Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Ewę Kmieć,  decyzją Nr 129/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591 na dz. nr ewid. 150/7, 144/1, 144/8, 149, 792, 802, 698/4, 698/1, 700 i 699”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

Nr sprawy: WI.I.7840.2.54.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-29
Data udostępnienia informacji: 2014-07-29
Ilość wyświetleń informacji: 1810
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, decyzji Nr 9/ZRID/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., znak: WI.IV.7820.23.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-28
Data udostępnienia informacji: 2014-07-29
Ilość wyświetleń informacji: 2084
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Tomasza Bednarczyk, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, dnia 25 lipca 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 18/2014, znak: WI.III.746.1.13.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na nieruchomości ozn. nr ew. 1263/26 obręb 0001 Mogilno, miasto Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-25
Data udostępnienia informacji: 2014-07-29
Ilość wyświetleń informacji: 2231
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Mirosławy Zielińskiej, która jest pełnomocnikiem firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV w Kominach gm. Brodnica na działce nr 243/1 obręb Kominy.
Nieruchomość objęta wnioskiem została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 167 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-23
Data udostępnienia informacji: 2014-07-29
Ilość wyświetleń informacji: 2125
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego Członka Zarządu oraz Pana Józefa Dankowskiego Prokurenta, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych przepompowni ścieków przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 54, 55/7 i 62/2 obręb 219, miasto Bydgoszcz.
Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 – Lp. 1128, 1130 i 1132 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-23
Data udostępnienia informacji: 2014-07-25
Ilość wyświetleń informacji: 2580
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Aleksandra Kirycha, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (nr 278/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz zbiornika na wodę pożarową wraz z przyłączem, na nieruchomości ozn. nr ew. 63/2 obręb Latkowo 0022, gmina Inowrocław (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 715 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-23
Data udostępnienia informacji: 2014-07-25
Ilość wyświetleń informacji: 2499
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Kazimierza Robionka, występującego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160mm PE, na nieruchomości ozn. nr ewid. 250 obręb Warlubie, gmina Warlubie.
Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 – Lp. 2411 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-22
Data udostępnienia informacji: 2014-07-23
Ilość wyświetleń informacji: 2290
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Frączek, działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 22 lipca 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 17/2014, znak: WI.III.746.1.18.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 261, na nieruchomości ozn. nr ew. 552 w obrębie Lipowa, położonej w m. Lipowa, gmina Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-22
Data udostępnienia informacji: 2014-07-23
Ilość wyświetleń informacji: 2342
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r., znak: UP-4005/8072/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/TZ/2014 z dnia 2 lipca 2014 r.,
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2014 r., znak:WAB.I.670.1.229.2014.ATK;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV relacji GPZ WSCHÓD – st. trafo ŁĘCZYCKA na nieruchomościach ozn. nr ewid. dz. 12/2, 13/3 obręb 207 położonych w Bydgoszczy w ul. Inwalidów, Kamienna.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15
Data udostępnienia informacji: 2014-07-17
Ilość wyświetleń informacji: 2217
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 lipca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Jana Surdyka Wójta Gminy Zławieś Wielka, decyzji Nr 8/ZRID/2014 z dnia 14 lipca 2014 r., znak: WI.IV.7820.25.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 80 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 30+364,66 do km 30+895,90 w miejscowości Zławieś Wielka".

Czytaj całość
Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-14
Data udostępnienia informacji: 2014-07-21
Ilość wyświetleń informacji: 2339
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu z dnia 1 lipca 2014 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.100.2014;


uzgadniającym projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem stacji, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 271, 737/16, 738/3 i 680/6 obręb m. Solec Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-11
Data udostępnienia informacji: 2014-07-14
Ilość wyświetleń informacji: 4179
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11  lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Komendanta płk dr n. med. Krzysztofa Kasprzaka działającego w imieniu 10-tego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, dnia 7 lipca 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 15/2014, znak: WI.III.746.1.16.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa dodatkowego wejścia do budynku nr 3 wraz z parkingiem na nieruchomości ozn. nr ew. 6/18 w obrębie 124 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-11
Data udostępnienia informacji: 2014-07-11
Ilość wyświetleń informacji: 2272
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 lipca 2014 r.

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w dniu 10 lipca 2014 r. decyzji nr l/BP/2014, znak: WI.IV.7830.6.2013, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej", gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński.

Czytaj całość
Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-10
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15
Ilość wyświetleń informacji: 2239
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenia z dnia 9 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Marka Topolińskiego Wójta Gminy Świekatowo, reprezentującego Gminę Świekatowo, dnia 7 lipca 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 16/2014, znak: WI.III.746.1.12.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na działkach nr ewid.: 272/4, 337 obręb gmina Świekatowo przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świekatowo o nawierzchni utwardzonej ze stanowiskami postojowymi (w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych), wypustami odwadniającymi na powierzchni parkingu oraz wjazdami i wyjazdami na teren parkingu.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-09
Data udostępnienia informacji: 2014-07-10
Ilość wyświetleń informacji: 2233
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/259/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.6.14.TZ;
 • Burmistrza Mogilna z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WGS.6730.46.2014;
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: ZDP.11.5444.88.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 1/TZ/2014 z dnia 23 czerwca 2014r., znak: ZKPPT.7637.23.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na nieruchomości ozn. nr ewid. 1263/26 obręb Mogilno 1, miasto Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-08
Data udostępnienia informacji: 2014-07-09
Ilość wyświetleń informacji: 2213
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN 584/2014 z dnia 1 lipca 2014 r., znak: WUOZ.DB.UAB.5151.2.29.2014.ACHB;
 • Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: RGK.7012.2.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 2/TZ/2014 z dnia 27 czerwca 2014r., znak: ZKPPT.7637.22.2014;
 • Starostę Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WB.673.61.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem stacji, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 271, 737/16, 738/3 i 680/6 obręb m. Solec Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-08
Data udostępnienia informacji: 2014-07-09
Ilość wyświetleń informacji: 2417
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Budownictwa Tech-Woj. Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy (z dnia 13 maja 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku nr 18 na terenie portierni głównej 10 WSKzP w Bydgoszczy, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 3/4 obręb 120 oraz 6/18 obręb 124, m. Bydgoszcz.
Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 769 załącznika do ww. decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-07
Data udostępnienia informacji: 2014-07-08
Ilość wyświetleń informacji: 2316
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Dariusza Podlaszewskiego, występującego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji z siedzibą w Bydgoszczy (nr 917/B/7603/2013 z 13 listopada 2013 r.), dnia 4 lipca 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 14/2014, znak: WI.III.746.1.10.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV,  skablowanie odcinka linii napowietrznych relacji GPZ Mogilno - Pakość oraz GPZ Mogilno – Iskra, na nieruchomościach ozn. nr ewid.: 1263/26 i 468 obręb Mogilno 1, miasto Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04
Data udostępnienia informacji: 2014-07-08
Ilość wyświetleń informacji: 2410
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 lipca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2014 r., znak: WST.612.1.123.2014.EP;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 118/CP/2014 z dnia 6 czerwca 2014r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 261 na nieruchomości ozn. nr ew. 552 obręb m. Lipowa, gmina Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-07-03
Data udostępnienia informacji: 2014-07-07
Ilość wyświetleń informacji: 2119
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski reprezentowanej przez Sekretarza Gminy Arkadiusza Świątkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości ozn. nr ew. 150/2 w obrębie Ośno, położonej w Ośnie, gmina Aleksandrów Kujawski.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 –  Tom II województwo kujawsko - pomorskie, Lp. 6 załącznika do decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-30
Data udostępnienia informacji: 2014-07-02
Ilość wyświetleń informacji: 2274
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski reprezentowanej przez Sekretarza Gminy Arkadiusza Świątkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do projektowanej sieci na nieruchomości ozn. nr ew. 150/2 w obrębie Ośno, gmina Aleksandrów Kujawskiu.
Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 –  Tom II województwo kujawsko - pomorskie, Lp. 6 załącznika do decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-30
Data udostępnienia informacji: 2014-07-02
Ilość wyświetleń informacji: 2218
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pana Rafała Splitt, ul. Leśna Góra 19a/37, 80 – 281 Gdańsk, decyzją Nr 93/2014 z dnia 06 czerwca 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2 i 1621, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipinki w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 204) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

znak sprawy: WI.I.7840.1.6.2013.APo

Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-13
Data udostępnienia informacji: 2014-07-01
Ilość wyświetleń informacji: 1939
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Inowrocławskiego z dnia 16 lipca 2013 r., znak: AB.6740.D.3.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchatówka w gminie Gniewkowo”, decyzją z dnia 27 czerwca 2014 r. , w której:

 1. uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 1, zapis: „po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Gniewkowo reprezentowanej przez Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka z 29 kwietnia 2013 r., nr L.dz. 1729/213 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchatówka w gminie Gniewkowo” zatwierdzam projekt budowlany i zezwalam Gminie Gniewkowo reprezentowanej przez Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchatówka w gminie Gniewkowo”, i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie w miejscu uchylenia zapisu: „po rozpatrzeniu wniosku zarządcy drogi - Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka z 29 kwietnia 2013 r., nr L.dz. 1729/213 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchatówka w gminie Gniewkowo” zatwierdzam projekt budowlany i zezwalam Burmistrzowi Gniewkowa na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchatówka w gminie Gniewkowo”,
 2. w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji: 2014-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 2435
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Prezydenta Grudziądza Nr 1/ZRID/2014 z dnia 14 lutego 2014 r., znak: PP-I.6740.1.1.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu ”, decyzją z dnia 27 czerwca 2014 r. , w której:

I. Uchylił zaskarżoną decyzję.
II. Umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji: 2014-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 2556
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2014 r.

Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową

Zadanie:
„Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 

L.p.

Nazwa organizacji

Adres

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dotacji

 

1.

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”

 

 

87-100 Toruń

ul. Jęczmienna 14

 

   30 000 zł

 

   30 000 zł

 

Razem:

   30 000 zł

 

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji: 2014-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 1824
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Bartnikowskiego,  decyzją Nr 106/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w km 19+364 w m. Gródek na dz. nr ewid. 178, 153/20-y, 153/20, 153/24, 153/26 obręb Gródek”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.

Nr sprawy: WI.I.7840.2.55.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji: 2014-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 2109
Rejestr zmian dokumentu
 
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk  reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Ruckiego,  decyzją Nr 110/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa śluzy miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym na dz. nr ewid. 110/4, 114/4, 115/7, 118, 109/10, 109/21, 109/22, 109/23 obręb 110 ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 800 - 1500.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.4.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji: 2014-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 2116
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), 

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 25 czerwca 2014 r. decyzji Nr 6/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.51.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 26+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146".

Czytaj całość

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-25
Data udostępnienia informacji: 2014-06-26
Ilość wyświetleń informacji: 2207
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 25 czerwca 2014 r. decyzji Nr 7/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.55.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718".

Czytaj całość

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-25
Data udostępnienia informacji: 2014-06-25
Ilość wyświetleń informacji: 2297
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek firmy Summit Polska Systemy Halowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, której pełnomocnikiem jest pan Paweł Grabowski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie jednego budynku garażowo - magazynowego – hangaru typu lekkiego na działce nr ewid. 10/5 w obrębie 123, przy ulicy Szubińskiej 105 w Bydgoszczy.
Nieruchomość objęta wnioskiem została ujęta w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 ze zm. – Lp. 714 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-24
Data udostępnienia informacji: 2014-06-25
Ilość wyświetleń informacji: 2671
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy decyzji Nr 4/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.21.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia".

Czytaj całość

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Wojciech Lewicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-20
Data udostępnienia informacji: 2014-06-20
Ilość wyświetleń informacji: 2222
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy decyzji Nr 5/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.34.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa"

Czytaj całość

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Wojciech Lewicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-20
Data udostępnienia informacji: 2014-06-20
Ilość wyświetleń informacji: 2243
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2014 r., nr 9/2014; znak: UI-4004/322/14;
 • Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 117/CP/2014 z dnia 6 czerwca 2014r.,
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2014 r., znak:WAB.I.670.1.196.2014.MO;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie dodatkowego wejścia do budynku nr 3 wraz z parkingiem dla potrzeb 10-tego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5, dz. nr 6/18, obręb 124, miasto Bydgoszcz.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-18
Data udostępnienia informacji: 2014-06-20
Ilość wyświetleń informacji: 2543
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z pismem Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 4 czerwca 2014 r. Nr ZDW.T4a.5111.211.14, dotyczącym zmiany zakresu przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Czytaj całość 

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Wojciech Lewicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-18
Data udostępnienia informacji: 2014-06-20
Ilość wyświetleń informacji: 2295
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Miasta Toruń,  reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z pełnomocnictwa którego wystąpił Pan Krystian Obidziński V-ce Prezes ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego K-1 w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu, na nieruchomościach ozn. nr ew. 54 i 149 obr. 011 oraz dz. nr ew. 319 obr. 048, m. Toruń.

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 – Lp. 1316, 1318 i 1469 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-18
Data udostępnienia informacji: 2014-06-18
Ilość wyświetleń informacji: 2132
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanego przez przedstawiciela firmy Summit Polska – Systemy Halowe p. z o.o. z siedzibą w Sopocie Panią Ewę Katarzynę Grzybowską (upoważnienie nr 120/2014 z dnia 21 marca 2014 r.), dnia 10 czerwca 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 13/2014, znak: WI.III.746.1.15.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa dwóch budynków garażowo - magazynowych – hangarów typu lekkiego wraz z niezbędną infrastrukturą: dojazdy, zasilanie energetyczne, przebudowa kolidujących linii energetycznych, rozbudowy instalacji wodociągowej o hydranty zewnętrzne dla celów ppoż., w kompleksie wojskowym nr 6005, na działce nr ewid. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo 0022, gmina Inowrocław.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-12
Data udostępnienia informacji: 2014-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 2149
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek firmy Park Wiatrowy STOLNO Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Mariusza Pankowskiego oraz Panią Agnieszkę Lisewską w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej ze światłowodem średniego napięcia 15 kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych PW Stolno do GPZ Chełmno ze światłowodem na działce nr 160 obręb Grubno gmina Stolno.

Nieruchomości objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały ujęte w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2013r., poz. 233 ze zm.– Lp. 193 załącznika do decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Data udostępnienia informacji: 2014-06-12
Ilość wyświetleń informacji: 2671
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2014 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Wójta Gminy Świekatowo z dnia 21 maja 2014 r., znak: RIOŚiGK.6733.7.4.2014;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 114/CP/2014 z dnia 30 maja 2014 r.;
 • Starostę Świeckiego z dnia 22 maja 2014 r., znak: AB.6730.Ś.983.2014;
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
 
dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na działkach nr ewid.: 272/4 i 337 przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świekatowo o nawierzchni utwardzonej ze stanowiskami postojowymi (w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych), wpustami odwadniającymi na powierzchni parkingu oraz wjazdami i wyjazdami na teren parkingu.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-10
Data udostępnienia informacji: 2014-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 2167
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka", obejmującej działki o numerach ewidencyjnych (zastosowane oznaczenia: w nawiasach podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):

czytaj dalej

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-10
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 2334
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka, z pełnomocnictwa której wystąpiła Pani Janina Buszkowska (z dn. 12 maja 2014 r., znak: RO-I.077.20.2014), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Tarkowo Dolne, gm. Nowa Wieś Wielka, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 54 obręb Tarkowo, gm. Nowa Wieś Wielka.
Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 – Lp. 436 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-10
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 2520
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 160 z 790