn. nr ewid. 724/3 obręb Studzienki, gmina Kcynia.
Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – Lp. 1796 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-19
Data udostępnienia informacji: 2014-09-23
Ilość wyświetleń informacji: 2192
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 80 z 790