Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 27 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 25 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 6/2014, znak: WI.III.746.1.19. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego (obwodnicy) wraz z budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji telekomunikacyjnej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz montażu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego 8618 Osówiec”, na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 497, 498, 499, 500, 501, 366/3-LP (22366/3), 367/3-LP (22367/3), 367/4-LP (22367/4), 367/5-LP (22367/5), 368-LP (22368), 389/3-LP (22389/3), 390/4-LP (22390/4) obręb Osówiec, gm. Sicienko.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-27
Data udostępnienia informacji: 2014-03-31
Ilość wyświetleń informacji: 2661
Rejestr zmian dokumentu
 
Program finansowego wspierania przez Wojewodę programów w określonych obszarach pomocy społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

czytaj dalej

zarządzenie nr 46/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r.

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-17
Data udostępnienia informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 1887
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r).

czytaj dalej

Autor informacji: Adam Zdziebło
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-13
Data udostępnienia informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 1808
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 20 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 5/2014, znak: WI.III.746.1.38. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa z dobudową łącznika w poziomie I piętra budynku nr 2 dla potrzeb biurowych i szkoleniowo – dydaktycznych Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w kompleksie wojskowym 6000”, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, przy ul. Szubińskiej 105, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 2448
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 19 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 4/2014, znak: WI.III.746.1.37. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa i dobudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 147 na budynek koszarowo-sztabowy dla potrzeb OZ JFTC w kompleksie wojskowym 6000” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, przy ul. Szubińskiej 105, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 2534
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji z siedzibą w Bydgoszczy (pismo z dnia 21.02.2014r.), reprezentowanej przez Pana Dariusza Podlaszewskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV skablowanie odcinka linii napowietrznych relacji GPZ Mogilno – Pakość oraz GPZ Mogilno - Iskra, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1263/26 i 468 obręb Mogilno 1, miasto Mogilno.

Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 1755 i 1760 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)
ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 2142
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej", gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna 041508_2 Wielka Nieszawka, obręb 0002 Cierpice, działki nr: 3, 5, 375, 376,
jednostka ewidencyjna 041508_2 Wielka Nieszawka, obręb 0003 Mała Nieszawka, działki nr: 2/2,
jednostka ewidencyjna 041508_2 Wielka Nieszawka, obręb 0005 Wielka Nieszawka, działki nr: 13, 15/1, 511.

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji: 2014-03-20
Ilość wyświetleń informacji: 2674
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRASMET Marek Granczewski z siedzibą w Radziejowie, dnia 14 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 3/2014, znak: WI.III.746.1.40.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „budowa odcinka linii kablowej SN do przesyłu energii elektrycznej na dz. nr ew. 1058/2 obręb m. Piotrków Kujawski, niezbędnej do zasilenia elektrowni wiatrowej planowanej na działce nr ew. 102 w miejscowości Gradowo, gm. Piotrków Kujawski”.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-14
Data udostępnienia informacji: 2014-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 2155
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 13 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 2/2014, znak: WI.III.746.1.42. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV” na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 304/21 i 304/22 obręb Wudzyn, gmina Dobrcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-13
Data udostępnienia informacji: 2014-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 2090
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie, dnia 11 marca 2014r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 1/2014, znak: WI.III.746.1.36. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia techniczne i serwerownie w budynku nr 2, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, teletechnicznych, budowa stacji transformatorowej
wraz z przyłączami SN, złączem kablowym SN, budowa agregatu prądotwórczego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, budowa klimatyzatorowni wraz z przynależną infrastrukturą, budowa sieci SN i nn w kompleksie wojskowym 1168”
na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13/1 obręb 0172, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-12
Data udostępnienia informacji: 2014-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 2153
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 marca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Starostę Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2014r., znak: OŚ-VI.673.168.2014;
 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nr 32/14 z dnia 5 marca 2014 r., znak: ZS-AH-2120-24/13;
 • Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2014 r., znak: DP.672.32.2014;
 • Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2014 r., znak: GKOŚiR.6730.2.1.2014;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 4 marca 2014 r., znak: WB.673.18.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 37/CP/2014 z dnia 4 marca 2014r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie ogrodzenia zewnętrznego (obwodnicy) wraz z budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji telekomunikacyjnej, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażu technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego 8618 Osówiec, na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 497, 498, 499, 500, 501, 366/3-LP (22366/3), 367/3-LP (22367/3), 367/4-LP (22367/4), 367/5-LP (22367/5), 368-LP (22368), 389/3-LP (22389/3), 390/4-LP (22390/4) obręb Osówiec, gm. Sicienko.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-11
Data udostępnienia informacji: 2014-03-11
Ilość wyświetleń informacji: 2267
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 marca 2014 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. ( Dz.U. poz. 162) Wojewoda Kujawsko - Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko - pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2014 roku.

pobierz załącznik

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-06
Data udostępnienia informacji: 2014-03-07
Ilość wyświetleń informacji: 1867
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2014 r.
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu w dniu 19 lutego 2014 r., na wniosek Prezydenta Miasta Grudziądza, postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. Nr 3/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: WI.II.ZRID.7820.10.2013.ZD, dla inwestycji drogowej pn. „Budowa Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 „Grudziądz” – odcinek 2”.

Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26
Data udostępnienia informacji: 2014-02-27
Ilość wyświetleń informacji: 2500
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2014 r.
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu w dniu 19 lutego 2014 r., na wniosek Prezydenta Miasta Grudziądza, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie o zmianę ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. Nr 3/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: WI.II.ZRID.7820.10.2013.ZD, dla inwestycji drogowej pn. „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od. ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2”. 

Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26
Data udostępnienia informacji: 2014-02-27
Ilość wyświetleń informacji: 2416
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Janusza Frączek Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN oraz nn w celu zasilenia działki nr 234/1 wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej nn obwodu 100 i 300 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 240/2 i 240/3 obręb Lińsk, gmina Śliwice.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 2704 i 2705 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-25
Data udostępnienia informacji: 2014-02-27
Ilość wyświetleń informacji: 2472
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Eugeniusza Najtkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przepustu na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6 obręb Ostrowite, gmina Lniano.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 2254 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-21
Data udostępnienia informacji: 2014-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 2352
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy przy ul. M. Ogińskiego 28-30, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 303/1, 303/5 i 303/7 obręb 177, miasto Bydgoszcz.

Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w decyzji Nr 78 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-21
Data udostępnienia informacji: 2014-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 2491
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Starostę Bydgoskiego z dnia 30 stycznia 2014 r., znak: WB.673.14.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 21/CP/2014 z dnia 3 lutego 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 304/21 i 304/22 obręb Wudzyń, gmina Dobrcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-18
Data udostępnienia informacji: 2014-02-20
Ilość wyświetleń informacji: 2124
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Starostę Inowrocławskiego z dnia 4 lutego 2014 r., znak: AB.673.11.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 24/CP/2014 z dnia 4 lutego 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000”, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 94 i 117/2 obręb Karczyn Pgr, gmina Kruszwica.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-18
Data udostępnienia informacji: 2014-02-20
Ilość wyświetleń informacji: 2090
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Starostę Radziejowskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., znak: GB.III.6740.8.1.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 23/CP/2014 z dnia 4 lutego 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN do przesyłu energii elektrycznej na dz. nr ew. 1058/2 obręb m. Piotrków Kujawski, niezbędnej do zasilenia elektrowni wiatrowej planowanej na działce nr ew. 102 w miejscowości Gradowo, gm. Piotrków Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-18
Data udostępnienia informacji: 2014-02-20
Ilość wyświetleń informacji: 2289
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art 61 ust. 1, pkt 2 i art. 90 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.),

przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-17
Data udostępnienia informacji: 2014-02-17
Ilość wyświetleń informacji: 2617
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/32/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.4.14.TZ;
 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2014 r., znak: BKZ.4125.8.2.2.2014.IJ;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r., znak: UP-4005/7431/14;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2014 r., znak: WAB.I.670.1.29.2014.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 22/CP/2014 z dnia 3 lutego 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia techniczne i serwerownie w budynku nr 2, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, teletechnicznych, budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączami SN, złączem kablowym SN, budowa agregatu prądotwórczego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, budowa klimatyzatorowni wraz z przynależną infrastrukturą, budowa sieci SN i nn w kompleksie wojskowym 1168, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13/1 obręb 0172, m. Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-14
Data udostępnienia informacji: 2014-02-18
Ilość wyświetleń informacji: 2468
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 lutego 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13
Data udostępnienia informacji: 2014-02-13
Ilość wyświetleń informacji: 2708
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 lutego 2014 r.

o wniesieniu odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), zawiadamiam o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 2013 r. Nr ll/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.46.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Trasa Średnicowa Północna - odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń".

Informuję, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

WI.IV.7820.46.2013

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Arkadiusz Kanigowski
p.o. Kierownika Oddziału
Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-12
Data udostępnienia informacji: 2014-02-14
Ilość wyświetleń informacji: 2320
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/30/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.3.14.TZ;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.21.2014.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 17/CP/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie z dobudową łącznika w poziomie I piętra budynku nr 2 dla potrzeb biurowych i szkoleniowo – dydaktycznych Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w kompleksie wojskowym 6000, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, m. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11
Data udostępnienia informacji: 2014-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 2521
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/29/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.2.14.TZ;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.22.2014.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 18/CP/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego nr 147 na budynek koszarowo – sztabowy dla potrzeb OZ JFTC w kompleksie wojskowym 6000 na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13 obręb 123, m. Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11
Data udostępnienia informacji: 2014-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 2177
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją", obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11
Data udostępnienia informacji: 2014-02-12
Ilość wyświetleń informacji: 2583
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 lutego 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych i Transportu ZDM i KP w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa Mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy w ramach zadania pn.: Przebudowa Węzła Zachodniego Etap II-a" obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (zastosowane oznaczenia - w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-10
Data udostępnienia informacji: 2014-02-10
Ilość wyświetleń informacji: 3517
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Jednostki Wojskowej Nr 4246 (pismo z dnia 17.12.2013r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w kompleksie 1165 przy ul. Szubińskiej 2 dla potrzeb rekreacyjno – sportowych Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC – Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 14/82 obręb 0075.
Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 – Lp. 181 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05
Data udostępnienia informacji: 2014-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2155
Rejestr zmian dokumentu
 
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (załącznik  do pobrania) w terminie do dnia 24 lutego 2014r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do pobrania:

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Data udostępnienia informacji: 2014-02-03
Ilość wyświetleń informacji: 1736
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs na finansowe wsparcie projektów "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

Ogłoszenie o konkursie

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Data udostępnienia informacji: 2014-01-29
Ilość wyświetleń informacji: 1752
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pismo z dnia 5.12.2013 r.), reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Kosmalskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 304/21 i 304/22 obręb Wudzyń, gmina Dobrcz.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 367 i 368 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie w brzmieniu określonym w załączniku do decyzji Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych - Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10, poz. 48 z dnia 13 września 2011 r.), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-22
Data udostępnienia informacji: 2014-02-03
Ilość wyświetleń informacji: 2143
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (pismo z dnia 28.11.2013r.), reprezentowanego przez Pana Marcina Pawłowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000”, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 94 i 117/2 obręb Karczyn Pgr, gmina Kruszwica.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 916 i 917 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie w brzmieniu określonym w załączniku do decyzji Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych - Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10, poz. 48 z dnia 13 września 2011 r.), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-22
Data udostępnienia informacji: 2014-02-03
Ilość wyświetleń informacji: 2531
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Jeżewo (pismo z dnia 9.01.2014r.), reprezentowanej przez Pana Mieczysława Pikuła Wójta Gminy Jeżewo, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jeżewo, na nieruchomości ozn. nr ewid. 53 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.
Zgodnie z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm. – Lp. 2231 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie w brzmieniu określonym w załączniku do decyzji Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych - Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10, poz. 48 z dnia 13 września 2011 r.), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-22
Data udostępnienia informacji: 2014-02-03
Ilość wyświetleń informacji: 2193
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2014 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r. poz. 68) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1491) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Czytaj całość

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-20
Data udostępnienia informacji: 2014-01-20
Ilość wyświetleń informacji: 1751
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użytkowanie wieczyste

Wojewoda Kujawsko - Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, umieszczonej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy, zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r. wykaz dotyczący niżej wymienionych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej:

 1. nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Białych Błotach, powiat bydgoski, (obręb Białe Błota 0001), oznaczona w ewidencji  gruntów  jako działki  nr:  876/15 (powstała z działki nr 876/13) o powierzchni 0.0233 ha i 871/15 (powstała z działki nr 871/13) o powierzchni 0.0997 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00176098/4;
 2. nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bydgoszczy (obręb 0123), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 114/14 (powstała z działki nr 114/6) o powierzchni 0.0272 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00087362/5;
 3. nieruchomość gruntowa, położona w Bydgoszczy (obręb 0139), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00004766/2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:
  -  10/2 o powierzchni 0.1424 ha,
  -  12/2 o powierzchni 0.0390 ha,
  -  11 o powierzchni 0.2897 ha,
  która zabudowana jest 3 budynkami, tj. 1 (inny obiekt lotniskowy), 2 (magazyn mps), 3 (trafostacja), a ponadto posadowione są na niej 2 maszty antenowe, betonowy podjazd, ogrodzenie z siatki z bramą wjazdową oraz słup oświetleniowy.

Pobierz wykaz

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, tel. 052 349-77-53).

Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Dyrektor
Wydziału Skarbu Państwa
i Nieruchomości

Autor informacji: Tadeusz Kotanowicz
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15
Ilość wyświetleń informacji: 2065
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2014 r.

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - zwanej dalej "k.p.a.”, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687),

zawiadamiam

O wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. nr 14/2013 (znak IR-III.7820.4.2012.6) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł "Mielno" - Gniezno" (droga krajowa - klasa S), na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz-Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Autor informacji: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-14
Data udostępnienia informacji: 2014-01-20
Ilość wyświetleń informacji: 1944
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dnia 31 grudnia 2013r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 34/2013, znak: WI.III.746.1.34. 2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania polegającego na budowie miejsca tankowania pojazdów szynowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem elektroenergetycznym zalicznikowym na nieruchomości oznaczonej nr ew. 1541/43 obręb m. Tuchola.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-17
Data udostępnienia informacji: 2014-01-17
Ilość wyświetleń informacji: 1965
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),
zawiadamia się,
że na wniosek Gminy Tuchola dnia 31 grudnia 2013r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 32/2013, znak: WI.III.746.1.32.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 801/3 w miejscowości Tuchola.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-17
Data udostępnienia informacji: 2014-01-17
Ilość wyświetleń informacji: 2034
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Szubin dnia 31 grudnia 2013r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 33/2013, znak: WI.III.746.1.14.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tur, Żurczyn, Zamość - gmina Szubin” na nieruchomościach ozn. nr ew. 207/1 i 208 obręb Zamość, gmina Szubin.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-17
Data udostępnienia informacji: 2014-01-17
Ilość wyświetleń informacji: 2075
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 201 - 240 z 790